Sociologija

Курс:
Социјална и резиденцијална искљученост
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Probem socijalne isključenosti posmatra se iz perspektive kvaliteta stanovanja i svakodnevnog života na nivou lokalne zajednice i susedstva. Problematizuju se koncepti siromaštva i socijalne isključenosti, gradjanskih prava, prava na stan. Osobenosti i mehanizmi socijalne politike, posebno u domenu kolektivne potrošnje (socijalne infrastrukture), razmatraju se na na tri nivoa – definisanja normi, načina njihove implementacije i efekata po krajnje korisnike. Karakteristike stambenog prostora smatraju se registrom socijalnih razlika koje bitno odredjuju socijalnu i prostornu bliskost odnosno udaljenost. Lokalna zajednica i susedstvo posmatraju se s obzirom na razvijenost i tip socijalnih interakcija (mreže podrške i reciprocitet, tipovi socijalnog kapitala), socijalni identitet (osećaj pripadanja, zajedničke norme, vrednosti, ponašanje), i individualni i grupni aktivizam (participacija u zajedničkim aktivnosti i aktivnostima drugih organizacija). Sva ova obeležja povezuju se sa socijalnim profilom susedstva (socio-ekonomski položaj, starosne, rodne, etničke, migratorne i druge dimenzije), karakterom (voljna ili nevoljna) i stepenom socijalne isključenosti. Tipologija osnovnih rezidencijalnih formi socijalne isključenosti kontekstualizuje se kroz iskustvo zemalja različitog stepena ekonomske razvijenosti, institucionalne i vrednosne tradicije.
Циљ изучавања курса: Osnovni cilj kursa je da razvije analitičku sposobnost sudenata u domenu prostornih aspekata socijalne isključenosti kao oblasti primenjenih socioloških istraživanja. Tom cilju prilagodjen je i način rada kroz predavanja i vežbe na kojima studenti razvijaju i svoj istraživački projekat (pisani rad) fokusiranjem na neku od dimenzija socijalne isključenosti kojima se bavi sadržaj kursa.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohadjanje ovog kursa potrebno je poznavanje opšte sociološke teorije i metodologije.
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 1 čas predavanja i 15 x 1 čas vežbi.
Обавезе студената: Redovno pohadjanje i aktivno učestvovanje u nastavi: na predavanjima i vežbama; Priprema i vodjenje diskusije na jednom času vežbi; Izrada pismenog rada na jednu od tema kursa; Polaganje završnog usmenog ispita koji se sastoji od dva ispitna pitanja i razgovora o pismenom radu studenta koji se predaje na poslednjem času.
Начин оцењивања рада и резултата: Priprema i vodjenje diskusije (maksimalno 20 poena; 1-4 = 6; 5-8 = 7; 9-12=8; 13-16= 9; 17-20=10). Pismeni rad (maksimalno 30 poena; 1-6 = 6; 7-12 = 7; 13-18=8; 19-24= 9; 25-30=10). Usmeni ispit (maksimalno 50 poena 1-10=6; 11-20=7; 21-30=8; 31-40=9; 41-50=10). 1. dva pitanja, svako maksimalno po 20 poena (1-4 = 6; 5-8 = 7; 9-12=8; 13-16= 9; 17-20=10), ukupno maksimalno 40 poena (1-8=6; 9-16=7; 17-24=8; 25-32=9; 33-40=10) 2. usmena odbrana pisanog rada (maksimalno 10 poena; 1-2=6; 3-4=7; 5-6=8; 7-8=9; 9-10=10) .
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodno predavanje
Odredjenje socijalne i rezidencijalne isključenosti. Pojam stana, lokalne zajednice i susedstva. Razmatranje tema za pisani rad. Uputstva za pisanje.

2. недеља
предавање - Koncepti siromaštva, gradjanskih prava i socijalne države
Apsolutno i relativno siromaštvo, socijalna prava kao aspekt gradjanskih prava i kriterijum socijalne uključenosti. Pravo na stan – dobro kolektivne ili individualne potrošnje. Socijalno stanovanje – prevladavanje ili produbljenje socijalne isključenosti. Kategorije definisana ciljnih grupa. Iskustva različitih država, društveno-ekonomskih i vrednosnih sistema.

2. недеља
семинар - Koncepti siromaštva, gradjanskih prava i socijalne države

3. недеља
предавање - Stanovanje - ekonomski i simbolički kapital
Podela u u sektoru potrošnje i socioprostorna diferencijacija - Burdijeovo koncepta habitusa i različitih oblika kapitala.

3. недеља
семинар - Stanovanje - ekonomski i simbolički kapital

4. недеља
предавање - Susedstvo kao okvir socijalne isključenosti
Prostorna i društvena pokretljivost. Pristupnost resursima socijalne infrastrukture (zdravstvo, školstvo, transport) i tržištu rada, razvijenost socijalnih mreža, ontološka sigurnost. Uloga susedstva u razvoju socijalne kohezije. Susedstvo kao zajednica, kao socijalni kontekst, kao roba.

4. недеља
семинар - Susedstvo kao okvir socijalne isključenosti

5. недеља
предавање - Socijalni kapital i isključenosti na lokalnom nivou
Pojam socijalnog kapitala – Burdije, Patnam, Vulkok. Potencijal umrežavanja sa akterima van susedstva i organizacijama koje pružaju usluge na lokalnom nivou. Tipologija domena socijalnog kapitala. Kategorisanje i stigmatizacija kao prepreke u implementaciji programa socijalne integracije. Refleksivnost aktera (Gidens) i programi obnove susedstva i lokalne zajednice

5. недеља
семинар - Socijalni kapital i isključenosti na lokalnom nivou

6. недеља
предавање - Pravo na različitost i socijalna isključenost
Različitost potreba i položaja pojedinih socio-demografskih grupa u prostoru i mogući uzroci njihove isključenosti: žena, dece, stari. Susedstvo kao semijavni prostor koji reflektuje specifičnosti javnog i privatnog prostora u pogledu interesne dominacije, ponašanja i vrednosti odredjenih društvenih grupa.

6. недеља
семинар - Pravo na različitost i socijalna isključenost

7. недеља
предавање - . Izolovane zajednice bogatih – rezidencijalna segregacija ili ne
Distinkcija pojma prostorne segregacije od socijalne isključenosti, marginalizacije, ranjivosti. Značaj prostorne pokretljivosti i njena nejednaka društvena distribuiranost.

7. недеља
семинар - . Izolovane zajednice bogatih – rezidencijalna segregacija ili ne

8. недеља
предавање - Geto kao oblik rezidencijalne segregacije i iskljucenosti
Različita odredjenja geta u zavisnosti od teorijskog koncepta, istorijskog i društvenog konteksta. Od odnosa podredjenosti ka odnosu isključenosti

8. недеља
семинар - Geto kao oblik rezidencijalne segregacije i iskljucenosti

9. недеља
предавање - Etničke enklave kao vid rezidencijalne segregacije i iskljucenosti
Specifičnost u različitim kontekstima, izmedju voljne i prisilne isključenosti, problemi adaptacije, asimilacije i potencijal multikulturalizma.

9. недеља
семинар - Etničke enklave kao vid rezidencijalne segregacije i iskljucenosti

10. недеља
предавање - Slamovi, nehigijenska naselja, favele
Strukturna uslovljenost, karakteristike i stepen rasprostranjenosti u različitim društvenim kontekstima.

10. недеља
семинар - Slamovi, nehigijenska naselja, favele

11. недеља
предавање - Beskućništvo kao oblik socijalne isključenosti
Sociološko-istorijska perspektiva nastanka, društvene percepcije i pristupa fenomenu beskućništva. Uzroci, socijalni profil i bitne karakteristike. Starosna i rodna dimenzija beskućništva. Pojam devijantnih karijera.

11. недеља
семинар - Beskućništvo kao oblik socijalne isključenosti

12. недеља
предавање - Socijalna i rezidencijalna isključenost u Srbiji i Beogradu
Društveno istorijsko nasledje, zakonski okvir, uzroci i prostorni oblici isključenosti, mere socijalne zaštite odnosno integracije, istraživačka iskustva. Slamovi, nehigijenska naselja i romske enklave.

12. недеља
семинар - Socijalna i rezidencijalna isključenost u Srbiji i Beogradu

13. недеља
предавање - Problem izbeglištva i socioprostorna isključenosti
Razmatranje programa nevladinih organizacija posvećenih socijalnoj integraciji izbeglica u lokalnu sredinu i šire društveno okruženje

13. недеља
семинар - Problem izbeglištva i socioprostorna isključenosti

14. недеља
- - Predaja pisanih radova
Završna diskusija o socijalnoj i rezidencijalnoj isključenosti. Uputstva za spremanje ispita.Posete Centru za socijalni rad Beograda i nekoj od nevladinih organizacija koje se bave problem integracije Roma, izbeglica, beskućnika.

15. недеља
- - Ispit
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Mina Petrović, Socijalna i rezidencijalna isključenost , uvodna studija i tekstovi, Filozofski fakultet u Beogradu, 2006, str. 1-250.
↑↑↑