Istorija umetnosti

Курс:
Историја уметности српских земаља средњег века II (осн.)
Предавачи: др Драган Војводићредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Драгана Павловићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: На предавањима се презентују споменици архитектуре, скулптуре и сликарства, као и остала уметничка дела настала на територији српских земаља средњег века у периоду од смрти краља Милутина (1321) до Велике сеобе (1690). Реч је о систематичном хронолошком прегледу, у оквиру којег су споменици и дела груписани по стилским или регионалним скупинама, односно у вези са делатношћу одређених ктитора, уметника или уметничких радионица. Уз изношење најважнијих чињеница о самим делима и њиховим ствараоцима, разматрају се све релевантне стилске појаве, спољашњи утицаји, улога одређеног историјског контекста, као и место српске средњовековне баштине у ширем окружењу. На часовима вежби, студенти преко усмених и писмених семинарских радова развијају различите стручне вештине, од препознавања и анализе до тумачења и презентације дела или стилских појава, усвајајући при томе методологију, терминологију и литературу неопходну за студије средњовековне уметности
Циљ изучавања курса: Стицање широких знања о делима уметности насталим у српским земљама од времена после смрти краља Милутина (1321) до Велике сеобе (1690). Оспособљавање за опис, анализу, тумачење и презентацију дела српске средњовековне уметности.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе, практична настава
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, књ. I, Београд 1981, 641-663, књ. II, Београд 1982, 144-191, 343-370, 535-545 (= В. Ј. Ђурић, Г. Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку, II, Београд 1997, 48-257).
А. Дероко, Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд 1953, 60, 85-92, 98, 157-159, 164-168, 181-184, 187-191, 208, 214-244.
В. Ј. Ђурић, Византијске фреске у Југославији, Београд 1974, 50, 55-105.
Ј. Максимовић, Српске средњовековне минијатуре, Београд 1983, 37-40, 59-65, 66-69, 97-134.
В. Кораћ – М. Шупут, Архитектура византијског света, Београд 1998, 341-354, 357-366, 395-397.
Историја српског народа, књ. III/2, Београд 1993, 327-345, 358-382, 388-411 (= С. Петковић, Српска уметност у XVI и XVII веку, Београд 1995, 5-44, 59-108, 120-170).
Ј. Максимовић, Српска средњовековна скулптура, Нови Сад 1971, 83-90, 96-114, 119-145.
В. Ј. Ђурић, Иконе из Југославије, Београд 1961, 24-41, 57-64.
И. М. Ђорђевић, Зидно сликарство српске властеле у доба Немањића, Београд 1994, 131-181.
↑↑↑