Arheologija

Курс:
Ранословенска археологија 5-7. столећа
Предавачи:
Не постоје подаци о траженом предавачу.
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Студенти се упознају са културом и распоредом Словена током и по завршетку Велике сеобе народа.
Циљ изучавања курса: Студенти стичу знање о култури Словена, како се међусобно могу разликовати и како се могу пратити кретања појединих словенских племена; оспособљавају се за истраживање ранословенских налазишта.
Облици наставе: Предавања 2 часа недељно током семестра; вежбе у блоку (обрада покретних налаза)
Обавезе студената: Похађање наставе или припрема за консултације, учешће у вежбама.
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит са три питања (по 25%): теме 1-4 (1), теме 5-8 (2), теме 9-12 (3), и оценом вежби (4).
План курса:

1. недеља
предавање - Историјат истраживања.
.

2. недеља
предавање - Заједничке особине Словена (стан, погреб, грнчарија, запони, оружје

3. недеља
предавање - Археологија Словена епохе после Хуна, 5. столеће.

4. недеља
предавање - Писани извори и расељавање Словена у 6. и 7. столећу.

5. недеља
предавање - Словени међуречја Дњестар – Дњепар (Анти).

6. недеља
предавање - Словени од Дона до Висле.

7. недеља
предавање - Кривичи, Новгородски Словени и Балти.

8. недеља
предавање - Словени од Висле до Полабља.

9. недеља
предавање - Словени Средњег Подунавља и на крајини ка Италији.

10. недеља
предавање - Јужни Словени у Доњем Подунављу.

11. недеља
предавање - Јужни Словени на Балканском полуострву.

12. недеља
предавање - Срби.

13. недеља
предавање - Духовни свет и друштвени живот Словена.

14. недеља
- - Припреме за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. В. В. Седов, Славяне в раннем средновековъе, Москва 1995, 5-254.
2. В. В. Седов, Восточные славяне в VI-XIII вв., Москва 1982, 5-88.
3. H. Zoll-Adamikowa, Wczesnosredniowieczne cmentarzyska cialopalne Slowian na terenie Polski I, Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk 1975.
4. Ђ. Јанковић, Српске громиле, Београд 1998.
5. Ђ. Јанковић; Словени у Источној Србији VI и VII столећа, у Археологија источне Србије, Београд 1997, 133-149.
6. I. Čremošnik, Ranoslovensko naselje Jazbine u Batkoviću kod Bijeljine, Godišnjak ANIUBIH XV/13, Sarajevo 1977, 227 – 302.
7. Ж. Вьжарова, Славянски и славянобългарски селища в бьлгарските земи от края на 6-11 век, София 1965.
8. Ж. Вьжарова, Славяни и Прабьлгари по данни на некрополите от 6-11 в. nа територията на Бьлгария, София 1976.
↑↑↑