Arheologija

Курс:
Увод у студије баштине (осн.)
У оквиру предмета: Увод у студије баштине
Предавачи: др Милан Попадићванредни професор
др Милица Божић Маројевићдоцент
др Никола Крстовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријска настава: Студије баштине и њихов предмет; Појам баштине и употреба термина баштина; Концепти природе и културе у студијама баштине; Друштвене функције баштине; Представе прошлости и предмети баштине; Хуманистички корени проучавања баштине; Модерност и рађање баштине; Техника и технологија у студијама баштине; Техничко и технолошко наслеђе; Правна регулатива у студијама баштине; Документарност и документацијска мера; Употреба баштине; Наука о баштини. Практична настава: Одржава се у одржава у институцијама баштине (музеји, архиви, библиотеке) и на терену (археолошки и природни локалитети, споменички амбијенти) у складу са одговарајућим тематским целинама теоријске наставе.
Циљ изучавања курса: Увођење у предметне контексте студија баштине; разумевање појма баштине и предмета баштињења у процесу стицања и коришћења знања и вештина утемељених на савременој употреби сведочанстава прошлости.
Предуслови за полагање: Обавезно присуство предавањима и учешће на вежбама са израдом индивидуалних радова.
Облици наставе: Теоријска настава излаже се ex catedra са илустрацијама, а практични део са демонстрацијама на терену. Вежбе су у кабинету и институцијама баштине.
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет студија баштине
Студије и њихов предмет; Предмет баштине и његови контексти

2. недеља
предавање - Појам баштине
Етимологија речи баштина; Употреба термина баштина; Дефинисање појма баштина у студијама баштине

3. недеља
предавање - Концепти природе и културе у студијама баштине
Споменици природе и културе; Баштина и идеја природе и културе; Традиција, обичаји, ритуали; Култура сећања и природа заборављања

4. недеља
предавање - Друштвене функције баштине
Производни процеси; Баштина као вредност; Идентитетско утемељење; Споменичка вредност и производња идентитета

5. недеља
предавање - Представе прошлости и предмети баштине
Тумачи прошлости; Вештина памћења; Уметничко дело као слика прошлости

6. недеља
предавање - Хуманистички корени проучавања баштине
Старинарење; Збирка као слика света; Хуманистички модел преношења знања

7. недеља
предавање - Модерност и рађање баштине
Просветитељске идеологије и романтичарски велтшмерц; Баштина у служби нације; Наука и образовање;Модерне институције баштињења

8. недеља
предавање - Техника и технологија у студијама баштине
Конзервација и рестаурација; Аутентичност предмета и реверзибилност поступка; Супстанца који памти; Техничко и технолошко наслеђе

9. недеља
предавање - Правна регулатива у студијама баштине
Међународни и национални системи у правној заштити баштине; Национални закони у систему заштите баштине; Право на баштину

10. недеља
предавање - Документарност и документацијска мера
Документ као својство и инструмент; Документарност; Документацијска мера

11. недеља
предавање - Управљање баштином
Употреба баштине; Стратегије баштињења; Интерпретација баштине

12. недеља
предавање - Наука о баштини
Академски плурализам; Генеза науке о баштини; Општа теорија баштине; Дисциплине науке о баштини
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Драган Булатовић, "Музеј као економија жеље", Зборник Семинара за студије модерне уметности Филозофског факултета у Београду, V, 2009, 21-36.
Alaida Asman, "O metaforici sećanja", Reč: časopis za književnost i kulturu, Br. 56(2), 1999, 121-136
Angelina R. Milosavljević, „Humanističko obrazovanje kao mogućnost objedinjenog diskursa o svetu“, u: Teorije i prakse nauke u društvu, Beograd 2012, 238-244.
Alaida Asman, Rad na nacionalnom pamćenju, Beograd, 2002, 9-34.
Juka Jukileto, "Aspekti autentičnosti", Glasnik Društva konzervatora Srbije 26, 2002, 11-16.
Dragan Bulatović, „Strategije baštinjenja: kulturna baština, vrednovanje, očuvanje i uslovi kulturnog okruženja“, u: Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti, CANU 2010.
Andre Chastel, "Pojam baštine", Pogledi 3-4, vol. 18, Split 1988, 709-723.
Драган Булатовић, "Баштинство или о незаборављању", Крушевачки зборник, 11, 2005, 7-20.
Стеван Томић, Споменици културе и њихова својства и вредности, Београд 1983.
Група аутора, "Идентитет"; "Производња"; "Вредност", у: Критички термини историје уметности, Нови Сад 2004, 418-431; 435-458; 499-516.
Ivo Maroević, Uvod u muzeologiju, Zagreb, 1993, 50-69; 189-199.
Dragan Bulatović, "Muzeologija i/kao hermeneutika", u: Muzej kao slika svijeta?, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore god 1, broj 1 (Nova serija. II knjiga), 111-120
Општа допунска литература
Драган Булатовић, „Музеализација стварније будућности“, Музеји 2, 2009, 7-15.
Владимир Бргуљан, Систем заштите споменика у СР Србији, Београд 1967, 5-14.
Ivo Maroević, Baštinom u svijet, Petrinja 2004.
Marko Špikić (prir.), Anatomija povjesnog spomenika, Zagreb 2006.
↑↑↑