Sociologija

Курс:
Основе социологије рада - општи курс
У оквиру предмета: Основи социологије рада
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Одређење домена и предмета социологије рада и основних теоријско-методолошких оријентација; одређење врста и историјских типова рада; основни актери рада; анализа облика организације рада, мобилизације људских ресурса у раду, друштвених сукобљавања у сфери рада и начина њиховог разрешавања; уочавање битних детерминанти рада - својинских односа, технологије и културе - те значаја тих детерминанти за обликовање рада; анализа трендова у преобликовању сфере рада модерних друштава.
Циљ изучавања курса: Омогућити студентима да упознају савремена социолошка знања о својствима и актерима рада, чиниоцима уобличавања и промена у сфери рада, ради стицања стручности за уочавање, изучавање, па и решавање друштвених проблема који прате рад људи у савременим друштвима.
Предуслови за полагање: Основна знања из социолошке теорије.
Облици наставе: Један семестар, 15 X 2 часа предавања и 15 X 2 часа семинарских вежби
Обавезе студената: Студенти су дужни да редовно похађају наставу, да активно учествују у вежбама и да напишу семинарски рад, уз претходну усмену презентацију рада на семинарској вежби.
Начин оцењивања рада и резултата: Колоквијум (до 20 поена), семинарски рад (до 30 поена), завршна провера знања (до 50 поена).
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
Предочавање програма, обавеза студената и начина оцењивања

1. недеља
семинар - Уводни час
Упознавање са обавезама студената, семинарским темама, подела тема, инструкције о писању семинарских радова.

2. недеља
предавање - Особености социолошког приступа у изучавању сфере рада
-

2. недеља
семинар - Преглед доминантних теоријских оријентација у социологији рада I

3. недеља
предавање - Основно одређење рада и основне врсте рада
-

3. недеља
семинар - Преглед доминантних теоријских оријентација у социологији рада II

4. недеља
предавање - Историјски типови рада - преиндустријски и индустријски рад
-

4. недеља
семинар - Социолошко историјска анализа цеховског и мануфактурног рада

5. недеља
предавање - Актери рада: радници, радне групе, радне организације
-

5. недеља
семинар - Особености заната, индустријских занимања и професија

6. недеља
предавање - Класични и савремени облици организације рада
-

6. недеља
семинар - Фордистичка и Тојотистичка организација рада

7. недеља
предавање - Мобилизација људских ресурса у сфери рада
-

7. недеља
семинар - КОЛОКВИЈ и семинар Карактеристике и последице отуђеног рада

8. недеља
предавање - Друштвени сукоби у сфери рада
-

8. недеља
семинар - Односи и стратегије моћи у радним организацијама

9. недеља
предавање - Својина као детерминанта рада
-

9. недеља
семинар - Развој предузетништва у Србији

10. недеља
предавање - Култура као детерминанта рада
-

10. недеља
семинар - Особености пословних култура у савременим друштвима

11. недеља
предавање - Технологија као детерминанта рада
-

11. недеља
семинар - Информатичке технологије и информатичка револуција

12. недеља
предавање - Информатичке технологије и нове промене у сфери рада
-

12. недеља
семинар - Проблеми запошљавања и нове информатичkе технологије

13. недеља
предавање - Савремени трендови у преобликовању рада
-

13. недеља
семинар - Квалитет радног живота и његове савремене промене

14. недеља
предавање - Припрема за испит

14. недеља
семинар - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Силвано Болчић, Свет рада у трансформацији, Плато, Београд, 2003
Manuel Castells, Uspon umreženog društva, Golden marketing, Zagreb, 2000, 232-301
Општа допунска литература
Вељко Рус, Владимир Арзеншек, Рад као судбина и као слобода, Глобус, Загреб, 1984, 7-271
Јосип Жупанов, Социологија и самоуправљање, Школска књига, Загреб, 1987
Tony Watson, Sociology, Work and Industry, Routledge, London, 2000, 1-233
↑↑↑