Sociologija

Курс:
Економска транзиција - изборни курс
У оквиру предмета: Економска транзиција
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: На курсу ће се студенти упознати са савременим транзиторним кретањима бивших социјалистичких земаља која су се почетком деведесетих година наметнула као основни предуслов даље глобализације светске привреде и сложеним проблемима са којима се ове земље сусрећу приликом укључивања у међународну економију. На курсу ће бити представљени, осим модела приватизације у Србији, бившим југословенским републикама и другим бившим социјалистичким земљама и модели приватизације који су примењивани у развијеним земљама. Указаће се на искуства развоја предузетништва у развијеним земљама и привредама у транзицији, која ће бити стављена у корелацију са резултатима и условима процеса приватизације у Србији. Поред тога, биће обрађена и област транзиције финансијског сектора, која је нераздвојни сегмент процеса приватизације и од које зависи финансирање развоја новонасталих приватних предузећа. Курс ће бити усмерен на промовисање предности приватних предузећа и њиховог модерног управљања, стварање свести о неопходности развоја и унапређења предузетништва међу младим стручњацима, као и на ширење приватног сектора у домаћој привреди.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са сложеним и често контроверзним процесима транзиције који чине основу анализе читавог спектра вредносних, социолошких и политичких промена у модерним друштвима. Курс пружа могућност упознавања студента са широким спектром економских кретања и макроекономских механизама на основу којих ће бити у могућности да се детаљније упознају са значајем процеса приватизације и предузетништва у транзицији привреда бивших социјалистичких земаља у тржишну привреду. Консеквентно са студентима ће бити анализирани теоријски концепти приватизације и оперативни програми који се односе на управљање приватним предузећима у условима слободне тржишне конкуренције. Поред тога, студенти ће се упознати са свим релевантним правним и институционалним условима за одвијање процеса приватизације и развоја предузетништва у Србији.
Предуслови за полагање: Студент је у могућности да слуша курс, али не и да изађе на завршну проверу знања уколико није претходно положио обавезни курс Основи економије (друга година)
Облици наставе: Предавања и вежбе се изводе на табли и помоћу PowerPoint презентације. Предавања и вежбе се одржавају недељно.
Обавезе студената: На завршну проверу знања могу изаћи само студенти који су редовно похађали наставу и који су положили обавезни курс Основи економије (друга година). Студентима се даје могућност да полажу тест ѕнања или да напишу и одбране семинарски рад за време извођења наставе.
Начин оцењивања рада и резултата: Редовно похађање наставе је предуслов изласка на испит. У току године ће се одржати једна писмена провера знања на коју није обавезно изаћи. Писмена провера знања носи максимално 50 поена. У збиру, дакле, предиспитне обавезе учествују са 50 поена максимално. Резултати писмене провере знања важе до краја текуће школске године. Финална провера знања (усмено), која се састоји од давања одговора на једно питање, носи максимално 50 поена. Без положене финалне провере знања, у случају да је студент положио писмену проверу знања у току године, студент не може добити коначну оцену. Уколико студент није положио писмену проверу знања у току године, завршни испит носи 100 поена максимално, односно, студент одговара на два питања при чеми свако питање носи 50 поена максимално. Скала бодовања студената по испитном питању (укупно 2 питања, при чему свако носи максимално 50 поена): 25,5-30 поена - оцена 6 30,5-35 поена - оцена 7 35,5-40 поена - оцена 8 40,5-45 поена - оцена 9 45,5-50 поена - оцена 10 Поени које носе 2 питања се сабирају и чине коначну оцену при чему је збирна скала: 51-60 поена - оцена 6 61-70 поена - оцена 7 71-80 поена - оцена 8 81-90 поена - оцена 9 91-100 поена - оцена 10
План курса:

1. недеља
предавање - УВОДНИ ЧАС
На уводном часу се студенти упознају са планом рада, предметом и циљевима курса.

2. недеља
предавање - МОДАЛИТЕТИ БИРОКРАТСКОГ СИСТЕМА И АНАЛИЗА РАЗЛИЧИТИХ МОДЕЛА ПРИВРЕЂИВАЊА
1. МОДАЛИТЕТИ БИРОКРАТСКОГ СИСТЕМА: Основни елементи и развојне етапе 1.1. Совјетски модел - Настанак и функционисање централнопланских привреда - Фазе конституисања економског модела - Концепт буџетског система - Концепт развоја финансијског система

2. недеља
вежбе - ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
10. ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА 10.1. Основне функције финансијских тржишта

3. недеља
предавање - МОДАЛИТЕТИ БИРОКРАТСКОГ СИСТЕМА И АНАЛИЗА РАЗЛИЧИТИХ МОДЕЛА ПРИВРЕЂИВАЊА
1. МОДАЛИТЕТИ БИРОКРАТСКОГ СИСТЕМА: Основни елементи и развојне етапе 1.1. Совјетски модел - Настанак и функционисање централнопланских привреда - Фазе конституисања економског модела - Концепт буџетског система - Концепт развоја финансијског система

3. недеља
вежбе - ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
10. ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА 10.2. Свођење будуће вредности на садашњу - метод дисконтовања

4. недеља
предавање - МОДАЛИТЕТИ БИРОКРАТСКОГ СИСТЕМА И АНАЛИЗА РАЗЛИЧИТИХ МОДЕЛА ПРИВРЕЂИВАЊА
1. МОДАЛИТЕТИ БИРОКРАТСКОГ СИСТЕМА И АНАЛИЗА РАЗЛИЧИТИХ МОДЕЛА ПРИВРЕЂИВАЊА 1.2. Југословенски самоуправни модел - Развојне етапе и трансформација привредног система - Развојна стратегија и привредни раст - финансијски систем - Модели акумулације у Југославији

4. недеља
вежбе - ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
10. ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА 10.3. Обвезнице - дужничке хартије од вредности

5. недеља
предавање - КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА БИРОКРАТСКОГ И ТРЖИШНОГ МОДЕЛА ПРИВРЕЂИВАЊА
2. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА БИРОКРАТСКОГ И ТРЖИШНОГ МОДЕЛА ПРИВРЕЂИВАЊА 2.1. Својина 2.2. Механизам доношења одлука 2.3. Мотивациони систем 2.4. Координациони механизам

5. недеља
вежбе - ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
10. ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА 10.4. Теорија каматне стопе - Кејнзова преференција за ликвидношћу

6. недеља
предавање - КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПРИВРЕДА
3. КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПРИВРЕДА И КЉУЧНЕ ЕТАПЕ УСПОСТАВЉАЊА НОВОГ СИСТЕМА 3.1. Кључни проблеми социјалистичких привреда 3.1.1. Криза раста 3.1.2 Субоптимална алокација ресурса 3.1.3. Дисторзија цена, курса и камата 3.1.4. Слом мотивационог система и одсуство предузетништва 3.1.5. Имовинска структура 3.1.6. Политички проблеми аутократског система 3.2. Кључне етапе успостављања новог система 3.2.1. Макроекономска стабилизација 3.2.2. Либерализација 3.2.3. Институционалне реформе 3.2.4. Реструктуирање реалног и финансијског сектора 3.2.5. Социјални трошкови и социјални програм

6. недеља
вежбе - ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
10. ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА 10.5. Акције - власничке хартије од вредности

7. недеља
предавање - ИСКУСТВА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ТРЖИШНИМ ПРИВРЕДАМА И МОДЕЛИ И ТЕХНИКЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
4. ИСКУСТВА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ТРЖИШНИМ ПРИВРЕДАМА И МОДЕЛИ И ТЕХНИКЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 4.1. Искуства приватизације у тржишним привредама 4.1.1. Велика Британија (узроци, циљеви, модели) 4.1.2. Фаранцуска и Италија 4.2. Модели и технике приватизације 4.2.1 Продаја 4.2.2 Подела: - запослени - грађани 4.2.3 Пренос на институционалне инвеститоре 4.2.4 Денационализација

7. недеља
вежбе - ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
10. ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА 10.5. Акције - власничке хартије од вредности

8. недеља
предавање - ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА СА ПРЕОВЛАЂУЈУЋИМ КОНЦЕПТОМ ПРОДАЈЕ
5 ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА СА ПРЕОВЛАЂУЈУЋИМ КОНЦЕПТОМ ПРОДАЈЕ 5.2 Немачка 5.3 Мађарска

8. недеља
вежбе - ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
10. ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА 10.6. Финансијски деривативи:форворди,фјучерси и опције

9. недеља
предавање - ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА СА ПРЕОВЛАЂУЈУЋИМ КОНЦЕПТОМ ПОДЕЛЕ
6 ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА СА ПРЕОВЛАЂУЈУЋИМ КОНЦЕПТОМ ПОДЕЛЕ 6.2 Чешка 6.3 Русија

9. недеља
вежбе - ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
10. ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА 10.7. Основне функције финансијских посредника: - трансформација рочности - механизам плаћања - редуцирање трансакционих трошкова и диверсификација ризика - ублажавање проблема асиметричне информисаности (штетна селекција и морални хазард) 10.8. Врсте финансијских посредника - комерцијалне банке - осигуравајћа друштва - пензиони фондови - инвестициони фондови - финансијске компаније

10. недеља
предавање - КОНЦЕПТ ПРЕНОШЕЊА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНВЕСТИТОРЕ И ГРАЂАНЕ
7 ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА СА ПРЕОВЛАЂУЈУЋИМ КОНЦЕПТОМ ПРЕНОШЕЊА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ ИНВЕСТИТОРЕ И ГРАЂАНЕ 7.2 Пољска 7.3 Румунија 8 ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА У БИВШИМ ЈУГОСЛОВЕНСКИМ РЕПУБЛИКАМА 8.2 Словенија 8.3 Хрватска 8.4 Македонија 8.5 Република Српска

10. недеља
вежбе - ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
10. ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА 10.7. Основне функције финансијских посредника: - трансформација рочности - механизам плаћања - редуцирање трансакционих трошкова и диверсификација ризика - ублажавање проблема асиметричне информисаности (штетна селекција и морални хазард) 10.8. Врсте финансијских посредника - комерцијалне банке - осигуравајћа друштва - пензиони фондови - инвестициони фондови - финансијске компаније

11. недеља
предавање - ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА У БИВШИМ ЈУГОСЛОВЕНСКИМ РЕПУБЛИКАМА
8 ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА У БИВШИМ ЈУГОСЛОВЕНСКИМ РЕПУБЛИКАМА 8.1. Словенија 8.2. Хрватска 8.3. Македонија 8.4. Република Српска

11. недеља
вежбе - ТРАНЗИЦИЈА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА: ФАЗЕ И ИЗАЗОВИ
11. ТРАНЗИЦИЈА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА: ФАЗЕ И ИЗАЗОВИ 11.1. Основни проблеми функционисања банкарског сектора у социјалистичким привредама 11.2. Фазе процеса транзиције банкарског сектора 11.2.1. интеррегнум 11.2.2. стабилизација 11.2.2.1. Изазови фазе стабилизација: 11.2.2.1.1. Стратегије решавања проблема ненаплативих потраживања - отпис ненаплативих потраживања предузећима - терет ненаплативих потраживања се пребацује на предузећа - укључивање државе у процес санације банкарског сектора: a. прузимање ненаплативих потраживања од стране државе у замену за обвезнице b. одобравање нових кредита презадуженим предузећима c. замена дуга за акције 11.2.2.2. Главни проблеми упраљања фазом стабилизација: - Асинхронизација динамике транзиције реалног и финансијског сектора - Институционални вакум - Обнављање ненаплативих кредита - Финанисијска репресија 11.2.3. реструктуирање 11.2.4. експанзија

12. недеља
предавање - СРПСКО-ЦРНОГОРСКО ИСКУСТВО: ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА
9 СРПСКО-ЦРНОГОРСКО ИСКУСТВО: ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА 9.2 Србија - концепти и фазе - институције 9.3 Црна Гора - концепти и фазе - институције

12. недеља
вежбе - ТРАНЗИЦИЈА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА: ФАЗЕ И ИЗАЗОВИ
11. ТРАНЗИЦИЈА БАНКАРСКОГ СЕКТОРА: ФАЗЕ И ИЗАЗОВИ 11.4. Нова улога централне банке: пруденциона регулација и надзор над пословањем банкарског сектора - минимум ликвидности - кредитни ризик - концентрација ризика - адекватност капитала

13. недеља
предавање - СРПСКО-ЦРНОГОРСКО ИСКУСТВО: ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА
9 СРПСКО-ЦРНОГОРСКО ИСКУСТВО: ПРИВАТИЗАЦИЈА РЕАЛНОГ СЕКТОРА 9.2 Србија - концепти и фазе - институције 9.3 Црна Гора - концепти и фазе - институције

13. недеља
вежбе - ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ЛИКВИДНИХ И СТАБИЛНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА
12. ОСНОВНИ ПРЕДУСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ЛИКВИДНИХ И СТАБИЛНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА: ПРИСТУП ЗАКОНА И ФИНАНСИЈА 12.1. Права акционара 12.2. Права кредитора 12.3. Спроводљивост закона 12.4. Стандарди пословног извештавања

14. недеља
- - ПИСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА
У писмену проверу знања улазе следеће области: МОДАЛИТЕТИ БИРОКРАТСКОГ СИСТЕМА КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА БИРОКРАТСКОГ И ТРЖИШНОГ МОДЕЛА ПРИВРЕЂИВАЊА КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ СОЦИЈАЛИСТИЧКИХ ПРИВРЕДА И КЉУЧНЕ ЕТАПЕ УСПОСТАВЉАЊА НОВОГ СИСТЕМА ИСКУСТВА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ У ТРЖИШНИМ ПРИВРЕДАМА (Велика Бтитанија, Француска, Италија) ФУНКЦИЈЕ И ЗНАЧАЈ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА (функције финансијских тржишта, обвезнице, Кејнзова теорија каматне стопе, акције, финансијски деривативи и основне функције финансијских посредника)

15. недеља
- - УСМЕНИ ИСПИТ
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ерић, Д., ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ИНСТРУМЕНТИ, Научна књига, 1997.
3. La Porta, R., F.L. de Silanes, A. Shleifer, R.W. Vishny, LAW AND FINANCE, NBER Working Paper, July 1996.
4.Mishkin, F.S., THE ECONOMICS OF MONEY, BANKING AND FINANCIAL MARKETS, Addison-Wesley Longman Inc, United States, 2002.
Бајец, Ј. и Љ. Јоксимовић, САВРЕМЕНИ ПРИВРЕДНИ СИСТЕМИ, Економски факултет, 2001.
Зец, М и Б. Живковић, ТРАНЗИЦИЈА РЕАЛНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ СЕКТОРА, Институт економских наука, Београд, 1997.
Општа допунска литература
WORLD DEVELOPMENT REPORT, World Bank, Washington D.C., 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
TRANSITION REPORT, European Bank for Reconstruction and Development, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
↑↑↑