Istorija umetnosti

Курс:
Основе педагогије са дидактиком (пс) (осн.)
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријса настава:Основни педагошки појмови. Професија наставник. Наставник у школи као заједници која учи: сарадња са родитељима и колегама, партиципација ученика. Савремени приступи настави. Планирање и програмирање васпитно-образовног процеса. Планирање, реализација и евалуација у послу наставника. Практична настава:Истраживања послова и улога наставника у школи. Анализа часова у пракси. Вођење портфолиа.
Циљ изучавања курса: Разумевање педагошких и дидактичких концепата у светлу савремених захтева професији наставник, развијање основа идентитета наставника као рефлексивног практичара.
Предуслови за полагање: Завршене обавезе на предмету Пихологија за наставнике или одговарајућих психолошких предмета.
Облици наставе: предавања, дискусије, дебате, решавање проблема, играње улога, анализе текстова, међусобно подучавање, анализе случаја, истраживања студената
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Брофи, Џ. (2004), Настава, Београд: Педагошко друштво Србије, 9-47.
Gudjons, H. (1994), Pedagogija, Temeljna znanja, Zagreb: Educa, 17-24, 143-148, 160-165.
Хавелка, Н., Хебиб, Е., Бауцал, А. (2003), Оцењивање за развој ученика, Београд: Министарство просвете и спорта РС , 12-16, 24-29
Хавелка, Н. (2000), Ученик и наставник у образовном процесу, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 104-118.
Хебиб, Е., Радуловић, Л. (2000), Могућности остваривања сарадње наставника и стучних сарадника, Београд: Настава и васпитање (3), 326-339
Хебиб, Е., Радуловић, Л. (2001), Дечја партиципација у школи, Београд: Учитељ, 71-72, 126-135.
Kyriacou, (2001), Temeljna nastavna umijeća, Zagreb: Educa,13-33, 181-204.
Пешић, М. (1991), Планирање, праћење и евалуација сопственог рада, Учитељ у пракси, Београд, 227-245.
Радуловић, Л. (2011), Образовање наставника за рефлексивну праксу, Београд: Филозофски факултет, 19-26.
Terhart,E. (2001), Metode poučavanja i učenja, Zagreb: Eduka, 147-172, 182-189
↑↑↑