Istorija

 • Историја српског народа у новом веку
  Конзервативне и либералне идеје
  Историја Балкана у 19. веку
  Историја Османског царства у 19. веку
  Међународни односи у 19. веку и политика Русије
 • 2009 - основне студије - ФФ
 • 2010 - мастер студије - ФФ
 • 2014 - докторске студије - ФФ
 • 2020 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У НОВОМ ВЕКУ)
 • 2015 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА У НОВОМ ВЕКУ)
 • 2010 -  Центар за српске студије, Филозофски факултет, Београд (секретар Центра)  (чланство)
 • 2010 -  Секретар Редакције часописа “Српске студије/Serbian Studies”  (чланство)
 • 2014 -  North American Society for Serbian Studies (NASSS)  (чланство)
 • 2014 -  Antipodean East European Study Group, Victoria University of Wellington (Te Whare Wānanga o Te Ūpoko o Te Ika a Māui), New Zealand  (чланство)
 • 2015 -  The History Education Network/Histoire et éducation en réseau (THEN/HiER), University of British Columbia, Vancouver, Canada  (чланство)
 • 2015 -  Royal Studies Network, University of Winchester, The United Kingdom  (чланство)
 • 2017 -  Члан уређивачког одбора “Journal of History and Future”/“Tarih ve Gelecek Dergisi”  (чланство)
 • 2018 -  The Ottoman and Turkish Studies Association  (чланство)
 • 2018 -  İslam Araştırmaları Merkezi  (чланство)
 • 2011 -  Српска нација - интегративни и дезинтегративни процеси (ев. бр. 177014)
  Филозофски факултет (научни сарадник)
 • 2016 -  Varieties of Democracy (V-Dem) / The Department of Political Science (University of Gothenburg), The Kellogg Institute (University of Notre Dame)
  The University of Gothenburg; The University of Notre Dame (Country Expert)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑