Sociologija

Курс:
Социјална историја - Европа и Балкан у XIX и XX веку (осн.)
Предавачи: др Милош Ковићванредни професор
др Ана Бирешевдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс је посвећен главним токовима друштвеног, привредног и политичког развоја Европе и Балкана у XIX и XX веку. Посебна пажња се поклања испитивању утицаја ширих структура и процеса на начин живота становништва, те на успостављање одређених друштвених односа. Кроз упоредну анализу историје европских и историје балканских друштава осветљава се њихова повезаност, док се истовремено откривају специфичности локалног и регионалног развоја. У склопу семинарских вежби студенти имају прилику да се упознају с историјом појединих друштава кроз литературу о положају одређених друштвених група, демографским кретањима, преображају села и града, политичким идејама, партијама и покретима, образовним и културним институцијама, уметности, породици, родним односима, здрављу, моди, доколици.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студентима пружи знања о различитим аспектима социјалне историје Европе и Балкана у XIX и XX веку и оспособи их да друштвене појаве сагледају у историјској и упоредној перспективи.
Предуслови за полагање: Елементарна знања из историје и социологије стечена у средњој школи.
Облици наставе: Предавања, семинарска излагања, дискусија
План курса:

1. недеља
предавање - Представљање плана курса, уводно предавање
Упознавање студената с циљевима и садржајем курса; место социјалне историје у историографији

1. недеља
семинар - Програм рада на семинарима
Упознавање студената са семинарском литературом, подела семинарских задужења

2. недеља
предавање - Буржоаске револуције и формирање грађанског друштва (1770–1815)
Француска буржоаска револуција, Европа у време Француске револуције, Наполеоново доба 1799–1815; друштвене претпоставке револуционарних збивања – структура француског друштва, политичко уређење и економска ситуација

2. недеља
семинар - Буржоаске револуције и формирање грађанског друштва (1770–1815)
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

3. недеља
предавање - Националне и социјалне револуције на Балкану
Устанци и револуције 1804–1830. Преображај балканских друштава у првој половини 19. века

3. недеља
семинар - Националне и социјалне револуције на Балкану
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

4. недеља
предавање - Индустријска револуција у Европи
Научни, технички и технолошки развој; индустријализација и њене друштвене последице

4. недеља
семинар - Индустријска револуција у Европи
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

5. недеља
предавање - Становништво и темељни друштвени односи у Европи и на Балкану 1815–1870.
Друштвени аспекти пораста становништва; облици привређивања и темељни друштвени односи у Европи и на Балкану

5. недеља
семинар - Становништво и темељни друштвени односи у Европи и на Балкану 1815–1870.
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

6. недеља
предавање - Револуције 1830. и 1848 – радништво као протагониста револуционарних збивања
Чартизам у Великој Британији, јулска револуција у Француској, Савез комуниста; привредна криза и револуција 1848.

6. недеља
семинар - Револуције 1830. и 1848 – радништво као протагониста револуционарних збивања
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

7. недеља
предавање - Национални покрети у Европи у другој половини 19. века; 1848. на Балкану
Покрети за национално ослобођење и уједињење (Италија, Немачка, Хабсбуршка царевина); Балкан – борба за национални језик, Илирски покрет, Начертаније; грчка „Велика идеја“, препород у Бугарској, Румунија – уједињење кнежевина

7. недеља
семинар - Национални покрети у Европи у другој половини 19. века; 1848. на Балкану
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

8. недеља
- - Колоквијум
Прва провера знања

9. недеља
предавање - Доба капитала у Европи; Рана индустријализација на Балкану
Процват слободне трговине, успон финансијске и индустријске буржоазије, Belle Époque; империјализам и интегрисање светске привреде; балканске земље на почетку индустријализације, становништво и друштвене прилике

9. недеља
семинар - Доба капитала у Европи; Рана индустријализација на Балкану
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

10. недеља
предавање - Први св. рат и Вилсонових „четрнаест тачака“; југословенска идеја и уједињење
Право на самоопредељење, "Четрнаест тачака", "Декрет о миру"; Краљевина СХС; Грчка, Албанија, Бугарска, Румунија и Краљевина СХС – заједничке одлике привредног развоја у међуратном периоду

10. недеља
семинар - Први св. рат и Вилсонових „четрнаест тачака“; југословенска идеја и уједињење
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

11. недеља
предавање - Идеологија, привредне и политичке прилике у међуратној Европи и на Балкану
Велика депресија; револуција у Русији и Немачкој; фашизам и националсоцијализам – идеологија, социјална база; десничарске организације у Европи и Краљевини Југославији

11. недеља
семинар - Идеологија, привредне и политичке прилике у међуратној Европи и на Балкану
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

12. недеља
предавање - Други светски рат, покрети отпора у Европи и антифашистичка борба на Балкану
Тотални рат; антифашистичка борба на Балкану, улога КПЈ – организација, програм; колаборација у Србији

12. недеља
семинар - Други светски рат, покрети отпора у Европи и антифашистичка борба на Балкану
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

13. недеља
предавање - Дух ’45.

13. недеља
семинар - Дух ’45.
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

14. недеља
предавање - Правци политичког и привредног развоја југословенске државе после ’45.

14. недеља
семинар - Правци политичког и привредног развоја југословенске државе после ’45.
Студенти представљају и анализирају текст из предложене литературе, потом следи дискусија

15. недеља
- - Завршни испит
Завршна провера знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Чедомир Попов, 2010. Грађанска Европа (1770–1914). Београд: Завод за уџбенике. Том I: 275–279, 323–362; Том II: 36–53, 55–71, 200–211; Том III: 13–14, 35–46
Стеван Павловић, 2001. Историја Балкана, Београд: Клио. 36–107
Мари-Жанин Чалић, 2004. Социјална историја Србије (1804–1941). Београд: Клио. 35–48, 108–112, 147–165
Ерик Хобсбаум, 1987. Доба револуције. Европа 1789–1848. Загреб: Школска књига : Стварност. 62–79
Ерик Хобсбаум, 1989. Доба капитала. 1848–1875. Загреб: Школска књига : Стварност. 15–27, 31–44
Ерик Хобсбаум, 2002. Доба екстрема. Историја Кратког двадесетог века 1914–1991. Београд: Дерета. 69–78, 126–131
Андреј Митровић, 1974. Време нетрпељивих. Политичка историја великих држава Европе 1919–1939. Београд: Српска књижевна задруга. 35–42, 213–221, 257–263, 280–290
Мари-Жанин Чалић, 2013. Историја Југославије у 20. веку. Београд: Клио. 65–80, 94–99, 144–161, 179–181, 183–191, 205–209, 216–221
Оливера Милосављевић, 2006. Потиснута истина. Колаборација у Србији 1941–1944. Београд: Хелсиншки одбор за људска права у Србији. 15–19, 33–35
↑↑↑