Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија друштва (осн.)
У оквиру предмета: Антропологија друштва
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Љубица Милосављевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Увод у основне појмове о друштву и његовој култури. Одређење друштва и друштвене структуре. Типови друштвених структура. Приступи друштву: историјски, функционални, значењски, карактеролошки, социјално-психолошки, итд. Друштвене групе: врсте, улога и значење. Друштвени односи: начин производње, сродство, религија и политика. Друштво и уметност, врсте, положај и значење уметности. Извори о друштву: материјална артефакта, усмени, писани, ликовни, музејски, електронски и други извори. Литература, обрада најзначајнијих научних дела о друштву. Вежбе: прикази, семинарски радови и истраживачки рад у архиву, музеју, библиотеци, статистичком заводу или на терену.
Циљ изучавања курса: Основни циљ предмета је да слушаоце уведе у познавање друштва и његове културе.Слушалац треба да овлада разноврсним теоријским оријентацијама о друштву и методологијама његовог проучавања, начинима истраживања и писања семинарских радова, истраживањима на терену, истраживањима у архиву, истраживањима у статистичким заводима, истраживањима у музејима, истраживањима на интернету и истраживањима на основу литературе.
Предуслови за полагање: Нема услова за похађање наставе на овом предмету.
Облици наставе: Настава подразумева: предавања, израду приказа, семинарских и других истраживачких радова, излагање и разговор о темама које су обрађене.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање студената са оквиром и садржајем предмета- предавања
Уводни час: упознавање студената са оквиром и садржајем предмета, начином рада на предмету, испитним питањима и литературом.

1. недеља
предавање - Друштвена структура- предавања
Одређење друштвене структуре, функције и узрочности, типови друштвене структуре

1. недеља
вежбе - Упознавање студената са оквиром и садржајем предмета- вежбе
Подела приказа, семинарских радова и истраживачких пројеката и договор око динамике њиховог завршавања и излагања.

2. недеља
предавање - Приступи друштву: историјски приступ- предавања
Историјски приступ друштву. Значај архивских, демографских и музеолошких истраживања за познавање друштва.

2. недеља
вежбе - Приступи друштву- вежбе
Прикази радова: Л. X. Морган, К. Маркс, Ф. Енгелс, Е. Е. Еванс-Причард, М. Годелије.У. Везел

2. недеља
вежбе - Друштвена структура- вежбе
Прикази радова: М. Поповић, А. Р. Редклиф-Браун, К. Леви-Строс и др.

3. недеља
предавање - Приступи друштву- предавања
Функционални приступ друштву.

3. недеља
предавање - Приступи друштву- предавања
Прикази радова: Е. Фром, М. Макоби, 3. Голубовић и др.

3. недеља
вежбе - Приступи друштву: функционални приступ- вежбе
Прикази радова: М. Поповић, В. Милић, Р. Мертон

4. недеља
предавање - Приступи друштву: антрополошки (карактеролошки) приступ- предавања
Антрополошки (карактеролошки) приступ друштву. Људска природа. Социјални карактер.
Литература: Etnopsihologija danas, priredio В. Jovanović, Dom kulture «Studentski grad», Beograd, 1991
J. Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Београд, 1966, друга књига, Психичке особине Јужних Словена, 347-563.
Геземан, Чојство и јунаштво старих Црногораца, Цетиње, 1968.
Карактерологија Срба, приредио Б. Јовановић, Научна књига, Београд, 1992. ~ Антрополошки приступ друштву

4. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Национални карактер.
Литература: В. Дворниковић, Карактерологија Југословена, Просвета, Београд-Ниш, 1990.
V. Jerotić, Čovek i njegov identitet. Psihološki problemi savremenog čoveka, Dečje novine i Medicinska knjiga, Gornji Milanovac, 1989.
V. Jerotić, Jung između Istoka i Zapada, Prosveta, Beograd, 1990.
П. Џаџић, Homo balkanikus, homo heroikus, l-ll, Просвета, Београд, 1994.
K. Г. Јунг, Човек и његови симболи, приредио К.Г. Јунг, Београд, 1996. 10. К. Г. Јунг, Лавиринту човеку, приредио В. Јеротић, Београд, 1995.
Ј. Rašković, Luda zemlja, Akvarijus, Beograd, 1990. 12. V. Jerotić, Darovi naših rođaka. Psihološki ogledi iz domaće književnosti, Prosveta, Beograd, 1984, 2/1993 i 3/1999.
M. Bogdanović, Metodološke studije, institutza političke studije, Institutza političke studije, Beograd, 1993, Biografski metod, 121-178. 14. Ž. Papić, Polnost i kultura. Telo i znanje u socijalnoj antropologiji, Biblioteka XX vek, Beograd, 1997.

4. недеља
вежбе - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: Етнопсихологија данас, Карактерологија Срба, радови В. Јеротић, П. Џаџић, Ј. Рашковић и др.

5. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Фројдово схватање човека, друштва и културе.

5. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Индивидуални карактер.

5. недеља
вежбе - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: К. С. Хол и Г. Линдзи о теоријама личности.

6. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Јунгово схватање човека, друштва и културе

6. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: К. С. Хол и Г. Линдзи о Јунгу. Јунгови радови о човеку и његовим симболима. В. Јеротић о Јунгу између Истока и Запада

6. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: К. С. Хол и Г. Линдзи о Фројду. Фројдова уводна предавања у психоанализу и радови из културе.

7. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Човек и његов идентитет у делу В. Јеротића.

7. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ. Фромово схватање човека, друштва и културе.

7. недеља
вежбе - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: В. Јеротић о човеку и његовом идентитету

7. недеља
вежбе - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: К. С. Хол и Г. Линдзи о Фрому. Фромови радови о човеку, друштву и култури.

8. недеља
предавање - Антрополошки приступ друштву- предавања
Антрополошки приступ друштву. Полност и култура.

8. недеља
предавање - Друштвене групе: брак и породица- предавања
Друштвене групе. Брак и породица
Литература: Z. Golubović, Porodica kao Ijudska zajednica, Naprijed, Zagreb, 1981.
V. St. Erlich, Jugoslavenska porodica u transformaciji, Zagreb, 1971.
A. Павићевић, Народни и црквени брак у српском сеоском друштву, Посебна издања ЕИ САНУ, 46, Београд, 2001.
А. Milić, Žene, politika, porodica, Beograd, 1994. 5. Rađanje moderne porodice, priredila A. Milić, Beograd, 1988.

8. недеља
вежбе - Друштвене групе- вежбе
Прикази радова: 3. Голубовић, В. Ерлих, А. Милић, А. Павићевић

8. недеља
вежбе - Антрополошки приступ друштву- вежбе
Прикази радова: Ж. Папић о полности и култури; зборник радова о психологији женског; зборник радова о антропологији жене.

9. недеља
предавање - Друштвене групе: етничке групе- предавања
Друштвене групе. Етничке групе и њихове границе. Теорије о етницитету.
Литература: R. Dženkins, Etnicitet u novom ključu. Argumenti i ispitivanja, Biblioteka XX vek, Beograd, 2001.
F. Putinja i Ž. Stref-Fenar, Teorija o etnicitetu, /dodatak: F. Bart, Etničke grupe i njihove granice/, Biblioteka XX vek, Beograd, 1997.

9. недеља
предавање - Друштвене групе: нација и национални идентитет- предавања
Друштвене групе. Нација и национални идентитет.
Литература: А. D. Smit, Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Beograd, 1998.
А. D. Smit, Nacionalni identitet, Biblioteka XX vek, Beograd, 1998.
E. Hobsbaum, Nacije i nacionalizam od 1780. Program, mit, stvarnost, Beograd, 1996, 7-20. 5. B. Anderson, Nacija: zamišljena zajednica, Plato, Beograd, 1998, 16-52.
E. Гелнер, Нација и национализам, Матица Српска, Нови Сад, 1997. 7. Е. Keduri, Nacionalizam, CID Podgorica, 2000.
Izmišljanje tradicije, uredio E. Hobsbaum i T. Rejndžer, Biblioteka XX vek, Beograd, 2002.

9. недеља
вежбе - Друштвене групе- вежбе
Прикази радова: А. Смит, Б. Андерсон, Е. Хобсбаум, Е. Гелнер, Е. Кедури.

9. недеља
вежбе - Друштвене групе- вежбе
Прикази радова: Ф. Путиња и Ж. С. Фенар и Ф. Барт, Р. Џенкинс.

10. недеља
предавање - Друштвене групе: самостална насеља- несамостална насеља предавања
Друштвене групе. Самостална насеља. Село и град. Друштвене групе. Несамостална насеља. Село и град и њихова периферија.
Литература: М. Митровић, Социологија села, Београд, 1998, 59-142. 2. Sociologija grada, priredio S. Vujović, Beograd, 1988.
B. Вучинић, Просторно понашање у Дубровнику, Филозофски Факултет Универзитета у Београду, Београд, 1999.

10. недеља
вежбе - Друштвене групе- вежбе
Прикази радова: М. Митровић, С. Вујовић. Б. Ћупурдија, В. Вучинић

11. недеља
предавање - Друштвени односи: политика- политичка антропологија- предавања
Друштвени односи. Политика. Политичка антропологија.
Литература: Lj. Tadić, Nauka о politici, Rad, Beograd, 1988.
Ž. Balandije, Politička antropologija, Biblioteka XX vek, Beograd, 1997.
M.Abeles, Antropologija države, Biblioteka XX vek, Beograd, 2001.
R. Žirarde, Politički mitovi i mitologije, Biblioteka XX vek, Beograd, 2000.

11. недеља
вежбе - Друштвени односи- вежбе
Прикази радова: Љ. Тадић, Ч. Чупић. Ж. Баландје, М. Абелес, Р. Жирарде, К. Герц

12. недеља
предавање - Друштвени односи: класична и световна религија- сродство-начин производње
Друштвени односи. Класична и световна религија. Сродство. Начин производње.
Литература: V. Pavićević, Sociologija religije sa elementima filozofije religije, Beograd, 1980.
N. Dugandžija, Svjetovna religija, Beograd, 1980.
М. Jakšić, Teorjja načina proizvodnje, Centarza kulturnu djelatnost, Zagreb, 1985.
P. Ракић, Терминологија сродства у Срба, Београд, 1991.
U. Vezel, Mit о matrijarhatu, Prosveta, Beograd, 1983, dodatak: Kratka abecedna terminilogija za segmentirana društva, 163-167.
Teorije o društvu, I, Beograd, 1969, Srodstvo, 261-286 (L.H. Morgan, A. L. Kreber, B. Malinovski, A.R. Retklif-Braun).
Е. Lič, Klod Levi Stros, Beograd, 1972, poglavlje VI, Elementarne strukture srodstva, 117-137.
J. Ђорђевић, Сроднички односи у Врању, Посебна издања ЕИ САНУ, 45, Београд, 2001.

12. недеља
вежбе - Друштвени односи- класична и световна религија-сродство-начин производње
Прикази радова: В. Павићевић, Н. Дуганџија, К. Герц. Л. X. Морган, А. Р. Редклиф-Браун, Б. Малиновски, А. Л. Кребер, У. Везел, Р. Ракић, Ј. Ђорђевић. М. Јакшић о теорији начина производње. М. Елијаде о светским религијама.

13. недеља
предавање - Човек, друштво и уметност- извори- литература: аутори предавања
Прикази радова:о народној и савременој књижевности, народним гусларима, самоуким и академским вајарима и сликарима итд. Извори: археолошка и етнографска материјална артефакта, необјављени етнографски и историографски писани извори (архивска грађа), објављени етнографски, демографски и историографски писани извори, ликовни извори, усмени извори, археолошке, етнографске и друге музејске изложбе, електронски извори и литература. Писци од посебног значаја за предмет.

13. недеља
вежбе - Човек, друштво и уметност- извори- литература: аутори
Прикази радова.о народној и савременој књижевности, народним гусларима, самоуким и академским вајарима и сликарима итд. Извори података и литература. Писци од посебног значаја за предмет: Л. X. Морган, А. Р. Редклиф-Браун, Е. Е. Еванс-Причард, М. Годелије, С. Фројд. К. Јунг. Е. Фром, 3. Голубовић, В. Јеротић, К. Леви-Строс и др.

14. недеља
предавање - Рекапитулација градива- предавања
Рекапитулација тема обрађених на предавањима, вежбама и семинарима. Усаглашавање литературе и испитних питања. Договор о припремању испита.

14. недеља
вежбе - Рекапитулација градива- вежбе
Договор о припремању испита.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
M. Popović, Problemi društvene strukture, BIGZ, Beograd 1974, 17-62.
A. R. Retklif-Braun, Struktura i funkcija u primitivnom društvu, Biblioteka XX vek, Prosveta, Beograd 1982, 5-23.
E. E. Evans Pričard, Socijalna antropologija, Biblioteka XX vek, Prosveta, Beograd, 1983, 41-65, 165-194.
M. Godelier, Marksizam i antropologija, Školska knjiga, Zagreb, 1982, 56-65.
Б. Јовановић, Срби у кључу националне карактерологије, у књизи Карактерологија Срба, приредио Б. Јовановић, Научна књига, Београд, 1992, 5-22.
K. S. Hol i G. Lindzi, Teorije ličnosti, Nolit, Beograd, 1983, 55-88, 125-160, 162-202.
F. Putinja i Ž. S. Fenar, Teorije o etnicitetu, Biblioteka XX vek, Beograd, 1997, 5-17, 66-70.
V. Milić, Sociološki metod, Nolit, Beograd, 1978, poglavlje: Problemi proučavanja funkcionalnih odnosa, 664-678.
Б. Ћупурдија, Породица колониста у Бајмоку 1945-1948, Српски генеалошки центар, Београд, 2010, 318 страна
8. Друштвене промене и свакодневни живот: Србија почетком деведесетих, прир. С. Болчић, Београд 2002.(текст С. Болчић)
Општа допунска литература
L. Н. Morgan, Drevno društvo, Prosveta, Beograd, 1981.
R. K. Merton, O teorijskoj sociologiji, Zagreb, 1979, 80-152.
Z. Golubović, Antropološki portreti, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1991.
F. Engels, Poreklo porodice, privatnog vlasništva i države, Svjetlost, Sarajevo, 1976 (ili drugo izdanje).
M. Godelier, Marksizam i antropologija, Školska knjiga, Zagreb, 1982.
U. Vezel, Mit o matrijarhatu, Prosveta, Beograd, 1983.
E. E. Evans Pričard, Socijalna antropologija, Biblioteka XX vek, Prosveta, Beograd, 1983.
C. Levi-Strauss, Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb, 1989, poglavlje I – Uvod: Povijest i etnologija, 11-36.
↑↑↑