Psihologija

Курс:
Истраживања у социјалној психологији - општи курс
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Ирис Жежељванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржај курса варира зависно од интересовања студената. У договору са ментором они бирају област и тему. Садржај курса се одабира из области Социјална перцепција и интеракција и Социјализација. Појмовни апарат усвојен на тим курсевима служи за даље продубљивање и детаљније проучавање ужих проблема важних и за друге дисциплине: испитивања јавног мњења, истраживања политичког понашања, ставова према маргиналним групама, економског понашања, социјалнопсихолошких аспеката у области спорта, клиничке психологије (нпр. ставови према душевним болесницима), итд.
Циљ изучавања курса: Истраживања у социјалној психологији је курс конципиран као базична и примењена социјална психологија, чији је циљ да обучи студенте у планирању и извођењу социопсихолошких истраживања везаних за различите области. Овај курс пружа додатна знања из изабраних области и овладавање вештинама које се тичу израде, адаптације и примене мерних инструмената. Студенти стичу компетентност и искуство у свим фазама извођења научног истраживања. Како се рад обавља у малим групама, развијају се и комуникативне вештине везане за групни рад на решавању проблема.
Предуслови за полагање: Предуслов за праћење Истраживања у социјалној психологији јесу положени испити из претходних година, како је регулисано статутом.
Облици наставе: Менторски рад 2 часа недељно и предавања 2 часа недељно током једног семестра.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да присуствују вежбама, да у оквиру њих активно учествују у активностима као што су рад у малим групама или групна дискусија и да извршавају предвиђене индивидуалне и групне задатке.
Начин оцењивања рада и резултата: 70% оцене - предиспитне активности. Спецификација у оквиру ових 70% зависи од теме, основног методолошког приступа (експериментални или неекспериментални), типа инстумената који ће бити коришћени (да ли су конструисани, модификовани или само одабрани већ постојећи), обима и квалитета литературе, обраде података, квалитета теоријског семинарског рада и писања завршног извештаја. 30% оцене – одбрана завршног рада, која укључује проверу коришћене и задате литературе.
План курса:

1. недеља
предавање - Кључна питања и методолошки проблеми у социопсихолошким истраживањима

1. недеља
пројекат - Уводни час
Уводни час: представљање курса, типа наставе, предлагање опсега могућих тема за истраживање, повратна информација о интересовањима студената и неопходна појашњења и прецизирања.

2. недеља
предавање - Приказ једног новијег академског социо-психолошког истраживања и дискусија
Приказ једног новијег академског социо-психолошког истраживања (предавање једног од наставника) и дискусија

2. недеља
пројекат - Избор коначне теме и упућивање на основну литературу.

3. недеља
предавање - Приказ једног новијег академског социо-психолошког истраживања и дискусија

3. недеља
пројекат - Преглед литературе и израда идејне скице

4. недеља
предавање - Приказ једног новијег академског социо-психолошког истраживања и дискусија

4. недеља
пројекат - Преглед литературе и израда идејне скице

5. недеља
предавање - Приказ једног новијег академског социо-психолошког истраживања и дискусија
(предавање једног од скорашњих докторанада или магистраната)

5. недеља
пројекат - Израда истраживачког пројекта уз сугестије ментора.

6. недеља
предавање - Договор о теми теоријског семинарског рада
Договор о теми теоријског семинарског рада и адекватној литератури која треба да се поклопи са облашћу из које је одабрано емпиријско истраживање. Семинарски рад ће служити и као основа за теоријски део коначног рада и разумевање и интерпретирање добијених података.

6. недеља
пројекат - Завршетак израде истраживачког пројекта

7. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси
Предавање/презентација о предмету рада и активностима госта - социјалног психолога који се бави истраживањима ван академских институција.

7. недеља
пројекат - Конструкција инструмента
Конструкција (делимично модификација или избор постојећег) инструмента за прикупљање података.

8. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси
Предавање/презентација о предмету рада и активностима госта - социјалног психолога који се бави истраживањима ван академских институција.

8. недеља
пројекат - Прикупљање података – извођење истраживања

9. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси
Предавање/презентација о предмету рада и активностима госта - социјалног психолога који се бави истраживањима ван академских институција.

9. недеља
пројекат - Унос и обрада података

10. недеља
предавање - Социјално психолошка истраживања у пракси
Предавање/презентација о предмету рада и активностима госта - социјалног психолога који се бави истраживањима ван академских институција.

10. недеља
пројекат - Анализа и интерпретација података

11. недеља
вежбе - Студентско излагање прелиминарних верзија радова и дискусија
Студенти излажу прелиминарне верзије својих радова (15 минута по групи), а затим одговарају на питања колега и наставника (5-10 минута)

11. недеља
пројекат - Прелиминарни извештај на основу извршене анализе

12. недеља
вежбе - Студентско излагање прелиминарних верзија радова и дискусија
Студенти излажу прелиминарне верзије својих радова (15 минута по групи), а затим одговарају на питања колега и наставника (5-10 минута)

12. недеља
пројекат - Кориговање прелиминарне верзије
Кориговање прелиминарне верзије уз консултације са ментором и дискусију евентуалних слабости и недостатака.

13. недеља
вежбе - Студентско излагање прелиминарних верзија радова и дискусија
Студенти излажу прелиминарне верзије својих радова (15 минута по групи), а затим одговарају на питања колега и наставника (5-10 минута)

13. недеља
пројекат - Писање коначне верзије рада

14. недеља
- - Припрема за одбрану

15. недеља
- - Одбрана рада - испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература ће бити одређена у зависности од конкретне теме и интересовања студената.
↑↑↑