Psihologija

Курс:
Психологија индивидуалних разлика: виши курс (мастер)
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Вања Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1.Генератори индивидуалних разлика, њихове таксономије и ендофенотипови, 2.Савремене методе у истраживању индивидуалних разлика, 3.Еволуција и индивидуалне разлике, 4.Систем за бихејвиоралну активацију (екстраверзија), 5.Систем за бихејвиоралну инхибицију (страх, анксиозност, неуротицизам) и регулацију реакција на стрес, 6.Систем за регулацију реакција напада (агресивност), 7.Дезинтеграција регулативних функција (психотицизам, схизотипалност), 8.Систем бихејвиоралне флексибилности/ригидности, 9.г-фактор, групни фактори и метакогниција, 10.Самопоимање и самоевалуација, 12.Егзекутивне функције и меморија, 12. Генетска/ срединска детерминисаност понашања Практична настава: напредна употреба психолошких мерних инструмената, обрада података, студентске презентације, истраживачки рад (конструкција нацрта, теренски рад, стандарди писања научног рада), конструкција психолошких мерних инструмената (тестови, инвентари, скале), дискусионе групе
Циљ изучавања курса: Усвајање напредних појмова, информација и методских вештина. Усвајање одговарајућих академских вештина (презентације, писање радова). Примена усвојених знања у решавању проблема у пракси Критичка евалуација садржаја стручне и научне продукције
Предуслови за полагање: Психологија индивидуалних разлика, Психометрија, Психологија памћења и мишљења, Психологија интелигенције, Општа психопатологија, Генетика
Облици наставе: Предавања, демонстрације, теренска истраживања, рад на рачунару, студентске презентације, самосталан истраживачки рад, дискусионе групе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Zuckerman, M. (2005). Psychobiology of personality. Cambridge: Cambridge University Press (odabrana poglavlja).
Jensen, A. (1998). The g-factor. Westport, CT: Praeger (odabrana poglavlja)
Plomin, R., DeFries, J.C. & McClearn (1990). Behavioral Genetics: A primer. New York: Freeman and company (odabrana poglavlja)
Hogan, R., Hogan, J. & Roberts B. W. (1996). Personality Measurement and Employment Decisions: Questions and Answers. American Psychologist, 51:469-477
Tooby, J. & Cosmides, L. (1990). On the Universality of Human Nature and the Uniqueness of the Individual: The Role of Genetics and Adaptation. Journal of Personality, 58: 18-67
Widiger, T. A. & Samuel, D. B. (2005). Diagnostic Categories or Dimensions? A Question for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fifth Edition. Journal of Abnormal Psychology, 114: 494-504
Panksepp, J. (1998). Affective Neuroscience. The Foundations of Human and Animal Emotions. New York: Oxford University Press (одабрана поглавља)
↑↑↑