Psihologija

Курс:
. Психологија комуникације
У оквиру предмета: Психологија комуникације
Предавачи: др Душан Стојновредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: а. Одређење, разврставање и остваривање комуникације; б. Теорије комуникације; ц. Комуникација, говор и језик (размена значења, улога језика у комуникацији, језичке игре, језик и дискурс, комуникација и комуна, учинци вербалне комуникације и невербална комуникација ; д. Проблеми у комуникацији (значење прекида комуникације, мискомуникација, игре и парадокси); е. Комуникацијеске вештине (реторичке и херменеутичке).
Циљ изучавања курса: • Усвајање фундаменталних знања и појмова из психологије комуникације. • Упознавање, разумевање и критичко разматрање основних проблема у проучавању комуникације између људи. • Ппремање основним појмовима и знањима из области психологије комуникације које ће студентима бити подлога у даљем образовању и раду у различитим областима (теоријском, истраживачком, а пре свега практичном). • Припремање за делатност у различитим контекстима практичног рада са особама – клиничком, образовном, васпитном и индустријском и овладавање комуникацијским вештинама. • Овладавање основним комуникацијским ресурсима у раду са психолошким проблемима и особа којима треба психолошка помоћ – психолошкој процени и дијагностиковању, саветовању и психотерапији, као и осталим реторичко-респонзивним психолошким интервенцијама.
Предуслови за полагање: За праћење курса неопходно је полагање испита из Квалитативних истраживања у психологији и Психологије личности.
Облици наставе: Предавања: 2 часа недељно. Укупно 26 часова у семестру.
Обавезе студената: а. Обавезно присуствовање предавањима. б. Обавезно учешће у дискусији на предавањима.
Начин оцењивања рада и резултата: . Писмени испит * Рад студената се оцењује на крају године на основу учинка на писменом испиту (одговори на више питања есејског типа). Коначну оцену уобличавају одговор на испитна питања (70%) и процена предавача о квалитету и учешћу студента у наставним активностима током године (30 %).
План курса:

1. недеља
предавање - Први термин за предавање:
• Упознавање са садржајем предмета, начином предавања и испитивања и литературом. • Дефинисање комуникације (Историјско наслеђе, одређења значења појма, одређења области у којима се комуникација проучава, одређење психолошког контекста комуницирања) • Теорије комуникације (Теорије контроле, теорије чувара пролаза, теорије конзистенције, теорије сазнајног несклада, теорија смањења неизвесности; теорија конгруенције, итд.)

2. недеља
предавање - Други термин за предавање:
• Услови за остварење комуникације (Структура комуникативног процеса: пошиљалац, извор, прималац, одредиште, предмет комуникације, информација, канал комуникације, енкодирање, трансмисија, декодирање, повратна спрега, знак и значење, ефекат и циљ комуникације) • Врсте комуникације (Интраперсонална, интерперсонална, групна, масовна) • Типови комуникације (Вербална – комуникација заснована на језику и говору; невербална комуникација – вокална фацијална, гестовна, постурална, проксемична експреси

3. недеља
предавање - Трећи термин за предавање:
• Вербална комуникација као најважнији облик размене значења (Језик као производ и као предуслов мишљења) • Улога језика у комуникацији (означавање постојећих објеката, означавање процеса разликовања, дискурзивно конституисање ентитета) • Језичке игре и говорни чинови (индикативна, конститутивна, индексикална, комуникативна и перформативна улога језика)

4. недеља
предавање - Четврти термина за предавања:
• Језик и дискурс (Од ситуације до контекста, од контекста ка тексту) • Комуникација и комуна (Монолог спрам дијалога; тумачење и разумевање; аутореферентност и полисемија језика) • Вештине комуницирања (Реторичке и херменеутичке)

5. недеља
предавање - Пети термин за предавања:
• Ефекти вербалне комуникације (Комуникација као друштвена акција, комуникација као облик вршења моћи; комуникација и обликовање друштвене стварности; манипулација) • Невербална комуникација као пратилац вербалне (резултати најважнијих истраживања невербалне комуникације у психологији)

6. недеља
предавање - Шести термин за предавања:
• Моћ тишине (Тишина као недостатак комуникације; тишина као носилац значења) • Мискомуникација (Разлика између нормативног и личног значења; вештина утврђивања личног значења истих вербалних маркера код различитих особа; некритичко прихватање и критичко неприхватање порука; учење значења и учење контекста значења; злоуптреба комуникације: наметање значења, стишавање гласа, манипулација, лаж, обмана и илузија)

7. недеља
предавање - Седми термин за предавања:
• Комуникација по унапред утврђеном рапсореду (појам «игре» у психологији; искрена и неискрена комуникација, импликативне дилеме) • Парадокси у комуникацији (Теорија логичких типова; теорија серијске инвалидације; теорија двоструке везе)

8. недеља
предавање - Осми термин за предавања:
• Комуникација као предуслов психолошког рада (Слушање и субсумирање, вештина анализе разлога због којих се неко понашање одржава у репертоару неке особе, вештина анализе идиосинкратичких значења специфичних појмова и исказа)

9. недеља
предавање - Девети термин за предавања:
• Одавање и откривање у комуникацији (реторичке и херменеутичке вештине) • Овладавање комуникацијом (Перцептивност према невербалним знацима; провера разумевања вербалних исказа; пријемчивост ка неизреченим порукама;

10. недеља
предавање - Десети термин за предавања:
• Демаскирање парадокса (Разумевање језичких и психолошких игара; умеће давања метакомуникативне изјаве у ситуацији «двоструке везе»).

11. недеља
предавање - Једанаести термин за предавање:
• Деконструкција значења (Анализа значења, анализа порука; анализа перспектива)

12. недеља
предавање - Дванаести термин за предавање:
• Расветљавање учинака моћи у комуникацији (Артикулација туђих и личних приоритета; анализа неосвешћеног привилеговања себе и других; Анализа изостављања себе и другог из комуникације; «Утишавање гласа» и «Дизање гласа» у групној комуникацији)

13. недеља
предавање - Тринаести термин за предавање:
• Завршна разматрања • Дискусија по избору студената • Евалуација курса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Z. Tomić (2000): Komunikologija (1-90). Beograd: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu (90 strana).
D. Stojnov (2003): Psihologija ličnih konstrukata: uvod u teoriju i terapiju (121-162). Beograd: Zepter Book World (41 strana).
T. Mandić (2003): Komunikologija (7-94; 115-126; 143-160; 185-203). Beograd: CLIO (131 strana).
↑↑↑