Psihologija

Курс:
Стрес на раду (осн.)
У оквиру предмета: Стрес на раду
Предавачи: др Светлана Чизмићредовни професор у пензији
др Миланко Чабаркапаредовни професор
др Милица Вукелићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Концепт стреса, теоријски модели стреса, стрес на раду, методолошки проблеми у изучавању, методе и технике процене, управљање стресом. Практична настава: Анализа постојећих модела и техника процене стреса, примена на примерима појединих занимања и послова, анализа последица стреса, развијање вештина управљања стресом на раду.
Циљ изучавања курса: Теоријско-методолошко упознавање са проблемима стреса, могућност бољег разумевања понашања запослених на раду и решавања практичних проблема у превенцији, контроли и превазилажењу стреса на раду.
Предуслови за полагање: Психологија менталног здравља, Oснови психологије рада, Каријера
Облици наставе: Теоријска настава - предавања, практичне вежбе у учионици, теренска анализа на примеру једног занимања или посла, израда домаћег рада по избору.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Чабаркапа М. (2008) Човек и радна околина. Чигоја штампа, Београд. Чизмић С. (2006) Људски фактор.Институт за психологију, Београд. Михаиловић Д. (2008) Менаджерски стрес. ФОН, Београд.
Ivancevich J.M.,Matteson M.T. (1980) Stress and work. Glenview, IL: Scott, Foresman.
↑↑↑