Andragogija

Курс:
Образовање и рекреација одраслих (осн.)
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теор. настава: Слоб. време и рекр. од. Историјско-филозофске и медјународне димензије рекр. од. Андрагогија спорта и рекреације. Андрагошки аспекти физичке културе. Рекреација одраслих по врстама и функцијама. Лукративна рекреација. Туристичко рекреација. Практ. настава: Физичка култура и рекр. одраслих. Рекреативне потребе и мотиви човека. Елементи рекреације одраслих. Основни облици рекреације одраслих. Спортска рекреација одраслих.Васпитно-образовно припремање спортске публике. Специфичности методичко-дидактичких решења у образовно-рекреативним ситуацијама. Образовно-културна анимација у овој области. Образовно припремање за специфичне видове рекреације. Ефекти рекреације. Образовно-рекреативне потребе и образовно-рекреативне могућности конкретне категорије појединаца и посебних циљних и професионалних група. Радна средина и рекреација. Комуникационо-информационе технологије и образовно-рекреативна ситуација одраслих. Саветодавна функција андрагога у рекреацији одраслих.
Циљ изучавања курса: Стицање релевантних знања и вештина у циљу разумевања природе рекреације као феномена и научне концепције ради васпитно-образовног деловања у развоју културе рекреације одраслих.
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом
Облици наставе: Предавања; сем. вежбе; рад у рачунској учионици; интерактивна настава; консултације; супервизија практичних вежбања у учионици и на терену
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Благајац, М.(1992) Савремени програми спортске рекреације у функцији задовољавања аутентичних потреба човека, Годишњак Факултета за физичку културу, Факултет за физичку културу, Београд, бр.4
Галић, М.(2003) Педагогија спорта, Београд
Јовичић, Ж. (1986) Теоријске основе рекреације, Београд
Хавелка, Н. Лазаревић, Љ.(1981) Спорт и личност, Спортска књига, Београд
Качавенда Радић, Н. (1992) Физичка рекреација као вредносна оријентација и активност слободног времена одраслих, Годишњак Факултета за физичку културу, Факултет за физичку културу, Београд, бр.4
Качавенда, Н. (1980) Слободне активности у школама за одрасле, Београд, Филозофски фак.
Коковић, Д. Бјелица, С. (1992) Увод у социологију спортске рекреације, Стручна књига, Београд
Коковић, Д. (1990) Доба насиља и спорт, Sport’s World, Нови Сад
Лазаревић, Б. (2007) Образовањем до рекреације, Друшт. за обр. одр., Београд
Матић, М. (1992) Рекреација – алиас неми(рења). Годишњак Фак. За физ. кул., Београд
Митић, Д. (2001) Рекреација, Фак. спорта и физичког вас., Београд
Николић, Т. (2004) Ко су студенти Универзитета за треће доба? Универзитет за треће доба, У3Д, НУ „Браћа Стаменковић“ и Друштво за образовање одраслих, Београд
Ољача, М. Педагогија спорта, Филоз. фак. Нови Сад
Покрајац, Б. (1992) Психолошки смисао рекреацијe, Годишњак Факултета за физичку културу, бр.4, Београд
↑↑↑