Sociologija

Курс:
Социологија политике - обавезни курс
У оквиру предмета: Социологија политике
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Упознавање са (1) главним савременим социолошким приступима проучавања политике, (2) појмовима и теоријама за истраживање историјских и актуелних политичких покрета, партија и идеологија, политичке културе и организације власти, (3) методама проучавања политике. Класично, модерно и постмодерно схватање политике. Посебна пажња ће бити посвећена разноврсним струјама у мисли о политици крајем 20. века након нестанка хладног рата и продора глобализације. Упоредно истра живање режима неподељене власти: еволуција, домашај и границе теорија о ауторитарној модернизацији и тоталитаризму. Тито и политичка култура југословенског социјализма. Доминантни обрасци и вредности послесоцијалистичке политичке културе. Однос мисли о политици и идеологије на почетку 21. века: нови облици антитоталитаризма, антикомунизма, антифашизма и анти-антифашизма, идеологије глобализма и антиглобализма у послефордистичком капитализму.
Циљ изучавања курса: Препознавање и објашњење облика друштвене условљености код тумачења политике у различитим историјским периодима и промене Препознавање и објашњење облика друштвене условљености код тумачења политике у различитим историјским периодима и промене доминантних теорија и појмова у зависности од измењених глобалних и локалних класних, слојних и националних противречности, интереса и идеологија утицајних друштвених група и промене епохалне свести и колективног памћења. Суочавање различитих теоријских приступа политици и показивање њихових домашаја, комплементарност и инклузивност. Глобализација, етнички дух времена, превладавање прошлости и ревизија историје у послехладноратовској мисли о политици.
Предуслови за полагање: Завршена трећа година основних студија социологије. Владање рачунаром и познавање интернета.
Облици наставе: 1 семестар 15 X 2 часа прeдавањa и 15 X 2 часа вежби.
Обавезе студената: Обавезно је уредно похађање наставе и усмена одбрана семинарског рада. Активност на семинарима (учешће у дискусијама и у различитим облицима тимског рада) се посебно цени.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцена семинарске обавезе (30 бодова) и активности на семинару (20 бодова) и завршни усмени испит (50 бодова).
План курса:

1. недеља
- - Уводни час семинара
1. Уводни час (упознавање са начином рада и оцењивања, бирање семинарских тема).

2. недеља
семинар - Диктатура, тиранија и деспотизам
Диктатура, тиранија и деспотизам: историјски садржај и актуелност појмова (Kуљић 1994; Tадић,1998; 256-262; Kарлтон, 2001; Б. Mур 2001.)
Литература: Kуљић Tодор (1994), Oблици личне власти; Тадић 1996; Социолошки речник 2007.

3. недеља
семинар - Либерализам и koнзерватизам
Sociološki rečnik Tadić 1972 (61-142)
Литература: Tадић Љ. (1988), Наука о политици, Рад, Београд, стр. 345-353; Tадић(1996), Политиколошки лексикон, ЗУНС, Београд; Tадић (1972),Tрадиција и револуција, СКЗ, Београд, стр. 189-279;Социолошки речник 2007.

4. недеља
семинар - Фашизам : развијени и и савремени
Kuljić 2002 115-143 Bakić 2008 Radikalne ideološko političke krajnosti savremene Srbije
Литература: Куљић 2002, 115-143; Бакић 2008 Радикалне идеолошко политичке крајности савремене Србије,НСПМ

5. недеља
семинар - Теорије о тоталитаризму
Kuljić 1983 147-163 Kuljić 2002 375-405
Литература: Kуљић T. 1983. Теорије о тоталитаризму 147-163; Куљић 2002 375-405.

6. недеља
семинар - Приватни живот у социјализму: положај жене, мода и улога ТВ
M.Ristović, red. 2007 privatni život kod Srba u 20. veku, Beograd, Clio 165-297,,342-362,733-771
Литература: М.Ристовић, ред. 2007, Приватни живот код Срба у 20.веку, Београд. 165-297, 342-362, 733-771.

7. недеља
семинар - Тумачења слома СССР-а и Југославије
Kuljić 2002, 245-291 Jović 2003, 23-103
Литература: Kуљић 2002,245-291, Јовић 2003, 23-103.

8. недеља
семинар - Дисиденти
Мира Богдановић,2008, Дисиденти друге Југославије (електронска верзија)
Литература: Мира Богдановић, Дисиденти друге Југославије 2008.(електронска верзија)

9. недеља
семинар - Конвертити
Kuljić 2002 421-441, 451-466, 471-493 Kangrga Milan 2002, Šverceri vlastitih života, Republika, Beograd.
Литература: Kуљић Tодор (2002), Превладавање прошлости, Хелсиншки одбор за људска права, Београд 2002., стр. 245-291. 451-466, 471-493
»Разбијање или распад Југославије« (1994), Социолошки преглед (1994), бр. 2.

10. недеља
семинар - Титова национална политика
Kуљић 2005, 216-297, 421-446
Литература: Kуљић T. Тито 2005, 216-297, 421-446.

11. недеља
семинар - Балкан као метафора
M.Bakić Hajden 2006, 16-75 D.Bjelić, O.Savić 2003, Balkan kao metafora, Beograd. 42-79
Литература: Бакић-Хејден 2006; Бјелић,Савић 2003

12. недеља
семинар - Тумачења НАТО агресије на СРЈ 1999
Nova srpska politička misao 1999: прилози Đ Konrada, N.Čomskog Ј.Habermasa
Литература: Нова српска политичка мисао 1999: прилози Конрада, Чомског и Хабермаса

13. недеља
семинар - Источна Европа као периферија ЕУ
Hanes Hofbauer 2004,Proširenje EU na Istok, Beograd. F.Višnjić
Литература: Х.Хофбауер, Проширење ЕУ на Исток 2004. Београд

14. недеља
- - Усмени испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Kуљић T. (1983), Teoрије o тoталитаризму, ИИЦ ССО Србије, Бeoгрaд; Kуљић Т. (1994), Oблици личне власти, ИПС, Београд; Kуљић Tодор (1994); Куљић Т.(2005) Тито,Зрењанин; Куљић Т. (2002) Превладавање прошлости, Београд; Социолошки речник 2007, Београ
Јовић Д.Југославија- држава која је одумрла,2003 Загреб; Tадић Љ. (1988), Наука о политици, Рад, Београд;Бакић Хајден М.2006, Варијације на тему "Балкан"Београд;Тадић 1996, Политиколошки лексикон, Београд; Х.Хофбауер 2004.Проширење ЕУ на Исток;
↑↑↑