Andragogija

Курс:
Online образовање (осн.)
У оквиру предмета: Online образовање
Предавачи: др Тамара Николићдоцент
др Бојан Љујићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Учење на даљину и online образовање – теоријске поставке; Терминолошко-појмовне дилеме (учење на даљину, електронско учење, online образовање и учење, виртуелно образовање и учење); Виртуелна реалност, виртуелни универзитет и виртуелна учионица. Практична настава: Карактеристике и специфичности LMS-a (Learning Management System);Виртуелна учионица – Moodle; Основне функције Moodle-a; Менторски рад у Moodle-у; Комуникација и интеракција у виртуелном образованом окружењу; Основна начела комуникације у виртуелном простору и правила нет етике; Карактеристике online учења и поучавања; Индивидуално и колаборативно online образовање и учење; Специфичности улоге ментора у online образовању; Задаци и вештине ментора (креирање форума, креирање собе у причаоници, унос података, преглед поступака, израда и исправка тестова, оцењивање писаних радова студената); Специфичности евалуације online образовања и учења одраслих.
Циљ изучавања курса: Стицање знања и вештина ради разумевања виртуелног окружења и управљања online образовањем и учењем одраслих
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе предвиђене Статутом
Облици наставе: Предавања, вежбања, супервизија рада у рачунској учионици, менторски рад online.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Horton, W. Horton, K. (2003) E-Learning Tools and Technologies, Wiley Publishing, Inc.
Kačavenda Radić, N.(2007) Komunikacije i mediji – andragoško interesovanje, Obrazovanje odraslih za ekonomiju znanja, Hrvatsko andragoško društvo, Zagreb
Комуникација и медији у савременој настави (2004), Учитељски факултет, Јагодина;
Мандић, П. и Мандић, Д. (1997) Образовна информациона технологија, Учитељски факултет, Београд;
Ненадић, М. (1997) Нови дух образовања, Просвета, Београд
Овесни, К. (1998), Online модел образовања и његова примена у припремању андрагошких кадрова, Зборник предавања НЕТФОРУМ, ’98, YУЦЦА, Београд
Овесни, К. (2001) Развој кадрова за концепцију медијске писмености, у: Даниловић, М., Попов, С. (ур.) Технологија, информатика, образовање, Институт за педагошка истраживања и Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад;
Salmon, G. (2004) E-moderating: The Key to Teaching and Learning Online, Taylor and Francis Books Ltd, London;
Salmon, G. (2006) E-tivites: The Key to Active Online Learning, Routledge Palmer, London, NY;
Sierra, C., Wang, M. (2003) Building a Dynamic Online Learning Community Among Adult Learners, Education Media International, Vol.40, No ½;
Станковић. Ж. (2006) Развој технологије учења на даљину, Настава и васпитање,Vl.(2)
↑↑↑