Arheologija

Курс:
Археологија насеља и утврђења у раном средњем веку (осн.)
Предавачи: др Перица Шпехарванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Предавања о расположивој грађи о појединим налазиштима, њихово рашчлањивање и проучавање; вежбе из методологије њиховог истраживања и документовања; повезивање са теренским радом.
Циљ изучавања курса: Стицање знања потребног за истраживање градова – утврђења и насеља од краја 4. до 9. века.
Предуслови за полагање: Претходно одслушан основни курс из Средњовековне археологије I.
Облици наставе: Предавања по 2 часа недељно током семестра, консултације, студентске презентације.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање. Историјске прилике и просторне погодности.

2. недеља
предавање - Рановизантијски градови

3. недеља
предавање - Рановизантијски градови на Балкану

4. недеља
предавање - Рановизантијска утврђења и утврђена насеља

5. недеља
предавање - Рановизантијска утврђења и утврђена насеља на Балкану

6. недеља
предавање - Архитектура профаних и сакралних грађевина у рановизантијским насељима

7. недеља
предавање - Раносредњовековна утврђења и насеља на Балкану – континуитет и дисконтинуитет

8. недеља
предавање - Новоподигнута раносредњовековна утврђења и насеља на Балкану

9. недеља
предавање - Насеља 5-9.в. ван Балканског полуострва

10. недеља
- - Презентације

11. недеља
- - Презентације

12. недеља
- - Презентације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
B. Bavant, Caričin Grad and the Changes in the Nature of Urbanism in the Central Balkans in the 6th Century, in: The Transition to Late Antiquity. On Danube and Beyond, ed. A. Poulter, Oxford 2007.
Б. Баван и В. Иванишевић, Ivstiniana Prima – Царичин Град, Лесковац 2006.
Гамзиград – касноантички царски дворац, Београд 1983, 5-16, 99-137.
C. Wickham, Framing the early Middle Ages: Europe and Mediterranean, 400-800, Oxford 2005.
S. Ercegović-Pavlović-D. Minić, Le site d’habitation et la nécropole de Pozajmište à Grabovica, Ђердапске свеске 3, Београд 1986, 346-353.
E. Zanini, The Urban Ideal and Urban Planning in Byzantine New Cities of the Sixth Century A.D., in: Theory and Practice in Late Antique Archaeology, (eds.) L. Lavan, W. Bowden, Brill 2003, 196-223.
V. Ivanišević, Caričin Grad – The fortifications and the intramural housing in the lower town in: Byzanz – das Römerreich im Mittelalter Teil 2.2, eds. F. Daim, J. Drauschke, Mainz 2010, 747-775.
В. Иванишевић, Акведукт Царичиног града – Јустинијане Приме, Саопштења републичког завода за заштиту споменика културе XLIV, Београд 2012, 13-31.
Đ. Janković, Le site d’ habitation medieval Kula pres du village Mihajlovac. Fouilles de 1981, Ђердапске свеске III, Београд 1986., 443-445 (са резимеом на српском језику).
М. Јанковић, Средњовековно насеље на Великом Градцу у 10-11. веку, Београд 1981.
Ј. Ковачевић, Досељење Словена на Балканско полуострво, у: Историја српског народа, прва књига, ур.С. Ћирковић, Београд 1981, 109-124.
В. Кондић-В. Поповић, Царичин Град. Утврђено насеље у византијском Илирику, Београд 1977, 7-226.
М. Милинковић, Градина на Јелици. Рановизантијски град и средњовековно насеље, Београд 2010.
М. Мilinković, Stadt oder„Stadt“: Frühbyzantinische Siedlungsstrukturen im nördlichen Illyricum, in: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium Vol. 2, Berlin 2007.
Г. Милошевић, Становање у средњовековној Србији, Београд 1997.
Д. Минић, Средњовековно насеље у Мачванској Митровици, Sirmium 11, Београд 1980.
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959, 48-137.
В. Поповић, Дезинтеграција и рурализација града у источном Илирику од 5. до 7. века н.е., у: Sirmium – град царева и мученика, Сремска Митровица 2003, 239-258.
М. Поповић, Светиња, нови подаци о рановизантијском Виминацијуму, Старинар XXXVIII, Београд 1987, 1-37.
M. Popović, Tvrđava Ras, Beograd 1999, 139-306.
M. Popović, V. Bikić, Vrsenice, Kasnoantičko i srpsko ranosrednjovekovno utvrđenje, Beograd 2009, 95-134.
Н. Станојевић, Насеља VIII-IX века у Војводини, Рад војвoђанских музеја 30, Нови Сад 1986, 119-146.
S. Ćurčić, Architecture in the Balkans: From Diocletian to Suleyman the Magnificent, c. 300-1550, New Haven 2010.
П. Шпехар, Касноантичка и рановизантијска утврђења у Босни и Херцеговини (залеђе провинције Далмација), Зборник за историју Босне и Херцеговине 5, Београд 2008, 17-45.
P. Špehar, Materijalna kultura iz ranovizantijskih utvrdjenja u Đerdapu, Beograd 2010.
P. Špehar, Srpsko podunavlje u ranom srednjem veku, u: Dani Stjepana Gunjače 2, ur. T. Šeparović, Split 2012, 335-360.
Ж. Вьжарова, Славянски и славенобьлгарски селища в Бьлгарските земи от края на VI-XI в, София 1965.
↑↑↑