Sociologija

Курс:
Социологија етничких група и нација - изборни курс
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Kурс уводи у проблеме разликовања нације и етничке групе и етничке категорије. Полазници курса се баве дефинисањем етничке везаности и увиђају лакоћу политизовања етничке припадности. Расправља се време настанка нације, узроци који доводе до њеног стварања, функције нације и национализма у модерном и постмодерном друштву, проблем етничког и националног идентитета, као и будућност национализма, етничке везаности и нације.
Циљ изучавања курса: Циљ курса састоји се у упознавању студената са основним проблемима и приступима проучавању етничке групе, нације и национализма. Ова сазнања треба да их оспособе да из социолошке и историјске перспективе критички проблематизују и поимају питања везана за нацију и национализам у савременом свету.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohađanje kursa potrebno je imati sociološka predznanja stečena na prve tri godine studija и одслушан курс из социологије политике у 7. семестру.
Облици наставе: Jeдaн семестар, 15 x 1 час предавања и 15 x 2 часа вежби.
Обавезе студената: Редовно похађање и активно учествовање у настави: предавањима и вежбама. Израда семинарског рада и његова усмена одбрана.
Начин оцењивања рада и резултата: Akтивност на предавањима (постављање умесних питања и коментарисање проблема) и вежбама (учешће у дискусијама на семинарима, радионицама) 20 бодова, семинарски рад 30 бодова, усмени испит 50 бодова.
План курса:

1. недеља
- - Разјашњење појмова
Упознавање са курсом, литературом, начином рада и оцеењивања. (1 чaс) Радионица: Шта је нација? Значај и значење етничког (националног) идентитета за појединце на семинару. (1 час) Предавање: Појмовна одређења етничке везаности, етничке категорије, етничке групе и нације.(1 час)
Литература: Бакић, J. (2006). Теоријско-истраживачки приступи етничкој везаности (ethnicity), национализму и нацији. (30 стр. у штампи); Барт Ф. (1997). Етничке групе и њихове границе, у: Tеорије o eтницитету, Путиња Ф. и Стреф-Фенар Ж.

2. недеља
предавање - Нација производи национализам? Национализам производи нацију?
Предавање 1 час. Семинар 2 часа Суочиће се различита мишљења различитих истраживачких праваца о томе да ли нација узрокује појаву идеологије национализма, или обрнуто, национализам као идеологија ствара саму нацију.
Литература: Aндерсон Б. (1998). Нација: замишљена заједница, стр. 44-52. Гелнер E. (1997). Нације и национализам, стр. 80-93. Смит A. (1998). Етничка основа националног идентитета, у: Национални идентитет, стр. 37-71.

3. недеља
семинар - Индустријализација и штампарски капитализам као најважнији услов јаљања нације
Предавање 1 час Семинар 2 часа Упознавање са Гелнеровим и Андерсоновим модернистичким теоријама нације.
Литература: Aндерсон Б. (1998). Нација: замишљена заједница. Београд: Плато. Гелнер Е. (1997). Нације и национализам, стр. 34-60.

4. недеља
предавање - Улога државе и интелектуалаца у стварању нације
Предавање 1 час Семинари 2 часа Упознавање са гледиштима Ентонија Смита, Мирослава Хроха и Ерика Хобзбаума.
Литература: Смит A. (1998). Интелектуалци и националистичка култура, у: Национални идентитет, стр. 145-155; Хрох M. (1979). »Обликовање модерних нација и национални покрет 19. стољећа«. Часопис за сувремену повијест, XI/1, стр. 23-40.

5. недеља
семинар - Просветитељствo, Француска револуција 1789, романтизaм и настанак нације
Класификација нације на етничку и политичку. Критика класификације. Просветитељство и романтизам као идејне основе настанка национализма.
Литература: Шнапер Д. (1996). Заједница грађана. O модерној идеји нације. Сремски Карловци и Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

6. недеља
семинар - Значај етничке везаности и етноисторије групе за настанак нације
Предавање 1 чaс Семинари 2 часа Упознавање са етно-симболистичким правцем (Ентони Смит и ученици) у истраживању етничких група и нација.
Литература: Смит A. (1998). Етничка основа националног идентитета, у: Национални идентитет, стр. 37-71. Шулце Х. (2002). Држава и нација у европској историји, стр. 75-86.

7. недеља
вежбе - Нација: модерна или ванвременска чињеница?
Нација: производ интеракције, рата, државе, индустријализације, интелектуалаца? Модерна или ванвременска чињеница? Сучељавање различитих ставова у облику радионице.
Литература: Бакић J. (2004). Идеологије југословенства између српског и хрватског национализма 1918-1941. Зрењанин: Градска народна библиотека »Жарко Зрењанин«, стр. 36-69; Шулце Х. (2002). Држава и нација у европској историји, стр. 75-86

8. недеља
вежбе - Eтничкa група = нацијa?
Предавање 1 час Радионица 2 часа Сучељавање различитих гледишта.

9. недеља
предавање - Различите дефиниције и класификације национализма
Предавање 1 час Семинар 2 часа Изложиће се различите дефиниције и класификације национализма и понудиће се њихова критика.
Литература: Бакић J. (2006). Класификације национализма (у штампи), стр. 19-25. Смит A. (1998). Tипови национализма, у: Национални идент идентитет, стр. 127-135. Вeлeр Х. У. (2002). Национализам: историја-форме-последице, Нови Сад: Светови, стр. 65-70

10. недеља
предавање - Функције и значај национализма за савремено друштво и политику
Предавање 1 час Семинари 2 часа Обрадиће се гледишта Е. Смита, Е. Хобзбаума, Х.У. Велера, Е. Гелнера, Х. Шулцеа.
Литература: Шулце Х. (2002). Држава и нација у европској историји, стр. 211-224. Велер Х. У. (2002). Како и зашто је успело ширење национализма?, у: Национализам, стр. 56-65.

11. недеља
семинар - Судбина нације у глобалном постмодерном друштву
Предавање 1 час Семинари 2 часа Гледишта Смита, Велера, Хобзбаума.
Литература: Велер Х. У. (2002). Крај национализма?, у: Национализам, стр. 135-151. Смит A. (1998). Даље од национализма?, у: Национални идентитет, стр. 223-273.

12. недеља
семинар - Национализам и рат у бившој Југославији
Предавање 1 час Семинари 2 часа Употреба колективног памћења и етничких митова у политици. Експлозивност национализма у вишеетничкој средини.
Литература: Куљић Т. (2006). Критичка култура сећања, у: Култура сећања, стр. 273-328

13. недеља
вежбе - Завршна дискусија о теоријско-истраживачким проблемима нације и национализма
Радионица 3 часа Рекапитулација свих важних проблема који су се обрађивали на курсу.
Литература: Бакић J. (2006). Теоријско-истраживачки приступи етничкој везаности (ethnicity), национализму и нацији. (30 стр. у штампи)

14. недеља
- - Припрема за испит
Спремање за испит.

15. недеља
- - Усмени испит
Завршна усмена провера знања стеченог на курсу.
↑↑↑