Sociologija

Курс:
Шпански језик 1 (осн.)
У оквиру предмета: Шпански језик 1
Предавачи: Марина Николићнаставник страног језика
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржаји се односе на општестручне теме академског језика. Изучава се језик на лексичком и морфосинтаксичком нивоу (А1-А2).
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе предмета Шпански језик 1 јесте овладавање структуром општег језика са елементима академског језика у оквиру области које се изучавају на Филозофском факултету, као и развијање различитих вештина читања и разумевања усменог и писан
Предуслови за полагање: За похађање шпанског језика студенти не морају располагати претходним знањима.
Облици наставе: Настава се изводи комбинованом методом уз комуникативни приступ.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у основе шпанског језика
1. Недеља, увод у основе шпанског језика, алфабет, глагол бити - Уводна предавања, основне информације из културе и цивилизације Шпаније и Хиспанске Америке, шпански алфабет, правила читања и писања, глаголи SER y ESTAR; поздрави.

2. недеља
предавање - Лекција 1
2. Недеља, лекција 1, бројеви, глагол бити, акценат, правилни глаголи прве коњугације- Ритам, везивање и интонација речи. I лекција: именице и придеви на –о, -а, грађење упитне реченице, упитне речи, одређени и неодређени члан, особености интерпункције.

3. недеља
предавање - Индикатив презента
3. Недеља, индикатив презента свих коњугација, негација, придеви- I лекција: вежбања, бројеви од 1-10, глагол прве коњ. llamarse, акценат у шпанском језику, личне заменице (tú/usted), мuchо/muy.

4. недеља
предавање - Лекција 2
4. Недеља, лекција 2 индикатив презента полуправилних и неправилних глагола- II лекција: негација у шпанском језику, род и број придева, Iндикатив презента правилних глагола коњугација на –ар, -ер, -ир, глагол друге коњ. TENER, бројеви од 10-100, одређени члан –el спојен са предлогом –а или –де. Националности, професије.Елементи цивилизације.

5. недеља
предавање - Лекција 3
5. Недеља, лекција 3, заменице, придеви, гл. перифраза IR+A+Infinitivo, прилози за место III лекција: индикатив презента полуправилних глагола свих коњугација, делови дана, Перифраза IR A + inf (изражавање блиске будућности), ТЕNER +QUE (изражавање обавезе). Неправилни глаголи. Елементи цивилизације

6. недеља
предавање - Лекција 4
6. Недеља, лекција 4, императив, глаголска перифраза ACABAR DE + Infinitivo – IV лекција: Показне заменице и придеви, присвојни придеви, глаголска перифраза АCАБАR +DE+ Infinitivo (исказивање блиске прошлости), обрађивање лексике у вези града и места становања, изражавање изненађења,

7. недеља
предавање - Личне заменице
7. Недеља, облик HAY, личне заменице- Oблик – HAY, оријентација у простору (aquí, ahí, allí, a la derecha, etc.). Наглашене и ненаглашене личне заменице. Сат, датум, годиште. Елементи цивилизације.

8. недеља
предавање - Лекција 5
8. Недеља, лекција 5, изражавање времена, интонација у реченици - IV лекција: Повратни глаголи, присвојни и показни придеви, Герундив.

9. недеља
предавање - Безлични глаголи, присвојне заменице
9. Недеља, лекција 5, глагол SOLER, безлични глаголи, присвојне заменице, прилози- V лекција: Лексика: укуси, слободно време. Глаголи – gustar, -encantar,- preferir, - odiar, личне заменице у функцији директног и индиректног објекта.Елементи цивилизације

10. недеља
предавање - Лекција 6
10. Недеља, лекција 6, Породични односи – Лексика. Глагол VENIR.

11. недеља
предавање - Лекција 7
11. Hедеља, лекција 7, Императив - Заповедни начин IМПЕРАТIV – друго лице једнине и друго лице множине. Лексика везана за временске прилике.

12. недеља
предавање - Лекција 8
12. Недеља, лекција 8, Кондиционал - VIII лекција: Лексика у вези физичког изгледа, одеће и здравља. Кондиционал – учтива форма, изражавање жеље.

13. недеља
предавање - Елементи цивилизације
13. Недеља, елементи цивилизације-

14. недеља
предавање - Лекција 9
14. Недеља, увод у лекцију 9, компарација придева, Pretérito Perfecto -

15. недеља
вежбе - Систематизација
15. Недеља, систематизација пређених лекција-

16. недеља
вежбе - Систематиѕација
16. Недеља, систематизација пређених лекција-

17. недеља
вежбе - Контролни задатак 1
17. Контролни задатак 1

18. недеља
предавање - Лекција 9
18. Недеља, лекција 9, изражавање вредности, боје Разлике између MUY и MUCHO. Вежбања. Елементи цивилизације.

19. недеља
предавање - Лекција 10
19. Недеља, лекција 10, Pretérito Indefinido, усмена продукција - Увежбавање усменим и писменим путем препричавања прошлих догађаја.

20. недеља
предавање - Лекција 11
20. Недеља, лекција 11, pretérito indefinido, pretérito imperfecto, particip - Начини: општи преглед. Iндикатив: - pretérito indefinido, - pretérito imperfecto, препричавање у прошлости, временске одреднице за прошлост, глаголски облик Партицип, Елементи цивилизације.

21. недеља
предавање - Узвична реченица
21. Недеља, узвична реченица, изрази стања и расположења- Лексика, изрази, елементи цивилизације.

22. недеља
предавање - Прошла времена
22. Недеља, pretérito perfecto, p. Indefinido - Стања расположења. Писање кратких информација и описа. Филм.

23. недеља
предавање - Лекција 12
23. Недеља, лекција 12, изражавање обавезе – Изражавање обавезе, савета и препоруке, неправилни партиципи, безличне форме, глаголски облик ГЕРУНДIВ: употреба, изражавање узрока. Елементи цивилизације – la música.

24. недеља
предавање - Лекција 13
24. Недеља, лекција 13, Будуће време – XIII лекција: Футур у индикативу. Елементи цивилизације.

25. недеља
предавање - Лекција 14
25. Недеља, лекција 14, употреба Герундива – Изузеци у употреби герундива.

26. недеља
предавање - Лекција 15
26. Недеља, лекција 15. неправилна компарација – Лексика из области екологије, неправилна компарација придева и прилога.

27. недеља
предавање - Индиректни говор
27. Недеља, лекција 15, индиректни говор - Елементи цивилизације. Увод у употребу индиректног говора.

28. недеља
предавање - Индиректни говор
28. Недеља, лекција 15. Индиректни говор – прва фаза.

29. недеља
предавање - Систематизација
29. Недеља, систематизација – Обнављање најтежих граматичких партија као императива нпр. Лексика: природа, излети, средства комуникација, детаљнији преглед предлога и њихова употреба.

30. недеља
предавање - Систематизација
30. Недеља, систематизација.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Шпански језик 1 - за студенте свих одељења Филозофског факултета, исзор текстова, граматички додатак и вежбања. Приредила Марина Николић Референтна: Српско-шпански-шпанско-српски речник. Raquel Pini
↑↑↑