Istorija

Курс:
Историја политичких идеја (крај 18 - почетак 20. века) (мастер)
Предавачи: др Милош Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Предмет обухвата интелектуалну историју Европе и света од просвећености до модерне. Главна пажња поклоњена је анализи идеја кључних политичких писаца овога доба, кроз њихово довођење у везу са конкретним историјским контекстом. Практична настава одвија се у оквиру семинарских вежби. Прилагођена је посебним интересовањима студената. Есеји и усмене презентације студената одређују се у складу са темама њихових мастер радова.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са кључним феноменима модерне интелектуалне историје; практични рад на савлађивању историографског метода; развијање критичког мишљења студената на конкретном историјском материјалу; оспособљавање за самосталан научни рад.
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета Општа историја 19. века. Потребно је да студенти других одељења Филозофског факултета имају основна знања о модерној историји.
Облици наставе: Предавања, семинарске вежбе и консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни разговор
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; R. W. Winks/J. Neuberger, Europe and the Making of Modernity 1815-1914, Oxford/New York 2005

1. недеља
вежбе - Уводни разговор
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; Ch. Morazé, Devetnaesto stoljeće 1775 - 1905, Historija čovječanstva: Kulturni i misaoni razvoj, sv. 5, knj. 1 - 4, Zagreb 1976

2. недеља
вежбе - Историја идеја и интелектуална историја: жанровско одређење
Литература: Intellectual History, ed. R. Whatmore/B. Young, Basingstoke 2006; P. Berk, Istorija i društvena teorija, Beograd 2002; Dž. Blek/D.M. Makrejd, Izučavanje istorije, Beograd 2007.

2. недеља
вежбе - Историја идеја и интелектуална историја: жанровско одређење
Литература: Intellectual History, ed. R. Whatmore/B. Young, Basingstoke 2006; P. Berk, Istorija i društvena teorija, Beograd 2002; Dž. Blek/D.M. Makrejd, Izučavanje istorije, Beograd 2007.
Intellectual History, ed. R. Whatmore/B. Young, Basingstoke 2006; P. Berk, Istorija i društvena teorija, Beograd 2002; Dž. Blek/D.M. Makrejd, Izučavanje istorije, Beograd 2007.
Intellectual History, ed. R. Whatmore/B. Young, Basingstoke 2006; P. Berk, Istorija i društvena teorija, Beograd 2002; Dž. Blek/D.M. Makrejd, Izučavanje istorije, Beograd 2007.

3. недеља
предавање - Волтер, Монтескје, Русо
Литература: P. Gay, The Enlightenment. The Science of Freedom, New York/ London 1996; M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000

3. недеља
вежбе - Волтер, Монтескје, Русо
Литература: Monteskje, O duhu zakona I - II, Beograd 1989; Žan Žak Ruso, Društveni ugovor. O poreklu i osnovima nejednakosti među ljudima, Beograd 1993

4. недеља
предавање - Дидро и Енциклопедисти
Литература: P. Gay, The Enlightenment. The Science of Freedom, New York/ London 1996; U. Im Hof, The Enlightenment, Oxford 1994.

4. недеља
вежбе - Дидро и Енциклопедисти
Литература: P. Gay, The Enlightenment. The Science of Freedom, New York/ London 1996; U. Im Hof, The Enlightenment, Oxford 1994.

5. недеља
предавање - Џеферсон и Хамилтон
Литература: H.B. Parks, Istorija SAD, Beograd 1985; F. Dženkins, Istorija SAD, Beograd 2002

5. недеља
вежбе - Џеферсон и Хамилтон
Литература: D. R. Živojinović, Dokumenti o američkoj istoriji, Beograd 1971

6. недеља
предавање - Мирабо, Робеспјер, Наполеон
Литература: Ф. Фире, М. Озуф, Критички речник Француске револуције, Београд, Сремски Карловци/ Нови Сад 1996; F. Furet, Revolutionary France 1770-1880, Oxford 2004

6. недеља
вежбе - Мирабо, Робеспјер, Наполеон
Литература: Ф. Фире, М. Озуф, Критички речник Француске револуције, Београд, Сремски Карловци/ Нови Сад 1996; F. Furet, Revolutionary France 1770-1880, Oxford 2004

7. недеља
предавање - Берк, Де Местр, Бонал
Литература: Edmund Berk, Razmišljanja o revoluciji u Francuskoj, Beograd 2001; Žozef de Mestr, Spisi o revoluciji, Čačak/ Beograd 2001

7. недеља
вежбе - Берк, Де Местр, Бонал
Литература: Edmund Berk, Razmišljanja o revoluciji u Francuskoj, Beograd 2001; Žozef de Mestr, Spisi o revoluciji, Čačak/ Beograd 2001

8. недеља
предавање - Пејн, Бентам, Констан, Де Токвил
Литература: Tomas Pejn, Prava čoveka, Beograd 1987; Бенжамен Констан, Принципи политике и други списи, Београд 2000; Aleksis de Tokvil, O demokratiji u Americi, Sremski Karlovci/ Novi Sad 2002

8. недеља
вежбе - Пејн, Бентам, Констан, Де Токвил
Литература: Tomas Pejn, Prava čoveka, Beograd 1987; Бенжамен Констан, Принципи политике и други списи, Београд 2000; Aleksis de Tokvil, O demokratiji u Americi, Sremski Karlovci/ Novi Sad 2002

9. недеља
предавање - Сен-Симон, Фурије, Овен
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; Saint-Simon, Fourier, Izbor iz djela, Zagreb 1952

9. недеља
вежбе - Сен-Симон, Фурије, Овен
Литература: Saint-Simon, Fourier, Izbor iz djela, Zagreb 1952

10. недеља
предавање - Конт, Спенсер, Маркс
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; L. Kolakovski, Glavni tokovi marksizma I, Beograd 1983

10. недеља
вежбе - Конт, Спенсер, Маркс
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; L. Kolakovski, Glavni tokovi marksizma I, Beograd 1983; Karl Marks, Fridrih Engels, Komunistički manifest, Beograd 1948

11. недеља
предавање - Прудон, Бакуњин, Кропоткин
Литература: Mihail A. Bakunjin, Država i sloboda, Zagreb 1979; Pетар Kropotkin, Zapisi jednog revolucionara. Memoari, Beograd s. a

11. недеља
вежбе - Прудон, Бакуњин, Кропоткин
Литература: Mihail A. Bakunjin, Država i sloboda, Zagreb 1979; Pетар Kropotkin, Zapisi jednog revolucionara. Memoari, Beograd s. a

12. недеља
предавање - Од Монеа до Пикаса
Литература: G. H. Hamilton, Painting and Sculpture ine Europe 1880-1940, Harmondsworth/NY 1975; Ch. Morazé, Devetnaesto stoljeće 1775-1905, Historija čovječanstva: Kulturni i misaoni razvoj, V, 1-4, Zagreb 1976

12. недеља
вежбе - Од Монеа до Пикаса
Литература: G. H. Hamilton, Painting and Sculpture ine Europe 1880-1940, Harmondsworth/NY 1975; Ch. Morazé, Devetnaesto stoljeće 1775-1905, Historija čovječanstva: Kulturni i misaoni razvoj, V, 1-4, Zagreb 1976

13. недеља
предавање - Ниче, Бергсон, Сорел
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; Ch. Morazé, Devetnaesto stoljeće 1775-1905, Historija čovječanstva: Kulturni i misaoni razvoj, V, 1-4, Zagreb 1976

13. недеља
вежбе - Ниче, Бергсон, Сорел
Литература: M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; Ch. Morazé, Devetnaesto stoljeće 1775 - 1905, Historija čovječanstva: Kulturni i misaoni razvoj, sv. 5, knj. 1 - 4, Zagreb 1976
M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000; Ch. Morazé, Devetnaesto stoljeće 1775 - 1905, Historija čovječanstva: Kulturni i misaoni razvoj, sv. 5, knj. 1 - 4, Zagreb 1976.

14. недеља
предавање - Достојевски, Соловјов, Берђајев
Литература: Dž. Bilington, Ikona i sekira. Istorija ruske kulture, jedno tumačenje, Beograd 1988

14. недеља
вежбе - Достојевски, Соловјов, Берђајев
Литература: Dž. Bilington, Ikona i sekira. Istorija ruske kulture, jedno tumačenje, Beograd 1988

15. недеља
предавање - Гобино, Чемберлен, Роудс, Рузвелт
Литература: H. Arent, Izvori totalitarizma, Beograd 1998; M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000

15. недеља
вежбе - Гобино, Чемберлен, Роудс, Рузвелт
Литература: H. Arent, Izvori totalitarizma, Beograd 1998; M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Beograd 2000
↑↑↑