Andragogija

Курс:
Филозофија образовања и учење одраслих (докт.)
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Филозофија образовања одраслих, Либерално образовање одраслих, Прогресивизам у образовању одраслих, Бихејвиоризам у образовању одраслих, Хуманистичка филозофија образовања одраслих, Радикална филозофија образовања одраслих, аналитичка филозофија образовања одраслих.Феминизам и образовање одраслих. Етика и морал у образовању одраслих. Практична настава Зависно тема докторских дисертација и професионалних потреба и интереса студената разматрају се поједини проблеми и питања из теоријске наставе у форми студентских есеја, истраживања и извештаја.
Циљ изучавања курса: Упознавање са различитим филозофским оријентацијама у образовању одраслих и оспособљавање студената за филозофску анализу различитих проблема образовања одраслих
Предуслови за полагање: Развој одраслих – импликације за образовање и учење.
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања, интерактивни облици рада и индивидуалне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Elias, J.L. Merriam S., (1980) Philosophical Foundations of Adult education, Robert Kreiger Publishing Company, Malabar, Florida.
Савићевић, Д., (2002) Филозофски основи андрагогије, завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
Noodings, N., (1998) Philosophy of Еducation, Westview Press, Boulder, Colorado.
Коненк, Т., (2007) Филозофија образовања, Цлио, Београд
Blake, N, Smeyers, P Smith, R., Standish, P., (ed) (2003) Philosophy of Education, Blackwell Publishing, Malden USA.
Jarvis, P., Globalisation, (2007) Lifelong learning and the Learning Society, Routledge, London-New York.
↑↑↑