Psihologija

Курс:
Здравствена психологија (мастер)
У оквиру предмета: Здравствена психологија
Предавачи: др Тамара Кликовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава 1.Корени, настанак, развој и будућност здравствене психологије.2.Дефиниције, задаци и модели у здравственој психологији.3.Актуелна истраживања у здравственој психологији и биолошке основе здравља и болести.4.Стрес, болест и превладавање.5.Понашања и животни стилови који утичу на унапређење/уништење здравља и примарна превенција.6.Хроничне болести и животно угрожавајуће болести (аидс и канцер).7.Психо-онкологија – настанак, актуелни токови и будући развој ове научне дисциплине.8.Психолошки аспекти терминалних стања.9.Комуникација медицинско особље-пацијенти на различитим нивоима здравствене заштите (примарна здр.заштита, секундарна здравствена заштита) и током хоспитализација 10.Бол и купирање бола. Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Самостална обрада и презентација једне теме из области по избору уз асистенцију наставника у избору литературе.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о настајању, развоју, предмету проучавања и задацима здравствене психологије.Усвајање теоријских концепата и сагледавање њихове примењивости у пракси у различитим медицинским дисциплинама. Пружање увида у релевантна етичка питања.
Предуслови за полагање: Нема
Облици наставе: Интерактивна настава: комбиновање излагања, дискусије и ангажовања студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бергер, Д., и сар.(1997).Здравствена психологија, Центар за примењену психологију, Друштво психолога Србије, Београд
Бергер, Ј.,Биро, М.,Хрњица, С., (1990).Клиничка психологија, 4.блок, , Научна књига, Београд
Straub, R., (2002).Health psychology, Worth Publishers, New York
Suinn, R.,VandenBos,G.,(1999).Cancer patients and their families, American Psychological Association, Washington
Holland, J., (1998).Psycho-oncology, Oxford University Press, New York
↑↑↑