Arheologija

Египат и други
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор у пензији
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Начин полагања: писмено-усмено
Садржај предмета: Курс је посвећен међусобним односима старог Египта и других култура, пре свега у погледу материјалне културе и идеја. Обухвата две основне теме: однос Египћана према другима и начин на који су други видели или виде Египћане. Прва тема, оквирно обухвата подтеме: а) везе Египта са другим савременим културама, ширење елемената египатске материјалне културе и схватања и прихватање страних утицаја; б) слика Египћана о себи самима, функција конструкције «другог» у слици о себи, порекло локалног становништва, насељавање и положај других етничких група у Египту. Оквир друге теме чине: Египат у очима Европе до Напеолеонових освајања; Египат у новијој европској уметности, архитектури и примењеним уметностима. Тежиште курса и коначни избор појединачних тема ће бити прилагођени интересовању и потребама студената.
Циљ изучавања предмета: Циљ курса је да упозна студенте са манифестацијама културних веза и природом односа између старог Египта и других, њему савремених, културних и етничких заједница, као и са перцепцијом Египта у европској култури. Курс треба да допринесе развијању спобности да се критички анализирају примарни и секундарни извори као и реконструисана слика прошлости и способности да се дефинишу проблеми и питања и постави стратегија истраживања.
Предуслови за полагање: Положена најмање два испита из следећих изборних курсева Свет мртвих – гробница и схватање о загробном животу у старом Египту, Египат: Слика и реч – иконографија и иконологија и Кућа бога: египатски храм. Пожељно: положен испит Грци и други – Колонизација, хеленизација. Солидно познавање енглеског језика.
Облици наставе: зависи од броја пријављених студената; менторска настава и/или уводна предавања, семинари, дискусије; 15 недеља, 2+0 часа недељно.
Обавезе студената: Обавезно присуствовање; припрема за часове и учешће у дискусијама; израда и семинарског рада у току семестра и његова презентација на часу, израда самосталног есеја (до 3000 речи).
Постојећи курсеви:
↑↑↑