Sociologija

Курс:
Историја политичких и социјалних теорија (осн.)
Предавачи: др Александар Молнарредовни професор
др Исидора Јарићванредни професор
др Наташа Јовановић Ајзенхамердоцент
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Садржај курса су главни токови политичке и социјалне мисли на тлу Европе (касније и Америке) у периоду од 5. века пре н. е. до краја 18. века н. е.
Циљ изучавања курса: Циљ је реконструисање предисторије политикологије и социологије и стварање основе за праћење курсевева из историје класичних и савремених социолошких теорија.
Предуслови за полагање: Елементарна гимназијска знања из историје Европе и историје филозофије
Облици наставе: Један семестар, 15 x 4 часа предавања, 15 x 2 часа семинарске наставе
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Историја идеја као научна дисциплина. Политичке и социјалне теорије. Периодизација: антика, средњи и нови век. Подела новог века на предмодерни и модерни. Историја политичких и социјалних теорија у периоду од 5. века пре н. е. до краја 18. века као "предисторија" социологије.

1. недеља
семинар - Подела семинарских радова
-

2. недеља
предавање - Античке грчке теорије: софистика и Платон
Мит и теорија. Природноправно учење софиста и Платонова политичка и социјална теорија.

2. недеља
семинар - Античке грчке теорије: софикстика и Платон
-

3. недеља
предавање - Античке грчке и римске теорије: Аристотел, Полибије и Цицерон
Антички републиканизам.

3. недеља
семинар - Античке грчке и римске теорије: Аристотел, Полибије и Цицерон
-

4. недеља
предавање - Антички стоицизам и средњовековна патристика
Епиктет, Сенека и Марко Аурелије. Аурелије Августин.

4. недеља
семинар - Антички стоицизам и средњовековна патристика
-

5. недеља
предавање - Средњовековна схоластика и ренесансне теорије
Тома Аквински. Николо Макијавели.

5. недеља
семинар - Средњовековна схоластика и ренесансне теорије
-

6. недеља
предавање - Протестантске теорије и старорежимске конституционалне теорије
Лутер, Калвин, монахомаси и Жан Боден.

6. недеља
семинар - Протестантске теорије и старорежимске конституционалне теорије
-

7. недеља
предавање - Тест
На тесту се дају питања из пређеног градива (закључно са протестантским теоријама).

7. недеља
семинар - Енглеске природноправне теорије
-

8. недеља
предавање - Енглеске природноправне теорије
Хобз и Лок.

8. недеља
семинар - Просветитељске теорије
-

9. недеља
предавање - Просветитељске теорије
Монтескје и Кант.

9. недеља
семинар - Рана америчка радикално демократска теорија и либерално конституционална теорија
-

10. недеља
предавање - Рана америчка радикално демократска теорија и либерално конституционална теорија
Џеферсон и федералисти (Хамилтон, Медисон и Џеј)

10. недеља
семинар - Ране романтичарске теорије
-

11. недеља
предавање - Ране романтичарске теорије
Русо.

11. недеља
семинар - Француски конституционализам и револуционарни радикализам
-

12. недеља
предавање - Француски конституционализам и револуционарни радикализам
Сјејес и Сен-Жист.

12. недеља
семинар - Модерни конзервативизам и либерални и комунистички радикализам
-

13. недеља
предавање - Модерни конзервативизам и либерални и комунистички радикализам
Берк, Пејн и Бабеф

13. недеља
семинар - Тест
-

14. недеља
предавање - Припреме за испит
Теме по избору студената

14. недеља
семинар - Припреме за испит
-

15. недеља
- - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Basta, Danilo: Večni mir i carstvo slobode, Beograd: Plato, 2001, 9-35
Mimica, Aljoša i Vujačić, Veljko: “Monteskjeov Duh zakona”, u: Monteskje: O duhu zakona, Beograd; Filip Višnjić, 1989, VII-XL
Molnar, Aleksandar: Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Beograd: Samizdat B92, 2001, I, 39-78, 94-111, 136-140, 171-177, 236-262, 285-290, 296-312, 334-342, 349-367
- Александар Молнар: Расправа о демократској уставној држави, Beograd, Samizdat B92, 2001, II, 175-205, 244-255, 271-292, 364-402
- Александар Молнар: Расправа о демократској уставној држави, Beograd: Samizdat B92, 2002, III, 15-55
Molnar, Aleksandar: Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Beograd: Samizdat B92, 2002, IV, 10-13
Šatle, Fransoa i dr. (ur.): Enciklopedijski rečnik političke filozofije, Sremski Karlovci i Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1993, I, 45-58, 104-112, 232-237, 349-353
Šatle, Fransoa i dr. (ur.): Enciklopedijski rečnik političke filozofije, Sremski Karlovci i Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1993, II, 614-622, 792-796, 867-884
↑↑↑