Arheologija

Курс:
Византијска филологија II (осн.)
У оквиру предмета: Византијска филологија II
Предавачи: др Дарко Тодоровићванредни професор
др Ил Акаддоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Историја византијске књижевности, развитак грчког језика у средњем веку.
Циљ изучавања курса: Упознавање средњовековне грчке књижевности. Способност превођења са средњовековног грчког. Оспособљеност за научни рад у области византијске филологије (нпр. употреба извора, савремена методологија рада, коришћење критичких издања).
Предуслови за полагање: Положен испит из предмета: Византијска филологија I.
Облици наставе: 15 часова предавања и 15 часова вежби у семестру.
План курса:

1. недеља
предавање - Црквена поезија у Византији - историјат

1. недеља
вежбе - Упознавање студената са садржајем предмета и начином полагања испита

2. недеља
предавање - Црквена поезија у Византији - историјат

2. недеља
вежбе - Упознавање студената са литературом
-

3. недеља
предавање - Црквена поезија у Византији - историјат

3. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

4. недеља
предавање - Византијске литургије

4. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

5. недеља
предавање - Писмена вежба

5. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

6. недеља
предавање - Исправљање писмене вежбе

6. недеља
вежбе - Израда писмене вежбе
-

7. недеља
предавање - Улога поезије у литургији

7. недеља
вежбе - Заједничка анализа писмене вежбе
Уочавање проблема и грешака које се најчешће јављају.

8. недеља
предавање - Богослужбене књиге

8. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

9. недеља
предавање - Семинарски радови - презентовање

9. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

10. недеља
предавање - Писци црквене поезије

10. недеља
вежбе - Семинарски рад
-

11. недеља
предавање - Писци црквене поезије

11. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

12. недеља
предавање - Семинарски радови - презентовање

12. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

13. недеља
предавање - Писци црквене поезије

13. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

14. недеља
предавање - Канон

14. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

15. недеља
предавање - Библијске оде

15. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

16. недеља
предавање - Канон

16. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

17. недеља
предавање - Канон

17. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

18. недеља
предавање - Писмена вежба

18. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

19. недеља
предавање - Исправљање писмене вежбе

19. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

20. недеља
предавање - Канони са акростихом

20. недеља
вежбе - Израда писмене вежбе
-

21. недеља
предавање - Семинарски радови - презентовање

21. недеља
вежбе - Заједничка анализа писмене вежбе
Уочавање проблема и грешака које се најчешће јављају

22. недеља
предавање - Кондак

22. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

23. недеља
предавање - Кондак

23. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

24. недеља
предавање - Семинарски радови - презентовање

24. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

25. недеља
предавање - Основе византијске музике

25. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

26. недеља
предавање - Утицај везантијске традиције на српску црквену поезију

26. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

27. недеља
предавање - Утицај византијске традиције на српску црквену поезију

27. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

28. недеља
предавање - Семинарски радови - презентовање

28. недеља
вежбе - Превођење и коментарисање одабраног аутора
-

29. недеља
предавање - Припрема за испит

29. недеља
вежбе - Припрема за испит
-

30. недеља
предавање - Припрема за испит

30. недеља
вежбе - Испит
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
С.С. Аверинцев, Поетика рановизантијске књижевности, Београд 1982.
Х.Г. Бек, Путеви византијске књижевности, Београд 1967.
L. Breje, Vizantijska civilizacija (poglavlja IX-XIII), Beograd 1976.
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959.
А. Јевтић, Патрологија, друга свеска: Источни оци и писци 4. и 5. века, од Никеје до Халкедона, 325-451, Београд 1984.
Џ. Мајендорф, Византијско богословље, Крагујевац 1985.
В.В. Бичков, Византијска естетика: Теоријски проблеми, Београд 1991.
H. Hunger, Die profane Literatur der Byzantiner, Muenchen (više izdanja).
↑↑↑