Istorija

Курс:
Грчки полис и федерације од архајског до позно-хеленистичког периода (осн.)
Предавачи: др Данијела Стефановићредовни професор
др Мирко Обрадовићванредни професор
др Маријана Рицлредовни професор у пензији
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Изучавају се политичке и међудржавне прилике у грчком свету у архајском, класичном и хеленистичком периоду које су водиле настајању и развоју грчког полиса, с једне стране, као и јачању идеје федерализације и стварања политичких савезништава која су надилазила идеју полиса као града државе, с друге. Истражује се структура полиса као основног и преовлађујућег типа државне организације у Хелена. Анализирају се политички савези архајске епохе (амфиктионије), преко политичких савеза класичне епохе од Пелопонеског под хегемонијом Спарте и Делско-атичког под хегемонијом Атине до бројних коина насталих у хеленистичком и римском периоду, често под патронатом хеленистичких владара и Римљана.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о развоју грчког полиса и о настајању политичких и државних савеза у хеленском свету од архајског до познохеленистичког периода.
Предуслови за полагање: Нема претходних услова.
Облици наставе: Предавања-вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
J. A. O. Larsen, Representative Government in Greek and Roman History, Berkeley 1966.
J. A. O. Larsen, Greek Federal States, Oxford 1968.
F. Adcock, D. Mosley, Diplomacy in Ancient Greece, London 1975.
V. Ehrenberg, The Greek State, London 1969.
Општа допунска литература
M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World, Oxford 1941.
R. Brock, Alternatives to Athens, Oxford 2000
↑↑↑