Sociologija

Курс:
Глобализација и постмодерни град
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Sadržaj kursa fokusira se na ekonomske, političke, kulturne i prostorne promene u gradovima koje uslovljava savremeno društvo i proces globalizacije. Problematizuje se pitanje da li je reč o promenama koje obeležavaju pomak od modernog ka postmodernom gradu kao prostornom izrazu analognih promena u društvu. U skladu sa time, analiziraju se promene u sferi društvene stratifikacije, socijalnih identiteta i životnih stilova i analogne promene u urbanim oblicima. Posebna pažnja posvećuje se fenomenima novog regionalizma i novog lokalizma, te konceptu prostora »simulacije« koji apostrofira grad kao spektakl potrošnje i uslovljava nove oblike socijalne isključenosti. U skladu sa time analiziraju se posledice zamene urbanog planiranja reklamiranjem i drugih proaktivnih strategija lokalne vlasti u preoblikovanju imidža grada. Sve teme sagledavaju se kako iz perspektive gradova razvijenih zemalja tako i gradova postsocijalističkih zemalja.
Циљ изучавања курса: Osnovni cilj kursa je da studenti prodube saznanja o značaju i ulozi gradova u savremenom globalnom društvu, kako iz pozicije pojedinačnih društvenih aktera u gradu (pojedinaca i društvenih grupa) tako i iz perspektive gradova kao specifičnih društvenih kolektiviteta (društvenih zajednica). Ovaj cilj postiže se obradom izabranih tema kroz set konkretnih indikatora koji odredjuju profil/imidž savremenog grada. Svaki student treba da izradi profil jednog grada (po izboru, a u zavisnosti od dostupnosti izvora podataka) praćenjem evropske mreže statističkih podataka o gradovima (www.urbanaudit.com).
Предуслови за полагање: Za uspešno pohadjanje ovog kursa potrebno je poznavanje opšte sociološke teorije i urbane sociologije, kao i određenih aspekata sociologije kulture, ekonomske sociologije i sociologije politike. Za studente sociologije uslov je odslušan predmet Sociologija naselja – sociologija grada.
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 2časa predavanja i 15 x 2 časa vežbi.
Обавезе студената: Redovno pohadjanje i aktivno učestvovanje u nastavi: na predavanjima i vežbama; Priprema i vodjenje diskusije na jednom času vežbi; Izrada pismenog rada na jednu od tema kursa; Polaganje završnog usmenog ispita koji se sastoji od dva ispitna pitanja i razgovora o pismenom radu studenta koji se predaje na poslednjem času.
Начин оцењивања рада и резултата: Priprema i vodjenje diskusije (maksimalno 20 poena; 1-4 = 6; 5-8 = 7; 9-12=8; 13-16= 9; 17-20=10). Pismeni rad (maksimalno 30 poena; 1-6 = 6; 7-12 = 7; 13-18=8; 19-24= 9; 25-30=10). Usmeni ispit (maksimalno 50 poena 1-10=6; 11-20=7; 21-30=8; 31-40=9; 41-50=10). dva pitanja, svako maksimalno po 25 poena (1-5 = 6; 6-10 = 7; 11-15=8; 16-20= 9; 21-25=10)
План курса:

1. недеља
предавање - Globalizacija, moderno i postmoderno društvo u prostornoj perspektivi
Uvodno predavanje sa ciljem rekapitulacije osnovnih pojmova (savremena globalizacija, moderna i postmoderrna) i njihove prostorne kontekstualizacije - gledišta Harvija, Beka, Leša, Gidensa, Baumana, Soje, Sasen. Izbor tema za pismeni rad. Uputstva za rad i dogovor o prpremi podataka za diskusiju na jednom od časova.

1. недеља
семинар - Globalizacija, moderno i postmoderno društvo u prostornoj perspektivi

2. недеља
предавање - Moderni i postmoderni grad – osnovne karakteristike
Model postmoderne urbane strukture kao inverzija modernističkog koncepta Čikaške škole. Definisanje bitnih socio-prostorne karakteristike modernog i postmodernog grada u kontekstu ekonomskih, političkih i kulturnih aspekata društvenog razvoja - dualizmi: industrijski-postindustrijski grad; fordizam-postfordizam; grad proizvodnje- grad potrošnje i produkcionih servisa, politička centralizacija-decentralizacija; socijalna integracija-fragmentacija; kulturna standardizacija- eklekticizam/igra, itd).

2. недеља
семинар - Moderni i postmoderni grad – osnovne karakteristike

3. недеља
предавање - Nju Jork, Tokio i London versus Los Andjeles
Pregled istraživanja navedenih gradova kao paradigmi modernog odnosno postmodernog grada. Kontinuitet ili diskontinuitet odredjenih prostornih formi – od robnih kuća ka »špoing molovima«, »tematskim parkovima«. Potrošačko društvo, kultura kreditnih kartica i prostori urbane fantazije. Socijalna kontrola naspram (iluzije) izbora. Supervizija i simulacija kao bitna obeležja postmodernog grada

3. недеља
семинар - Nju Jork, Tokio i London versus Los Andjeles

4. недеља
предавање - Uticaj globalizacije na lokalni socijalni milje

4. недеља
семинар - Uticaj globalizacije na lokalni socijalni milje
Nove dimenzije socioloških koncepata lokalnog i susedstva, prostora i mesta (Apadurai i Zukin). Pojam ne-mesta (Ože).

5. недеља
предавање - Globalizacija i lokalni identiteti
Koncept novog regionalizma i novog lokalizma. Afirmativna i suprotstavljajuća dimenzija identiteta (refleksivnost aktera) u postmodernom gradskom prostoru.

5. недеља
семинар - Globalizacija i lokalni identiteti

6. недеља
предавање - Pluralitet životnih stilova i socijalnih identiteta u gradskom prostoru
Privremeni identiteti – fenomen spontane strukturacije. Uloga i značaj simboličkog kapitala – stigmatizacija javnog sektora.

6. недеља
семинар - Pluralitet životnih stilova i socijalnih identiteta u gradskom prostoru

7. недеља
предавање - Džentrifikacija kao prva velika manifestacija postmodernog grada
Razlika u odnosu na urbani život srednje klase u masovnom društvu. Uloga nove servisne ili kreativne klase u preoblikovanju prostora, funkcionalne konverzije i »brownfeeld« projekti urbane obnove, afirmacija potisnutih identiteta (primer homoseksualaca u LA, Brajtonu i sl), indikatori kreativne klime postmodernog grada.

7. недеља
семинар - Džentrifikacija kao prva velika manifestacija postmodernog grada

8. недеља
предавање - Privlačni imidž grada – proaktivne strategije lokalne vlas

8. недеља
семинар - Privlačni imidž grada – proaktivne strategije lokalne vlas
Profilisanje komparativnih prednosti grada–dimenzije i indikatori pozicioniranja u regionalnim, nacionalnim, globalnim urbanim sistemima. Problematizovanje koncepta političkog gradjanstva - afirmacija koncepta ekonomskog gradjanstva. Pitanje gubitnika i dobitnika u gradskom prostoru. Urbana potklasa – ka hipergetu strukturno nepotrebnih.

9. недеља
предавање - Kultura u službi ekonomije i preduzetničke lokalne vlasti
Ekonomija simbola i industrija kulture – najizraženiji aspekt marketinga gradova, utakmica u izgradnji najobjekta u regionalnim, nacionalnim i globalnim razmerama. Ukidanje granica elitne i populističke kulture.

9. недеља
семинар - Kultura u službi ekonomije i preduzetničke lokalne vlasti

10. недеља
предавање - Turistička urbanizacija

10. недеља
семинар - Turistička urbanizacija
Otklon od masovnog turizma moderne – ekstenzija džentrifikovanog životnog stila. Obnova starih industrijskih gradova – egzotizacija geta i etničkih enklava

11. недеља
предавање - Sajber prostor – sajber gradovi
Intenzifikacija i deteritorijalizacija društvenih odnosa - pojam grada, metropolizacije i aglomeracije u eri globalizacije i digitalne tehnologije. Ponovno problematizovanje koncepta (lokalne) zajednice.

11. недеља
семинар - Sajber prostor – sajber gradovi

12. недеља
предавање - Postmoderni grad – nova društvena i/ili urbana forma

12. недеља
семинар - Postmoderni grad – nova društvena i/ili urbana forma
Završna rasprava - da li koncept postmodernog grada unosi novu perspektivu u urbanu sociologiju.

13. недеља
- - Prezentacija pisanih radova

14. недеља
- - Priprema za ispit, pregled ispitnih pitanja

15. недеља
- - Usmeni ispit
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Mina Petrović, Globalizacija i postmoderni grad, skripta i rider za kurs, Beograd, 2006.
Општа допунска литература
Milena Dragićević – Šešić i Irena Šentevska (urednice) Urbani spektakl, Clio, 2000. John Hanningan »The Postmodern City : A New Urbanisation?« Current Sociology, Vol 43, No 1. 1995. Benko, G. and Strohmayer, (eds), Space and Social Theory: Interpreting Modernity
↑↑↑