Psihologija

Курс:
Интервенције у кризи (Crysis Interventions)
У оквиру предмета: Интервенције у кризи
Предавачи: др Никола Петровићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Курс се састоји из општег и посебног дела. Општи део садржи : теорије, метод и технике кризног интервенисања ; приказ различитих модела кризног интервенисања ( на нивоу појединца , породице , групе и заједнице) ; преглед истраживања кризних интервенција као и специфичности едукације и супервизије за овај облик психолошке помоћи. У оквиру посебног дела прорадјују се кризне интервенције у посебним ситуацијама као што су болест и смртни губитак, насиље, суицид и покушај суицида , уз осврт на професионалне и личне кризе у којима се може наћи и сам терапеут .
Циљ изучавања курса: • Стицање савремених психолошких знања о теоријама, методу и техникама кризног интервенисања , као и о резултатима истраживања , едукацији и супервизији у овој области . • Овладавање општим и специфичним вештинама превазилажења , вештинама кризног интервенисања на нивоу појединца, породице, групе и заједнице • Овладавање стратегијама кризног интервенисања у посебним кризним ситуацијама : губитка, болести, повреда и траума. • Овладавање вештинама препознавања , санирања и превенирања синдрома изгарања
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио предмете : Психологија менталног здравља ,Општа психопатологија, Основе психотерапије и саветовања . Корисна су знања из других клиничких предмета .
Облици наставе: Предавања и вежбе у малим групама, играње улога , приказ едукативних трака са дискусијом и гостовање стручњака који у пракси спроводе различите облике кризних интервенција . Број часова: 2 часа предавања недељно X 13 недеља = 26 часа. 2 часа вежби недељно x 13 недеља = 26 часа Укупан број часова: 52 часа
Обавезе студената: Активно ушће на предавањима и вежбама , уз предходну припрему која подразумева : читање обавезне литературе и припрему краћег писменог прегледа шире литературе ( из одабране области предвидјене програмом курса).
Начин оцењивања рада и резултата: Активно учешће у настави 20% Писмени приказ одабране литературе 30% Писмени испит 50%
План курса:

1. недеља
предавање - Општи део : Теорија, метод и технике кризног интервенисања
• Настанак и развој кризних интервенција

1. недеља
вежбе - Оријентација студената

2. недеља
предавање - Теоријске основе кризног интервенисања
• Теорија кризе и теорије психолошког развоја,поремећаја и лечења- ка интеграцији • Базични концепти : криза (особине, настанак , развој и разрешење кризе) • Примарна и секундарна процена .Механизми одбране и механизми превазилажења .

2. недеља
вежбе - Опште стратегије и вештине превазилажења
Коришћење подршке, решавање проблема, релаксација, контрола, изазови, хумор,вежбање,награђивање.

3. недеља
предавање - Метод кризног интервенисања
a) Специфичност метода у односу на психотерапију и саветовање b) Компоненте и облици кризног интервенисања c) Циљеви и кораци кризног интервенисања

3. недеља
вежбе - Специфичне стратегије и вештине превазилажења
Губици, болести, повреде и трауме

4. недеља
предавање - Модели кризног интервенисања А. код појединца ( Робертс, 1998)

4. недеља
вежбе - Инструменти за испитивање
За кризне ситуације, пост-трауматски стресни поремећај, социјалну подршку, начине превазилажења

5. недеља
предавање - Модели кризног интервенисања Б. породице у кризи (Асен и Томсон)

5. недеља
вежбе - Испитивање породичних начина превазилажења (PRACTICE)
Испитивање и интервенисање код породице у кризи

6. недеља
предавање - Модели кризног интервенисања Ц. у групи
CISDebrifing ( Everly, Lating, Mittchell)

6. недеља
вежбе - CISD Гостовање мобилног тима за кризне интервенције у школи (КРИН)

7. недеља
предавање - Модели кризног интервенисања у заједници
CISMenagenemt (Everly, Lating, Mittchell)

7. недеља
вежбе - CISM Гостовање мобилног тима за кризне интервенције у школи (КРИН)

8. недеља
предавање - Истраживања кризног интервенисања
Специфичност едукације и супервизије интервенција у кризи

8. недеља
вежбе - Телефонске кризне интервенције – Гостовање стручњака из SOS телефона

9. недеља
предавање - Кризне интервенције код суицида и покушаја суицида – антисуицидални уговор
Посебан део : Кризне интервенције у посебним ситуацијама Кризне интервенције код суицида и покушаја суицида – антисуицидални уговор

9. недеља
вежбе - Кризне интервенције код суицида и покушаја суицида ( едукативни филм)

10. недеља
предавање - Кризне интервенције код насиља у породици

10. недеља
вежбе - Гостовање психолога из Саветовалишта против насиља у породици

11. недеља
предавање - Кризне интервенције код болести и смртног губитка

11. недеља
вежбе - Гостовање психолога са Онколошке клинике

12. недеља
предавање - Професионална и личне кризе помагача – интервенција и психотерапија

12. недеља
вежбе - Професионална и личне кризе помагача – самоевалуација и самопомоћ

13. недеља
предавање - Резиме и завршетак курса

13. недеља
вежбе - Евалуација курса
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Aрамбашић Л , Ајдуковић М (2000) Сажета психолошка интеграција трауме , Загреб, Друштво за психолошку помоћ стр 121-149
2. Asen ,E i Tomson,P (2001) Porodična rešenja u praksi ( prevod. J. Srna), Beograd , Unicef, poglavlja 9 i 10, str.103-121
3. Clark S.E , Goldney R.D (2000) The Impact of Suicide on Relatives and Friends, In K.Hawton K.van Heeringen , The International Handbook of Suicide ans Attempted Suicide,Chichester, John Wiley and Sons, 467-481
4. Corcoran J,Roberts A.R ( 2000) Research on Crisis Intervention and Recommendations for Future Research In A.R Roberts Ed, Crisis Intervention Handbook, Assessment, Treatment and Research ,Second edition, Oxford University Press 453-481
5. Everly G.S,Lating J.M ,Mitchell (2000) Inovations in Group Crisis Intervention In A.R Roberts Ed, Crisis Intervention Handbook, Assessment, Treatment and Research ,Second edition, Oxford University Press ,77-93
6. Kleinke C.L (1991) Coping with Life Challenges, Pacific Grove , Brooks/ Cole. Poglavlja : 3 ( str 27-41),10 (128-141),13(169-182) ,14(183-197) 15(200-210)
7. Петровић В (2000) Синдом изгарања , У Ј.Влајковић, Ј.Срна, К. Кондић и М. Поповић (Ур) Психологија избеглиштва, Београд , ИП Жарко Албуљ стр. 251-257
8. Петровић В (2000) Психолошки дебрифинг, У Ј.Влајковић, Ј.Срна, К. Кондић и М. Поповић (Ур) Психологија избеглиштва, Београд , ИП Жарко Албуљ стр. 241-250
9. Roberts A.R (2000) An Overwew of Crysis Theory and Crysis Intervention In A.R Roberts Ed, Crisis Intervention Handbook, Assessment, Treatment and Research ,Second edition, Oxford University Press 3-28
10. Срна, Ј. ( 2000) Саветовање телефоном , У Ј.Влајковић, Ј.Срна, К. Кондић и М. Поповић (Ур) Психологија избеглиштва, Београд , ИП Жарко Албуљ стр. 200-206
11. Срна, Ј ( 1996) Антисуицидални уговор у психотерапији суицидалних адолесцената, Часопис за КПИСП, Вол 3, 1-2, 208-219.
↑↑↑