Psihologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Савремене парадигме и проблеми

2. недеља
предавање - Принципи, методе и поступци избора и вођења запослених

3. недеља
предавање - Учење и тренинг за промене

4. недеља
предавање - Мотивација и радно понашање

5. недеља
предавање - Рад и ментално здравље

6. недеља
семинар - процењивање успешности запослених

7. недеља
предавање - Управљање организационим променама

8. недеља
предавање - Интерперсонални односи на раду - методе решавања и управљања конфликтима

9. недеља
семинар - Лидерство - анализа савремених приступа

10. недеља
предавање - Тимски рад

10. недеља
предавање - Тимски рад

11. недеља
пројекат - Израда модела кадровских и организационих промена

12. недеља
семинар - Анализа теоријских модела за управљање променама

13. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dipboye, R.at al.(1994):Understanding Industrial and Organizational Psychology An Integrated Approach.New York:Harcourt Brace College Publishers
Haslam, A.(2004):Psychology in Organizations.London:SAGE Publications
Millward L. (2004): Understading Occupational and Organizational Psychology. London:SAGE Publications
Robbins,P.(1997):Managing Today.New Yersey:Prentice Hall
Borman, W at al.(2003): Industrial and Organizational Psychology.New York: John Wiley
↑↑↑