Psihologija

Курс:
Психолошки приступи рационалности
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На курсу ће бити обрађиване кључне теме и методолошки приступи изучавању феноменологије из области психолошког испитивања рационалности и комплексне когниције (суђења и одлучивања). Студенти ће бити упознати са основним теоријским појмовима, актуелним теоријским дилемама и моделима и основним приступима у оквиру ове области. Курс има три целине: а) историјско-филозофске основе ове области психологије и први модели; б) доминантни актуелни модели из области и методе и технике које се користе; в) примењени аспекти области и практични рад студената.
Циљ изучавања курса: Положен испит.
Предуслови за полагање: Положени курсеви из Когнтиивне психологије, Психологије памћења и мишљења, Методологије психолошких истраживања и статистике, Психометрије и Експерименталних метода и техника. Корисно је познавање теорије вероватноће и логике.
Облици наставе: Предавања, демонстрације, интерактивна настава, учешће у дискусијама, групни рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Договор о раду
Договор о раду, упознавање са начином и динамиком рада, као и обавезама на курсу. Предавање: Историјат, филозофски и епистемолошки апсекти психолошких приступа рационалности; утеловљена когниција и рационалност.

2. недеља
предавање - Нормативистички приступи
Нормативистичко одређење рационалности; услови у којима се одлучује; теорија игара и теорија очекиване корисности

3. недеља
предавање - Дескриптивни модели
Дескриптивни модели: од хомо економикуса до хомо хеуристикуса (теорија изгледа, теорија кумулативних изгледа, теорија мутних трагова, еколошка рационалност)

4. недеља
предавање - Хеуристике
Хеуристике и феноменолошки приступ: когнитивне пристрасности

5. недеља
предавање - Методе и технике
Основни методолошки приступи изучавању рационалности и технике испитивања и мерења

6. недеља
предавање - Индивидуалне разлике
Диференцијални приступ у изучавању рационалности

7. недеља
предавање - Модели дуалних процеса

8. недеља
предавање - Биолошки корелати суђења и одлучивања

9. недеља
предавање - Психолошка рационалност у пракси
Употреба изучавања рационалности 1: здравствено и политичко одлучивање у комплексним системима

10. недеља
предавање - Психолошка рационалност у пракси
Употреба изучавања рационалности 2: ирационалност у експертском одлучивању и социјално-епистемолошки приступи (полемичка теорија расуђивања).

11. недеља
пројекат - Студентски рад

12. недеља
пројекат - Студентски рад
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Павличић, Д. (2016). Теорија одлучивања. Београд: Економски факултет. Гигеренцер, Г. (2008). Снага интуиције. Загреб: Алгоритам. Канеман, Д. (2015). Misliti, brzo i sporo. Смедерево: Хеликс. Барон, Ј. (2000). Thinking and deciding. Cambridge University Press. Дрер, J. и Тремблеј, Л. (Ур.). (2009). Handbook of reward and decision making. Academic Press. Холиок, K., и Морисон, Р. (Ур.). (2005). The Cambridge handbook of thinking and reasoning. Велика Британија, Кембриџ: Cambridge University Press.
↑↑↑