Andragogija

Курс:
Италијански језик 1 (осн.)
У оквиру предмета: Италијански језик 1
Предавачи: др Данијела Ђоровићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Садржаји се односе на општестручне теме академског језика. Изучава се језик на лексичком и морфосинтаксичком нивоу (А1-А2).
Циљ изучавања курса: Овладавање структуром општег језика са елементима академског језика у оквиру области које се изучавају на Факултету, развијање различитих вештина читања и разумевања усменог и писаног текста, стицање знања о италијанској култури и цивилизацији.
Предуслови за полагање: За похађање италијанског и шпанског језика студенти не морају располагати претходним знањима.
Облици наставе: Настава се изводи комбинованом методом уз комуникативни приступ.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у основе италијанског језика
италијански алфабет, правила читања и писања,индикатив презента глагола esserе , личне заменице

2. недеља
предавање - облици именица и придева, члан
Облици неких именица и придева-род и број;основни предлози, одређен и неодређен члан (само основни облици)

3. недеља
предавање - Индикатив презента глагола avere, упитне заменице
индикатив презенета глагола avere, основне упитне заменице одређени и неодређени члан (сви облици), слагање именице и придева

4. недеља
предавање - Индикатив презента глагола 1. конјугације
c’è, ci sono, дани у недељи, бројеви од 1 до 100, индикатив презента глагола 1. конјугације

5. недеља
предавање - Индикатив презента неких неправилних глагола
Индикатив презента неправилних глагола fare stare; сати неки прилози sempre, spesso, qulache volta ; основни везници

6. недеља
предавање - Индикатив презента глагола 2. и 3. конјугације,
Индикатив презента глагола 2. и 3. конјугације

7. недеља
предавање - Индикатив презента неправилних глагола andare,venire

8. недеља
предавање - Индикатив презента неправилних глагола и спајање предлога са чланом
Индикатив презента неправилног глагола ,uscire; месеци у години, спајање предлога са чланом

9. недеља
предавање - Модални глаголи
Индикатив презента модалних глагола (volere,potere,dovere)и њихова употреба, неки предлози спојени с чланом, наглашене личне заменице.

10. недеља
предавање - Прошло време passato prossimо
Индикатив прошлог времена , грађење партиципа прошлог и избор помоћног глагола; бројеви преко 100, партикула ci

11. недеља
предавање - Неправилни партиципи
Неправилни партиципи коришћени у грађењу времена passato prossimo.

12. недеља
предавање - Присвојни и показни придеви и заменице
Присвојни и показни придеви и заменице – облици и употреба; редни бројеви

13. недеља
предавање - Индикатив футура
индикатив футура, облици и употреба; неке ненаглашене заменице

14. недеља
предавање - Индикатив футура - неправилни облици
Индикатив футура (неправилни облици), индикатив предбудућег времена futuro anteriorе, футур употребљен у модалном значењу

15. недеља
предавање - Повратни глаголи
Индикатив презента повратних глагола,ненаглашене заменице за директни објекат, прогресивни презент stare+gerundio

16. недеља
предавање - Систематизација градива

17. недеља
предавање - Предиспитна обавеза - контролни задатак

18. недеља
предавање - Неки елементи академског језика и језика струке
Основне одлике морфологије и употребе пасива; безлична форма si + 3.лица једнине ( читање и разумевање једноставних текстова струке у којима су заступљена само већ научена времена.

19. недеља
предавање - Пасив у језику струке
Читање и разумевање једноставних текстова струке у којима су заступљена научена времена и основни облици пасива

20. недеља
предавање - Индикатив имперфекта
Индикатив имперфекта, однос имперфекта и прошлог времена passato prossimо

21. недеља
предавање - Изражавање партитивности и ненаглашене заменице
Партитивни члан, партичела nе индиректне ненаглашене заменице за индиректни објекат

22. недеља
предавање - Релативне заменице
Релативне заменице che cui, дислокација директног објекта

23. недеља
предавање - Елементи језика струке
Читање и разумевање једноставних текстова струке у којима су заступљена само већ научена времена

24. недеља
предавање - Кондиционал прости и сложени
Прости и сложени кондицинал, узрочни везници siccome, perché

25. недеља
предавање - Компарација придева и императив
Компарација придева и основни облици императива правилних глагола

26. недеља
предавање - Императив неправилних глагола и герундиј
Императив неправилних глагола, употреба заменица уз императив, герундиј - грађење и употреба

27. недеља
предавање - Изражавање антериорности - trapassato prossimо
индикатив давнопрошлог времена( trapassato prossimо), однос са другим прошлим временима

28. недеља
предавање - Изражавање имперсоналности, хипотетички период 1
Безлична форма, први хипотетички период

29. недеља
предавање - Обрада једноставнијих текстова струке
Читање и разумевање једноставних текстова струке у којима су заступљена само већ научена времена

30. недеља
предавање - Систематизација градива
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Piotti/Savorgnani(2007)UniversItalia. Firenze: Alma Edizioni (уџбеник до 12 лекције)
Општа допунска литература
Marin, Magnelli (2007) Progetto italiano.Corso multimediale di lingua e civiltà italiana A1-A2
Модерц С. (2004) : Граматика италијанског језика,Београд:Удружење наставника италијанског језика Србије.
Nocchi S. (2002) :Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze:Alma Edizioni
Клајн И .: Италијанско-српски речник, Нолит, Београд
↑↑↑