Psihologija

Курс:
Психолингвистика (мастер)
У оквиру предмета: Психолингвистика
Предавачи: др Душица Филиповић Ђурђевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: а. Лингвистички и психолингвистички приступ језику б. Перцепција говора ц. Ментални лексикон и обрада појединачних речи, морфологије и синтаксе д. Језик као природни систем и генерисање језичких структура
Циљ изучавања курса: 1. Стицање знања о основним карактеристикама језика 2. Упознавање са главним проблемима и токовима испитивања когнитивних аспеката језика
Предуслови за полагање: За праћење курса нису потребни предуслови. Корисна су знања из Когнитивне психологије.
Облици наставе: а. Предавања: (4 часа недељно). Укупно 52 часa у семестру.
План курса:

1. недеља
предавање - ЛИНГВИСТИЧКИ ОПИС ЈЕЗИКА
Аспекти језика које проучава лингвистика 1.1. Фонетика 1.2. Фонологија 1.3. Семантика 1.4. Морфологија 1.5. Синтакса 1.6. Прагматика

1. недеља
предавање - психолингвистика
а. Лингвистички и психолингвистички приступ језику б. Перцепција говора ц. Ментални лексикон и обрада појединачних речи, морфологије и синтаксе д. Језик као природни систем и генерисање језичких структура

2. недеља
предавање - КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈЕЗИКА
1.1. Језк као симболички систем 1.2. Комуникациона функција језика и његове специфичности у односу на остале облике комуникације

3. недеља
предавање - ПРЕДМЕТ И МЕТОДЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ
Предмет психолингвистике Когнитвни аспектин језика Појам когнитивне релевантности Когнитвна релевантност лингвистичког описа језика

4. недеља
предавање - Методи психолингвистике
Експериментални поступци Развојне студије Неуроодсликавање

5. недеља
предавање - ПЕРЦЕПЦИЈА ГОВОРА
Грађа говорних органа Технике испитивања говора Перцепција фонема Утицај контекста на перцепцију говора Теорије перцепције говора

6. недеља
предавање - МЕНТАЛНИ ЛЕКСИКОН
Статус представе у менталном лексикону Фактори који утичу на обраду изолованих речи Модели менталног лексикона

7. недеља
предавање - КОГНИТИВНА ОБРАДА МОРФОЛОГИЈЕ
Карактеристике морфолошки сложених речи Модели обраде морфолошки сложених речи

8. недеља
предавање - КОГНИТИВНА ОБРАДА СИНТАКСЕ
Граматика фразних структура Генеративна граматика Једнофазни модели парсирања Двофазни модели парсирања

9. недеља
предавање - ПРАГМАТИКА
Карактеристике језичке комуникације Говорни чинови Анализа конверзације

10. недеља
предавање - МОРФОЛОГИЈА ПРИРОДНИХ СИСТЕМА
Принципи структурације облика у природи Морфолошке и синтаксичке структуре као специјални случајеви структурације природних система

11. недеља
предавање - ОБРАДА ЈЕЗИКА И КОЛИЧИНА ИНФОРМАЦИЈЕ
Основе теорије информације Количина информације као предиктор времена обраде морфолошки сложених речи

12. недеља
предавање - ОБРАДА ЈЕЗИКА И КОЛИЧИНА ИНФОРМАЦИЈЕ
Ентропија и релативна брзина обраде Информациони резидуал

13. недеља
предавање - ОБРАДА ЈЕЗИКА И КОЛИЧИНА ИНФОРМАЦИЈЕ
Модификација неизвесности у зависности од контекста Когнитивна ограничења и генеза морфолошких структура
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Harley, T. (2001). The Psychology of Language. Psychology Press, Taylor & Francis Group, New York. чланци у оквиру сваке од тема
↑↑↑