Arheologija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
I.Popović, Des Palmyréniens à Singidunum, Starinar 42( 1991), Beograd 1993.
С.Голубовић, Прилог проучавању оловних саркофага у Горњој Мезији, Viminacium 12, Пожаревац 2001.
S.Fidanovski, Nekropole Municipijuma DD u svetlu novih istraživanja, Glasnik Muzeja Kosova 15-16 ( 1987-1988).
The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia, Situla 41, Ljubljana 2003.
Р.Зотовић, Надгробни споменици из источног дела римске провинције Далмације, Ужице 1999.
F.Papazoglu, Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba, Sarajevo 1969.
Љ. Зотовић, Историјски услови развоја оријенталних култова у римским провинцијама на територији Југославије, Старинар 19, Београд 1969.
В.Поповић, Јужнодунавске провинције у касној антици од краја 4. до средине 5. века, Sirmium – Град царева и мученика, Сремска Митровица 2003.
A.Jovanović, Ogledi iz antičkog kulta i ikonografije, Beograd 2007.
Општа допунска литература
R.Marić, Antički kultovi u našoj zemlji, Beograd 1933.
A.Jovanović, Rimske nekropole na teritoriji Jugoslavije, Beograd 1984.
A.Jovanović, Kult Apolona u predrimskom periodu na prostoru severnog Balkana, Rad Dragoslava Srejovića na istraživanju antičke arheologije, Kragijevac 2003, 9-20.
↑↑↑