Sociologija

Курс:
Социологија окружења (осн.)
У оквиру предмета: Социологија окружења
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
др Јелисавета Петровић доцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Sadržaj kursa fokusira se na razumevanje odnosa društva i prirodne sredine, problematizovanjem dihotomnog pristupa koji implicitno podrazumeva mogućnost da se priroda stavi pod dominaciju odnosno kontrolu nauke, tehnologije i kapitalističke proizvodnje. Na teorijskom planu, ktritički se razmatraju teorija ekološke modernizacije, rizičnog društva i socijalnog konstruktivizma, i ukazuje na značaj društvene moći u oblikovanju ekoloških rizika. Kroz analizu studija slučaja i različitih strateških dokumenata praktički se problematizuju različiti ekološki diskursi, pojamovi socijalne i ekološke pravde, ekološkog građanstva, upravljanja okruženjem i ekoloških pokreta.
Циљ изучавања курса: Osnovni cilj kursa je da studenti razumeju da ekološki problemi nisu nešto što postoji nezavisno od društva, već da su produkti procesa društvenog definisanja, pregovaranja i priznavanja, kako u privatnoj tako i u javnoj sferi.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohadjanje ovog kursa potrebno je poznavanje opšte sociološke teorije, sociologije naselja i sociologije politike.
Облици наставе: Predavanja i vežbe, radionice i prezentacije, izrada pismenog rada-projektnog zadatka za istraživanje ekoloških tema.
План курса:

1. недеља
предавање - Ekološka kriza i problemi
Pojam životne sredine i okruženja kao sistema koji povezuje društvenu, ekonomsku, političku, i biofizičku realnost, odnos pojmova ekološki problem - ekološka kriza: ko je sve ugrožen, koliko, zašto? Istorijat ekoloških problema - ekološki izazovi savremenog sveta, predviđeni (socijalni) efekti

2. недеља
предавање - Sociologija okruženja - istorijat, predmet
Pregled osnovnih socioloških teorija i njihovog odnosa prema problematici okruženja, osnovne dileme sociologije okruženja

3. недеља
предавање - Teorijski pristupi u sociologiji okruženja I
Pristupi: politička ekonomija, ekološka modernizacija, rizično društvo, teorija mreža i tokova

4. недеља
предавање - Teorijski pristupi u sociologiji okruženja II
Pristupi: politička ekologija - struktura političkih mogućnosti; socijalni konstruktivizam - struktura diskursivnih mogućnossti

5. недеља
предавање - Ekološki diskursi I
Pristupi: antropocentrični, eko(bio)centrični, paradigma održivog razvoja, dimenzije održivosti, diskurs ekološke modernizacije

6. недеља
предавање - Ekološki diskursi II
Diverzifikacija ekoloških diskursa: ekološka pravda, zelena svest i ponašanje, dubinska ekologija, ekofeminizam, eko-teologija

7. недеља
предавање - Ekološka politika
Pojam ekološke politike, faze razvoja, ključni akteri, principi Lokalne agende 21, transakcioni i participativni aktivizam

8. недеља
предавање - Upravljanje okruženjem - teorijski pristup
Teorijski model od vladanja ka upravljanju, od komandno-kontrolne ka kooperativnoj moći, jaka slabost državnog sektora, uključivanje aktera privatnog sektora - interesi, potencijal civilnog sektora, mreže kao institucije

9. недеља
предавање - Koncept ekološkog građanstva
Depolitizacija građanstva i konzumerizam, okruženje kao javno dobro, obnova građanstva - republikanska i liberalna tradicija, Dobsonov pojam ekološkog građanstva - komunikativna racionalnost

10. недеља
предавање - Ekološka zabrinutost - vrednosti, moralni diskursi
Visoka ekološka zabrinutost naspram niskom ekološkom aktivizmu, tipovi ekološke zabrinutosti, konvencionalni moralni i ekološki moralni diskursi, uloga vrednosti (materijalističke - postmaterijalističke), komunikativna racionalnost - mehanizmi socijalne integracije.

11. недеља
предавање - Ekološki pokreti i ekološki aktivizam
Ekološki pokreti kao novi društveni pokreti, istorijat i kontekts, iskustva razvijenih društava, specifičnost (post)socijalističkih društava, evropeizacija kao kontekstualni okvir, NVO kao ključni akteri - spektar uloga (od lobiranja, zastupnika do pružaoca usluga), održivost ekološkog aktivizma

12. недеља
предавање - Ekološka politika u Srbiji
Razvoj, institucionalni i zakonodavni okvir, osnovni principi - usaglašavanje sa EU, akteri, problemi implementacije ekoloških tekovina EU, visoki troškovi usaglašavanja

13. недеља
предавање - Konstituisanje (novog) modela upravljanja okruženjem u Srbiji
Problemi slabe države i atomizovanog (slabog) civilnog društva - ponašanje tipa upravljanja u javnom sektoru.

14. недеља
предавање - Ekološki aktivizam u Srbiji
Treći sektor kao akter promene modela upravljanja, rastući potencijal transakcionog aktivizma, efekti približavanja EU i uloga NVO,nizak potencijal participativnog aktivizma - visoka zabrinutost, nizak aktivizam - tipologija ponašanja građana u Srbiji.

15. недеља
предавање - Zaštita životne sredine u Boru i Pančevu
Rekapitulacija tema kursa na konkretnim studijama Bora i Pančeva.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Klajv Ponting 2009. Ekološka istorija sveta, Odiseja, Beograd. odabrana poglavlja
Petrović, M. (ur) 2012. Glokalnost transformacijskih procesa u Srbiji, Beograd: ISI, odabrana poglavlja.
Petrović, Mina (2012) "Pretpostavke novog modela upravljanja okruženjem u Srbiji", Sociologija, Vol. LIV, Br.1, str. 88-102
Nadić, Darko (2012) Ogledi iz političke ekologije, Beograd: Čigoja. str.15-30, 119-128, 139-164, 174-177.
Pavlović, Vukašin (2006) Drušveni pokreti i promene, Beograd: Službeni glasnik. str 227-249
Petrović, M., Vukelić, J. (ur) (2013) Zaštita životne sredine u Boru i Pančevu: Izazovi participativnog pristupa upravljanju okruženjem. Beograd: ISI Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Pušić, Lj. (2001) Održivi grad - ka jednoj sociologiji okruženja. Beograd: Slobodan Mašić-biblioteka Nova 175, str. 47-90; 229-260
Čaldarović, Ognjen (1994). Rizik i socijalni kontekst. Socijalna ekologija, Vol. 3, No. 1, str. 1-15
Kirn, Andrej (2000). Održivi razvoj i environmentalističke vrijednosti. Socijalna ekologija, Vol. 9, No. 3, str. 149-162
Zelman, M.G., i Z.Zelman. (2010) Uvod u sociologiju zajednica. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, str. 21-81. (e-format)
Bek, Urlih (2001) Rizično društvo- U susret novoj moderni, Filip Višnjić, Beograd
Општа допунска литература
Irwin, Alen (2001). Sociology and the Environment. Oxford, Malden: Polity Press, Blackwell Publishers
White, Rob (ur.) 2004. Controversies in Environmental Sociology. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Čikić, Jovana (2012) "Teorija ekološke modernizacije kao sociološki okvir za proučavanje socijalnoekoloških problema", Teme, Vol. 36. No 2, str. 545-560.
Pušič, Ljubinko (2009) "Sociologija okruženja u traženju svog akademskog i istraživačkog profila", Sociologija i prostor, Vol. 47, No1, str 27-42.
de Žarden, Džozef, R (2006) Ekološka etika - uvod u ekološku filozofiju, Beograd: Službeni glasnik. str. 125-157, 329-334, 351-355, 368-383, 388-404.
Hannigan, John (2006) Environmental Sociology, 2nd edition, Routlegde, London and New York.
M. Redclift and G. Woodgate, eds. 2010, International Handbook of Environmental Sociology, 2nd edition. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Matthias, G. and H. Heinrichs (eds.) 2010. Environmental Sociology: European Perspectives and Interdisciplinary Challenges. Springer, 141-158; 217-236.
↑↑↑