Sociologija

Основи економије
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
обавезни предмет
Број бодова: 7.50
Начин полагања: усмени
Садржај предмета: Курс се бави анализом основних економских феномена на вертикали појединац, предузеће и држава полазећи од основних принципа (реткост и корисност) на основу којих сви учесници у економском животу оптимизирају сопствени избор користећи тржишни механизам селекције и алокације ресурса. Консеквентно, курсом се покрива проблематика производње, потрошње и расподеле где се анализира место и улога појединаца и предузећа, као основних привредних јединица, у привредном, и шире, друштвеном систему. Такође, ради целовитости и конзистентности анализе, посебна пажња се посвећује анализи тржишних институција којима се дефинишу механизми повезивања основних привредних јединица. На основу проучавања понашања привредних јединица, које је дефинисано институционалним аранжманима, формулише се адекватна државна економска политика која има за циљ успостављане мaкроекономске стабиности у дугом року. Без познавања основних одредница запослености, инвестиција, инфлације и привредног раста, макроекономска стабилност постаје нерешива енигма за сваку владу са дугорочним негативним ефектима на благостање становништва.
Циљ изучавања предмета: Циљ курса је да се студенти упознају са основама економије као науке о рационалној употреби ограничених ресурса и оптимизацији задовољења стално растућих потреба појединца и друштва у целини. Да би циљ курса био испуњен студенти се упознају са основним економским појмовима, теоријским концептима и институционалним механизмима и процедурама функционисања привредног система на микро и макро нивоу. Курс пружа могућност упознавања студента са широким спектром економских варијабли које кроз институције система утичу на друштвена кретања и на које друштвена кретања утичу повратно.
Предуслови за полагање: Нема предуслова.
Облици наставе: Један семестар, 15 x 3 часа предавања и 15 x 2 часа вежби. Предавања и вежбе се изводе на табли и путем PowerPoint презентације. Настава се одржава недељно.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно похађају наставу. Толерише се до 3 изостанка са предавања и 3 изостанка са вежби у току целог семестра.
Начин оцењивања: Редовно похађање наставе је предуслов изласка на испит. У току године ће се одржати две провере знања на које није обавезно изаћи. Свака положена провера знања носи максимално 33 бода. У збиру, дакле, предиспитне обавезе учествују са 66 бода максимално. Финална провера знања, која се састоји од давања одговора на једно питање, носи приближно 33 бода. Без положене финалне провере знања, у случају да је студент положио обе провере знања у току године, студент не може добити коначну оцену. Студенти који нису положили прву проверу знања немају право да изађу на другу проверу знања. Уколико је студент положио прву проверу знања, али не и другу, завршни испит се састоји из два питања од којих свако носи приближно по 33 бода. Уколико студент није положио ниједну проверу знања, завршни испит носи 100 бода односно студент одговара на три питања при чеми свако питање носи приближно 33 бода. Скала бодовања студената по испитном питању (укупно 3 питања, при чему свако носи максимално приближно 33 бода): 1-6 бода - оцена 6 7-13 бода - оцена 7 14-20 бода - оцена 8 21-26 бода - оцена 9 27-33 бода - оцена 10 Бодови које носе 3 питања се сабирају и чине коначну оцену при чему је збирна скала: 1-20 бода - оцена 6 21-40 бода - оцена 7 41-60 бода - оцена 8 61-80 бода - оцена 9 81-100 бода - оцена 10
Постојећи курсеви:
↑↑↑