Istorija

Курс:
Источно питање (мастер)
У оквиру предмета: Источно питање
Предавачи: др Милош Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Преглед настанка и развоја проблема опстанка Османског царства у Европи у 19. и 20. веку. Курс обухвата политичка, друштвена и културна збивања и процесе који су уобличили политичку карту Југоисточне Европе. Истражују се најважнији догађаји у историји Источног питања, од Кучук-Кајнарџијског мира 1774, до Лозанског мировног уговора 1923. Практична настава одвија се у оквиру семинарских вежби. Прилагођена је посебним интересовањима студената. Есеји и усмене презентације студената одређују се у складу са темама њихових завршних мастер радова.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним феноменима модерне историје Балкана; практични рад на савлађивању историографског метода; развијање критичког мишљења студената на конкретном историјском материјалу; оспособљавање за самосталан научни рад.
Предуслови за полагање: За студенте историје - положен испит из предмета Општа историја 19. века. Студенти других одељења Филозофског факултета - основна знања о модерној историји.
Облици наставе: Предавања, семинарске вежбе и консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Појам Источно питање
-

1. недеља
вежбе - Појам Источно питање
-

2. недеља
предавање - Предисторија Источног питања: Османлије у Европи
-

2. недеља
вежбе - Предисторија Источног питања: Османлије у Европи
-

3. недеља
предавање - Предисторија Источног питања: Велике силе и Балкан
-

3. недеља
вежбе - Предисторија Источног питања: Велике силе и Балкан
-

4. недеља
предавање - Пројекти и ратови Јосифа Другог и Катарине Друге за поделу Османског царства
-

4. недеља
вежбе - Пројекти и ратови Јосифа Другог и Катарине Друге за поделу Османског царства
-

5. недеља
предавање - Источно питање у време Француске револуције и Наполеона Бонапарте
-

5. недеља
вежбе - Источно питање у време Француске револуције и Наполеона Бонапарте
-

6. недеља
предавање - Српска револуција у оквиру Источног питања
-

6. недеља
вежбе - Српска револуција у оквиру Источног питања
-

7. недеља
предавање - Грчка револуција, руско-турски рат и Једренски мир
-

7. недеља
вежбе - Грчка револуција, руско-турски рат и Једренски мир
-

8. недеља
предавање - Источно питање тридесетих година 19. века: Египат, Албанија, Босна и Херцеговина
-

8. недеља
вежбе - Источно питање тридесетих година 19. века: Египат, Албанија, Босна и Херцеговина
-

9. недеља
предавање - Кримски рат: Узроци и последице
-

9. недеља
вежбе - Кримски рат: Узроци и последице
-

10. недеља
предавање - Између Париског мира и Невесињске пушке: покрети нација
-

10. недеља
вежбе - Између Париског мира и Невесињске пушке: покрети нација
-

11. недеља
предавање - Велика источна криза и Берлински конгрес
-

11. недеља
вежбе - Велика источна криза и Берлински конгрес
-

12. недеља
предавање - Анексиона криза и Балкански ратови
-

12. недеља
вежбе - Анексиона криза и Балкански ратови
-

13. недеља
предавање - Први светски рат
-

13. недеља
вежбе - Први светски рат
-

14. недеља
предавање - Пропаст Османског царства, успон турске нације
-

14. недеља
предавање - Пропаст Османског царства, успон турске нације
-

15. недеља
предавање - Завршна дискусија
-

15. недеља
вежбе - Завршна дискусија
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923. A Study in International Relations, London/Melbourne/Toronto/New York 1966; В. Поповић, Источно питање, Beograd 1996
M. S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923. A Study in International Relations, London/ Melbourne/ Toronto/ New York 1966; В. Поповић, Источно питање, Београд 1996.
Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002
Х. Иналџик, Османско царство. Класично доба 1300-1600, Београд 1974; Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002
D. McKay, The Rise of the Great Powers 1648-1815, London/New York 1983; В. Поповић, Источно питање. Историјски преглед борбе око опстанка Османлијске царевине у Леванту и на Балкану, Београд 1996
D. McKay, The Rise of the Great Powers 1648-1815, London/New York 1983; В. Поповић, Источно питање. Историјски преглед борбе око опстанка Османлијске царевине у Леванту и на Балкану, Београд 1996
Ф. Лонгворт, Стварање Источне Европе, Београд 2002; В. Поповић, Источно питање. Историјски преглед борбе око опстанка Османлијске царевине у Леванту и на Балкану, Београд 1996.
М. Војводић, Источно питање крајем XVIII века, Изазови српске спољне политике 1791-1918, Београд 2007, 15-22; R. Okey, The Habsburg Monarchy c. 1765-1918, Basingstoke/ London 2001
M. S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923. A Study in International Relations, London/ Melbourne/ Toronto/ New York 1966; В. Поповић, Источно питање, Београд 1996
M. S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923. A Study in International Relations, London/ Melbourne/ Toronto/ New York 1966; В. Поповић, Источно питање, Београд 1996
В. Поповић, Европа и српско питање 1804 – 1918, Београд s. a; Д. Ђорђевић, Националне револуције балканских народа 1804 – 1914, Београд 1995
С. К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001; Л. Ранке, Српска револуција, Београд 1991
L. Stavrijanos, Balkan posle 1453, Beograd 2005; С. К. Павловић, Историја Балкана, Београд 2001
Р. Клог, Историја Грчке новог доба, Београд 2000;П. Бартл, Албанци: од средњег века до данас, Београд 2001
M. S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923. A Study in International Relations, London/ Melbourne/ Toronto/ New York 1966; В. Поповић, Источно питање, Београд 1996
Историја Османског царства, приредио Р. Мантран, Београд 2002
Международные отношения на Балканах 1830-1856, ред. В. Н. Виноградов, Москва 1990; A. Dž. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848 - 1918, Sarajevo 1968
Международные отношения на Балканах 1830-1856, ред. В. Н. Виноградов, Москва 1990; A. Dž. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848 - 1918, Sarajevo 1968; M. S. Anderson, The Eastern Question 17
М. Ковић, Дизраели и Источно питање, Београд 2007; A.Dž.P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848 - 1918, Sarajevo 1968; M.S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923, London/Melbourne/Toronto 1
М. Ковић, Дизраели и Источно питање, Београд 2007; М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 II, Београд 1989; А. Пантев и др, Историја Бугарске, Београд 2008
A. Dž. P. Tejlor, Borba za prevlast u Evropi 1848 - 1918, Sarajevo 1968; М. Хвостов, История дипломатии II, Дипломатия в новое время 1871-1914, Москва 1963
F. R. Bridge/R. Bullen, The Great Powers and the European States System 1814-1914, Harlow 2005; П. Бартл, Албанци: од средњег века до данас, Београд 2001
M. S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923. A Study in International Relations, London/ Melbourne/ Toronto/ New York 1966; В. Поповић, Источно питање, Београд 1996
M. S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923. A Study in International Relations, London/ Melbourne/ Toronto/ New York 1966; В. Поповић, Источно питање, Београд 1996
M.S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923, London/Melbourne/Toronto 1966; В. Поповић, Источно питање, Београд 1996
M.S. Anderson, The Eastern Question 1774-1923, London/Melbourne/Toronto 1966; В. Поповић, Источно питање, Београд 1996
М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 II; М. Војводић, Србија и Балканско питање 1878-1914, Нови Сад 200; А. Пантев и др, Историја Бугарске, Београд 2008; Р. Клог, Историја Грчке, Београд 2000
М. Екмечић, Стварање Југославије 1790-1918 II; М. Војводић, Србија и Балканско питање 1878-1914, Нови Сад 200; А. Пантев и др, Историја Бугарске, Београд 2008; Р. Клог, Историја Грчке, Београд 2000
↑↑↑