Psihologija

Курс:
Психолошке основе образовне политике (осн.)
Предавачи: др Тинде Ковач-Церовићванредни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: 1 Циљеви образовања и васпитања 2. Елементи система образовања 3. Извори података о образовним системима 4. Медјународне и медјудржавне организације које се баве образовањем 5. Компаративни преглед система образовања у Европи 6. Образовне реформе у Европи 7. Психолошке димензије промена у образовању 8. Завршни прглед димензија квалитета образовања.
Циљ изучавања курса: Психолошке основе образовне политике је курс који оспособљава студенте психологије да разумеју сложеност образовног система, природу узајамних дејстава различитих елемената система образовања, развој система образовања и процесе његове промене са посебним нагласком на психолшке аспекте промене система образовања.
Предуслови за полагање: Положени испити из предмета Увод у психологију образовања и Психологија учења и наставе.
Облици наставе: Предавања: 2 часа недељно (укупно 26 сати), вежбе: блок настава 6 x 5 часова (укупно 30 сати), израда студије случаја (34 сата)
План курса:

1. недеља
предавање - Циљеви образовања и васпитања
Начини одредјивања циљева образовања и васпитања Компаративни преглед циљева образовања и васпитања Погледи различитих интересних група на цољеве образовања Типичне дилеме и правци развоја

2. недеља
предавање - Елементи система образовања
Курикулум: различите концепције Уџбеници и наставни материјали

3. недеља
предавање - Елементи система образовања
Вредновање: различити облици Улога и компетенције наставника

4. недеља
предавање - Елементи система образовања
Управљање системом образовања Финансирање образовања

5. недеља
предавање - Извори података о образовању
Образовна статистика Процене потреба у образовању Процена квалитета образовања

6. недеља
предавање - Међународне и међудржавне организације у области образовања
ОЕЦД Савет Европе и Европска Комисија УНЕСЦО Регионална сарадња у образовању Приоритети, стратегије и синергије

7. недеља
предавање - Компаративни преглед система образовања
Употреба релевантних извора информација Компаративни преглед по димензијама образовања

8. недеља
предавање - Образовне реформе у Европи
Системске реформе 90-их Школске промене Реформа високог образовања

9. недеља
предавање - Психолоше димензије промена у образовању
Интересне групе и конфликти у образовању Наставници: стицање нових компетенција и страх од промене

10. недеља
предавање - Психолошке димензије промена у образовању
Култура школе и руководјење променом на школском нивоу Културне разлике и образовање мањина

11. недеља
предавање - Психолошке димензије промена у образовању
Руководјење променама у образовању на сколском и системском нивоу

12. недеља
предавање - Завршни преглед: Димензије квалитета у образовању
Отвореност за промене и сарадња са интересним групама Мерљивост и одговорност

13. недеља
предавање - Завршни преглед: Димензије квалитета у образовању
праведност ефикасност и ефективност регулисаност

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ковач-Церовиц, Т. и др. (2002) Квалитетно образовање за све – пут ка развијенијем друству, Министарство просвете и спорта Републике Србије Фуллан, М. (2005): Силе промене избор чланака
↑↑↑