Arheologija

Друштво и религија у старом Египту
Предавачи: др Вера Васиљевићванредни професор
изборни предмет
Број бодова: 5.00
Садржај предмета: Оксницу курса чини анализа идеолошких поставки на којима почива организација египатске државе и друштва, с једне стране, и промена које се на реалном плану одвијају у друштву и култури, с друге стране. На изабраним примерима ће уз продубљивање познавања археолошких локалитета и споменика материјалне културе бити разматрана теоретска и практична питања интерпретације различитих аспеката културе фараонског Египта. Теме ће бити прилагођене индивидуалним потребама и интересима студената и обухватаће између осталог и следеће: религија и концепт краљевске власти; индивидуа, група и друштво (и.а. род, класа, етницитет); писани извори: световно и сакрално, приватно и службено; привреда и администрација; материјална култзра и друштвена стратификација; континуитет и промена (култура; идеолошки и политички контекст; улога спољних фактора).
Циљ изучавања предмета: Оспособљавање студената да преиспитују и примењују сложене истраживачке поступке и теоретске поставке при обради података и интерпретацији стручних и научних питања.
Предуслови за полагање: солидно познавање енглеског језика
Облици наставе: Биће одређени у складу са бројем студената: менторска настава, предавања, дискусије, семинари (2+0)
Обавезе студената: Похађање наставе, активно учешће у дискусији, припрема и презентација рада на часу. Студенти се за тему рада опредељују током прве две недеље наставе и имају две недеље за припрему презентације. Израда завршног рада (2000 речи). Рок за израду завршног рада: последња недеља наставе.
Постојећи курсеви:
↑↑↑