Istorija umetnosti

Курс:
Уметност зрелог средњег века у Византији и западној Европи (осн.)
Предавачи: др Јелена Ердељанредовни професор
др Миодраг Марковићредовни професор
др Бранка Вранешевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У оквиру овом предмета представљени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе настали у периоду између 1000. и 1200. године на подручју Византије и земаља византијског културног круга као и западне Европе. Практични део подразумева упознавање са појединачним репрезентативним примерима кроз вежбе у музејима, на терену и уз помоћ електронских база података.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са настанком, развојем и токовима средњовековне уметности у Византији и западној Европи од 1000. до 1200. године.
Предуслови за полагање: Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. Обавезно присуство на предавањима и вежбама.
Облици наставе: Предавања и вежбе: 15 предавања и 15 вежби
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
V. Sekules, Medieval Art, Oxford University Press 2001.
В. Н. Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004, 87-122.
R. Cormack, Byzantine Art, Oxford University Press 2000, 145-185.
Општа допунска литература
Romanesque, Architecture, Sculpture, Painting, R. Toman ed., Koln 1997.
↑↑↑