Psihologija

Курс:
Психологија учења
У оквиру предмета: Психологија учења
Предавачи: др Дејан Лаловићредовни професор
др Вања Ковићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Основни садржај курса чине теме из психологије учења и теме из области примењене психологије у којима су заступљени принципи психологије учења
Циљ изучавања курса: Основни циљ јесте стицање знања из наставних области обухваћених курсом, са посебним нагласком на примене принципа учења у различитим областима примењене психологије, других наука и у свакодневним делатностима. Циљ вежби јесте стицање логичко-методолошких знања и увида у природу и структуру појмова којима се барата у областима психологије учења.
Предуслови за полагање: Похађање наставе не изискује задовољење посебних критеријума, осим оних који су предвиђени Статутом Филозофског факултета у Београду.
Облици наставе: Предавања и усмене вежбе
Обавезе студената: Редовно похађање наставе.
Начин оцењивања рада и резултата: а. Колоквијум, у виду писаног теста знања - 40% б. Писани испит - 40% в. Усмени испит - 20%
План курса:

1. недеља
предавање - 1. Упознавање студената са професором 2.Упознавање студената са литературом
Упознавање студената са професором, његовим схватањима и интерпретацијама основних проблема у овој области, начином рада, начином провере и оцењивања знања. Упознавање студената са литературом: то је уједно и прво представљање садржаја и значаја предмета.

1. недеља
вежбе - Нема их у првој недељи

2. недеља
предавање - Појам учења - дефиниција и класификација облика учења.
Литература: Славољуб Радоњић: ПСИХОЛОГИЈА УЧЕЊА Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.

2. недеља
вежбе - Логичко-методолошки увод у психологију - општи преглед

3. недеља
предавање - Задаци и неке карактеристике психологије учења.

3. недеља
вежбе - Операционална дефиниција у психологији
Литература: Славољуб Радоњић: УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.

4. недеља
предавање - 1. Гранични облици учења-први део
- рано учење - утискивање - лишавање нормалних социјалних односа
Литература: Славољуб Радоњић: ПСИХОЛОГИЈА УЧЕЊА Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.

4. недеља
вежбе - Логичко-методолошки статус психолошких појмова у савременој психологији
- интервенишуће варијабле, хипотетички конструкти.
Литература: Славољуб Радоњић: УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.

5. недеља
предавање - 2. Гранични облици учења-други део
- експозиционо учење - сензитизација - хабитуација - мере и криве учења
Литература: Славољуб Радоњић: ПСИХОЛОГИЈА УЧЕЊА Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.

5. недеља
вежбе - Проблем научне објективности у савременој психологији
Литература: Славољуб Радоњић: УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.

6. недеља
предавање - Операционално дефинисани облици учења-први део
- класично условљавање - основна парадигма - основни феномени класичног условљавања
Литература: Славољуб Радоњић: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА II Друштво психолога Србије, Београд.

6. недеља
вежбе - Научни закони у психологији
Литература: Славољуб Радоњић: УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.

7. недеља
предавање - Операционално дефинисани облици учења-други део
- учење лавиринта - учење разлика - инструментално учење - основна парадигма - основни феномени инструменталног учења
Литература: Славољуб Радоњић: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА II Друштво психолога Србије, Београд.

7. недеља
вежбе - Колоквијум

8. недеља
предавање - Операционално дефинисани облици учења-трећи део
- учење по моделу - учење увиђањем
Литература: Славољуб Радоњић: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА II Друштво психолога Србије, Београд.

8. недеља
вежбе - Теорије и хипотезе у психологији
Литература: Славољуб Радоњић: УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.

9. недеља
предавање - Теорије учења-први део
- когнитивне теорије - асоцијативне теорије поткрепљења
Литература: Славољуб Радоњић: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА II Друштво психолога Србије, Београд.

9. недеља
вежбе - Објашњења у психологији
Литература: Славољуб Радоњић: УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.

10. недеља
предавање - Теорије учења-други део
- асоцијативне теорије додира - теорије два фактора
Литература: Славољуб Радоњић: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА II Друштво психолога Србије, Београд.

10. недеља
вежбе - Примена психологије учења: емоционално условљавање

11. недеља
предавање - Теорије учења-трећи део
- еволуционистичке теорије - теорија медијације
Литература: Славољуб Радоњић: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА II Друштво психолога Србије, Београд.

11. недеља
вежбе - Примена психологије учења: принципи и методе бихејвиоралне терапије
Литература: ЗБОРНИК 5 - ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА Друштво психолога Србије, Београд

12. недеља
предавање - Примена психологије учења у психологији личности: учење "црта" личности
Литература: Славољуб Радоњић: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА II Друштво психолога Србије, Београд.

12. недеља
вежбе - Примене п.учења: инструментално учење аутономног нервног система и биофидбек
Литература: ЗБОРНИК 5 - ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА Друштво психолога Србије, Београд

13. недеља
предавање - Завршно предавање - поглед уназад.

13. недеља
вежбе - Припрема за полагање испита
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Славољуб Радоњић: УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.
2. Славољуб Радоњић: ПСИХОЛОГИЈА УЧЕЊА Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.
3. Славољуб Радоњић: ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА II Друштво психолога Србије, Београд.
4. Славољуб Радоњић: Допринос психологије учења психологији мотивације Психологија 1-2, 1986 година
5. Милан Марковић: "Научност" образовних и васпитних циљева - заблуде култа науке и како их се ослобађати". СAЗНАВАЊЕ И НАСТАВА, Институт за педагошка истраживања, Београд
6. ЗБОРНИК 5 - ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА Друштво психолога Србије, Београд.
↑↑↑