Arheologija

Курс:
Национална археологија средњег века (осн.)
Предавачи: др Дејан Радичевићдоцент
др Перица Шпехарванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Студенти стичу основна знања о пореклу српског народа, његовој култури од 4-6. до 17. столећа, као и о укупној култури тла од 8-9. до 17. столећа, односно о археологији осталих народа и цивилизација, и то кроз упознавање археолошке грађу о стану, привреди, обредима сахрањивања, ношњи, грађевинарству, нумизматици
Циљ изучавања курса: Студенти треба да стекну основна знања о сведочанствима материјалне културе Средњег века, како би могли да је разликују од Праисторије, Антике и Раног средњег века нашег тла.
Предуслови за полагање: Претходно одслушан курс и примљен семинарски рад.
Облици наставе: Предавања и вежбе по 2 часа недељно током два семестра. Према могућностима, практична настава на терену и при обради налаза.
Обавезе студената: Студент који је одслушао предмет и има примљен семинарски рад (30 поена), стиче право да изађе на писмени део испита (30 поена). Студент који је положио писмени део испита, стиче право да изађе на усмени део испита (40 поена).
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање, преглед курса, упут на литературу и историјат истраживања

2. недеља
предавање - Рани Словени – ист. извори, лингвистика, „прапостојбина“

3. недеља
предавање - Рани Словени – материјална култура

4. недеља
предавање - Ширење Словена, са посебним освртом на Балкан

5. недеља
предавање - Старословенска налазишта на територији бивше Југославије

6. недеља
предавање - Бугари – основни подаци и првобитна мат. култура

7. недеља
предавање - Приморје – сакрална и профана архитектура

8. недеља
предавање - Приморје – архитектонска пластика са освртом на натписе

9. недеља
предавање - „Старохрватске некрополе“ са освртом на Карантанско-кетлашку групу

10. недеља
предавање - Мађари – основни подаци и првобитна мат. култура

11. недеља
предавање - Утврђења и насеља у Србији, 9-11.в.

12. недеља
предавање - Цркве и некрополе у Србији, 9-11.в.

13. недеља
предавање - Утврђења и насеља у Србији, 12-13.в.

14. недеља
предавање - Манастири, цркве и некрополе у Србији, 12-13.в. (1)

15. недеља
предавање - Манастири, цркве и некрополе у Србији, 12-13.в. (2)

16. недеља
предавање - Утврђења и насеља у Србији, 14-16.в. (до пада под Турке) (1)

17. недеља
предавање - Утврђења и насеља у Србији, 14-16.в. (до пада под Турке) (2)

18. недеља
предавање - Манастири, цркве и некрополе у Србији, 14-16.в. (до пада под Турке) (1)

19. недеља
предавање - Манастири, цркве и некрополе у Србији, 14-16.в. (до пада под Турке) (2)

20. недеља
предавање - Приморски градови у српској држави

21. недеља
предавање - Стећци

22. недеља
предавање - Керамика

23. недеља
предавање - Стакло

24. недеља
предавање - Нумизматика
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Византијски извори за историју народа Југославије I, Београд 1955., 17-31, 34-53, 86-87, 90-94, 96, 107-120, 124-237.
П. Ивић, Језик и његов развој до друге половине XII века, у: Историја српског народа, прва књига, Београд 1981., 125-140.
Z. Váňa, Die Welt der alten Slawen, Praha 1983., 7-17, 18-67.
J. Herrmann (Hrsg.), Welt der Slawen. Geschichte Gesellschaft Kultur, München 1986., 11-18, 19-46.
В.В. Седов, Славяне в древности, Москва 1994.
Ј. Ковачевић, Досељење Словена на Балканско полуострво, у: Историја српског народа, прва књига, Београд 1981., 109-124.
V. Popović, Les témoins archéologiques des invasions avaro-slaves dans l'Illyricum byzantin, Mélanges de l'école française de Rome T. 87, Rome 1975., 445-504.
T. Vida-Th. Völling, Das slawische Brandgräberfeld von Olympia, Rhaden/Westf. 2000.
M. Guštin-G. Tiefengraber, Oblike in kronologija zgodnjesrednjeveške lončenine pri Murski Soboti, u: M. Guštin (ur.), у: Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp, Ljubljana 2002., 46-62.
T. Sekelj Ivančan-T. Tkalčec, Slavensko paljevinsko groblje na položaju Duga ulica 99 u Vinkovcima, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 23, Zagreb 2006., 141-212.
J. Belošević, Materijalna kultura Hrvata od VII do IX stoljeća, Zagreb 1980., 46-48.
I.Čremošnik, Istraživanja u Mušićima i Žabljaku i prvi nalaz najstarijih slavenskih naselja kod nas, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu XXV, Sarajevo 1970., 45-117.
I. Čremošnik, Ranoslovensko naselje Jazbine u Batkoviću kod Bijeljine, Godišnjak ANUBIH XV/13, Sarajevo 1977., 227-302.
Đ. Janković, Le site d’ habitation medieval Kula pres du village Mihajlovac. Fouilles de 1981, Ђердапске свеске III, Београд 1986., 443-445 (са резимеом на српском језику).
Р. Рашев, Българската езическа култура VII-IX век, София 2008 (са резимеом на енглеском језику).
Г. Суботић, Архитектура и скулптура средњег века у Приморју, Београд 1963., 5-42.
Ј. Ковачевић, Од доласка Словена до XII века, у: Историја Црне Горе I, Титоград 1967, 313-380, 431-439.
T. Marasović-V. Gvozdenović-A. Mohorovčić, Prilozi istraživanju starohrvatske arhitekture, Split 1978., 7-129.
T. Marasović, Graditeljstvo na tlu Hrvatske u ranom srednjem vijeku, у: Rani srednji vijek, Beograd-Mostar 1986., 28-38.
S. Gunjača-D. Jelovina, Starohrvatska baština, Zagreb 1976., 93-114.
В. Кораћ, Мартинићи, остаци раносредњовековног града, Београд 2001., 15-185.
I. Petricioli, Plastika kod Hrvata, у: Rani srednji vijek, Beograd-Mostar 1986., 39-46.
M. Petrinec, Groblja od 8. do 11. stoljeća na području ranosrednjovekovne hrvatske države, Split 2009, 99-279.
I. Sivec, Karantansko-ketlaški kulturni krug, у: Rani srednji vijek, Beograd-Mostar 1986., 51-54.
The Ancient Hungarians, Exhibition Catalogue, Hungarian national museum, Budapest 1996., 13-64.
М. Јанковић, Средњовековно насеље на Великом Градцу у 10-11. веку, Београд 1981.
Ђ. Јанковић, Словенски град, у: Гамзиград, касноантички царски дворац, каталог изложбе, Београд 1983., 142-160.
M.Popović, Tvrđava Ras, Beograd 1999., 139-306.
M. Popović-V. Bikić, Vrsenice, Kasnoantičko i srpsko ranosrednjovekovno utvrđenje, Beograd 2009., 95-134.
М. Милинковић, Градина на Јелици. Рановизантијски град и средњовековно насеље, Београд 2010., 203-206.
С. Ерцеговић-Павловић, Остава наушница са римско-византијског кастела на Дунаву, Старинар XX, Београд 1969., 83-95.
М. Јанковић, Неки подаци о предметима од обојених метала на Кључу Дунава у IX-XI веку, Зборник Народног музеја 11-археологија, Београд 1983., 99-112.
Г. Марјановић-Вујовић, Прилог проучавању стратиграфије раносредњовековних слојева унутар античког Pontesa, Ђердапске свеске IV, Београд 1987, 117-119.
Г. Марјановић-Вујовић, Pontes – Трајанов мост, средњовековна остава В, Ђердапске свеске IV, Београд 1987., 135-136.
Н. Станојевић, Насеља VIII-IX века у Војводини, Рад војвoђанских музеја 30, Нови Сад 1986., 119-146.
В. Ђурић, Почеци уметности код Срба, у: Историја српског народа, књига прва, Београд 1981., 230-241.
Ј. Нешковић-Р. Николић, Петрова црква код Новог Пазара, Београд 1987.
Г. Милошевић, Цркве у подножју Хисара у Прокупљу, у: Прокупље у праисторији, антици и средњем веку, Прокупље 1999., 161-170.
V.Jovanović-Lj.Vuksanović, Matičane, necropole sud-slave de X – XI ciecle, Inventaria Archaeologica fasc. 25, 1981.
S. Ercegović-Pavlović-D. Minić, Le site d’habitation et la nécropole de Pozajmište à Grabovica, Ђердапске свеске 3, Београд 1986., 346-353.
S. Petković-M. Ružić-S. Jovanović-M. Vuksan, Roman and Medieval Necropolis in Ravna near Knjaževac, Belgrade 2005., 204-243.
Д. Минић, Средњовековно насеље у Мачванској Митровици, Sirmium 11, Београд 1980., VI-IX, 73-80.
М. Поповић-В. Иванишевић, Град Браничево у средњем веку, Старинар XXXIX, Београд 1988., 125-179.
М. Поповић, Београдска тврђава, Београд 2006, 55-164.
В. Ђурић, Преокрет у уметности Њемањиног доба, у: Историја српског народа, књига прва, Београд 1981., 273-296.
В. Ђурић, Рашко и приморско градитељство, у: Историја српског народа, књига прва, Београд 1981., 389-407.
С. Поповић, Крст у кругу. Архитектура манастира у средњовековној Србији, Београд 1994., 67-240.
Благо манастира Студенице, каталог изложбе, Београд 1988., 29-89.
О. Кандић-Д. Минић-Е. Пејовић, Манастир Милешева, истраживање и обнова, каталог изложбе, Београд-Пријепоље 1995., 5-30.
Г. Mарјановић-Вујовић, Трњане, српска некропола краја XI - почетка XIII века, Београд 1984., 5-12, 61-114.
V. Bikić, Vizantijski nakit u Srbiji, modeli i nasleđe, Beograd 2010., 33-114.
Š. Nađ, Dombo, srednјovekovna opatija i tvrđava, katalog izložbe, Novi Sad 1985.
Н. Станојев, Арача, цркве-некропола-манастир, Нови Сад 2004., 5- 31.
Н. Станојев, Некрополе X-XV века у Војводини, Нови Сад 1989.
В.Јовановић, Археолошка истраживања средњовековних споменика и налазишта на Косову, у: Зборник Округлог стола о научном истраживању Косова, Београд 1988., 17-60.
Г. Милошевић, Становање у средњовековној Србији, Београд 1997., 71-102.
М. Поповић, Утврђења Моравске Србије, у: Свети кнез Лазар, Споменица о шестој стогодишњици косовског боја 1389-1989, Београд 1989., 71-87.
В. Јовановић, Ново Брдо средњовековни град, у: Ново Брдо, Београд 2004., 10-161.
М. Цуњак, Смедеревска тврђава, новија истраживања,Смедерево 1998., 19-124.
М. Поповић, М. Цуњак, Смедеревска тврђава, новија истраживања, приказ књиге, Старинар L/2000, Београд 2001., 319-323.
М. Поповић, Ужички град, Београд 1995.
И. Микулчић, Средновековни градови и тврдини во Македонија, Скопје 1996., 241-246, 249-255, 298-309.
Г. Марјановић-Вујовић, Голубац, средњовековни град, Старинар XXXIII-XXXIV, Београд 1984., 65-71.
Г. Симић, Голубачки град, Старинар XXXIII-XXXIV, Београд 1984., 71-87.
Ш. Нађ, Тврђава Бач, Рад војвођанских музеја 10, Нови Сад 1961., 89-113.
М. Брмболић, Вршачки замак, Београд 2009., 11-114.
Г. Бабић-Ђорђевић-В. Ђурић, Полет уметности, у: Историја српског народа, књига друга Београд 1982., 144-191.
М. Милинковић, Нова археолошка истраживања комплекса св. Арханђела код Призрена, Гласник Српског археолошког друштва 11, Београд 1996., 208-223.
Е. Зечевић, Накит Новог Брда, Београд 2006.
М. Поповић, Ка проблему средњовековних цркви Смедеревског града, Старинар L/2000, Београд 2001., 201-219.
П. Мијовић-М. Ковачевић, Градови и утврђења у Црној Гори, Београд-Улцињ 1975., 93-97, 100-105, 111-113, 143-150.
N. Miletić, Stećci, Zagreb-Beograd-Mostar 1982.
Е. Зечевић, Мраморје, стећци у западној Србији, Београд 2005.
М. Бајаловић – Хаџи-Пешић, Керамика у средњовековној Србији, Београд 1981.
В. Бикић, Средњовековна керамика Београда, Београд 1994.
Д. Минић-О. Вукадин, Средњовековни Сталаћ, Београд 2007., 56-103.
В. Хан, Стакло средњовековно, у: Историја примењене уметности код Срба, Београд 1977., 217-224.
М. Крижанац, Средњовековно стакло из катедрале Светог Трипуна у Котору, Београд 2001.
В. Иванишевић, Новчарство средњовековне Србије, Београд 2002., 21-61, 71-199.
Г. Марјановић-Вујовић, Фибула са маском, Словенски лонци, Гробни налази из аварске некрополе, Бокал са грчким натписом, у: Археолошко благо Србије, каталог изложбе, Београд 1983, кат. бр. 94-98, стр. 114-118.
J. Dekan, Velka Morava, Bratislava 1976, 118-132, 158-180.
↑↑↑