Sociologija

Курс:
Изазови савремене породице
У оквиру предмета: Изазови савремене породице
Предавачи: др Смиљка Томановићредовни професор
др Драган Станојевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Kurs pokriva probleme sociologije porodice i intimnih odnosa u širem opsegu i sa glavnim težištem na porodici u savremenosti i tranzicijskim društvima
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa problemima savremene porodice, pristupima njihovom proučavanju I alternativnim putevima njihovog rešavanja u zemljama tranzicije.
Предуслови за полагање: Za uspešno pohađanje kursa potrebno je poznavanje osnovnih socioloških, antropoloških i psihološko-pedagoških kategorija i metoda.
Облици наставе: Jedan semestar, 15 x 2 čas predavanja i 15 x 2 časa vežbi
План курса:

1. недеља
предавање - Измењена стварност и проблеми у одређењу појма породица:нови приступи и концепти
Доц. Драган Станојевић

1. недеља
вежбе - Упознавање са курсом и начином рада
Вежба: браинсторминг и дискусија: Да ли су породице још увек важне: зашто и за кога?

2. недеља
предавање - Нетрадиционални породични живот
Доц. Драган Станојевић

2. недеља
вежбе - Нови облици партнерског и породичног живота
Нови облици партнерског и породичног живота: кохабитације, ЛАТ заједнице, нехетросексуалне породице, реконституисане (“blended”) породице, породице без деце. Zheng Wu, Schimmele, C., (2003) International Encyclopedia of Marriage and Family Macmillan Reference USA odrednica: Cohabitation D. T. Rowland, (2003) International Encyclopedia of Marriage and Family Macmillan Reference USA odrednica: Childlessness

3. недеља
предавање - Институционални оквир породичног живота – модели политика према породици
Доц. Драган Станојевић

3. недеља
вежбе - Aнализа правних докумената
Породични закон припремају сви студенти. https://www.paragraf.rs/propisi/porodicni_zakon.html Закон о финансијској подршци породици https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-finansijskoj-podrsci-porodici-sa-decom.html Закон о раду https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_radu.html

4. недеља
предавање - Примена норматива и практичне политике у пракси
Проф. Смиљка Томановић

4. недеља
вежбе - Интерактивна посета Градском центру за социјални рад или некој НВО

5. недеља
предавање - Интимност, лични односи и породичне праксе у касној модерности
Проф. Смиљка Томановић Roseneil, S. and S. Budgeon (2004) “Cultures of Intimacy and Care beyond ‘the Family’: Personal Life and Social Change in the Early 21st Century”, Current Sociology, SAGE. Gilles, V. (2003) „Family and Intimate Relationships: A Review of Sociological Research“, Families & Social Capital ESRC Research Group, Working Paper No. 2, London: South Bank University.

5. недеља
вежбе - Трансформација интимности и криза партнерства у Србији
Бобић, М (2008) „О интимности у партнерству/браку - љубав, конфликти, одлучивање у битним доменима свакодневице" у Вујовић, С (ур) Друштво ризика. Промене, неједнакости и социјални проблеми у данашњој Србији, Београд: ИСИ ФФ, стр 365-395 Бобић, М (2010) „Партнерство као породични систем“ у: Милић, А, прир, Време Породица. Социолошка студија о породичној трансформацији у савременој Србији, Београд: ИСИ ФФ, стр 115-147

6. недеља
предавање - Породице и вредности
Доц. Драган Станојевић

6. недеља
вежбе - Аализа података из база WVS и ESS
Sofia A., (2010), Family and gender values in contemporary Europe: The attitudinal gender gap from a crossnational perspective. http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/11394/1/ICS_SAboim_Family_ARI.pdf Ronald I., Norris, P., (2003), Rising Tide, Gender Equality and Cultural Change around the World, https://www.hse.ru/data/2013/02/20/1306830406/Inglehart&Norris_Rising%2520Tide.pdf Милић, А. ет ал. (2010) Време породица, Београд, ИСИ ФФ, стр. 235-256. Павловић, З. (2007) Породичне вред

7. недеља
предавање - Насиље у породици: узроци и последице
Проф. Смиљка Томановић

7. недеља
вежбе - Насиље у породици: узроци и последице
Бабовић, М, Гинић, К, Вуковић, О. (2010) Мапирање породичног насиља према женама у Централној Србији, Министарство рада и социјалне политике Владе РС, Београд, 47-80. Стевковић, Љ. 2006. Карактеритике насиља над децом у породици и његове последице по здравље, Темида, бр.3, 23-31 Срна, Ј. и Стевановић, И. (2010) Проблем телесног кажњавања и улога стручњака у његовом решавању, Темида.бр.4: 5 – 17. Дебата о телесном кажњавању

8. недеља
предавање - Транзиција у родитељство у оквиру животног тока појединца
Проф. Смиљка Томановић

8. недеља
вежбе - Постајање родитељем у Србији
Поглавље 4. у Томановић, С., Станојевић, Д и М. Љубичић (2016) Постајање родитељем у Србији: социолошко истраживање транзиције у родитељство. Београд: Универзитет у Београду, Филозофски факултет: 93 – 123. Поглавље 5. у Томановић, С., Станојевић, Д и М. Љубичић (2016) Постајање родитељем у Србији: социолошко истраживање транзиције у родитељство. Београд: Универзитет у Београду, Филозофски факултет: 123 – 151. Вежба: анализа Стратегије за подстицање рађања у Републици Србији

9. недеља
предавање - Материнство и мајчинство у савремености
Проф. Смиљка Томановић

9. недеља
вежбе - Варијетети конструкта „интензивног материнства/мајчинства“ и алтернативе
Бадинтер, Е. (2013) Сукоб. Како идеал сувременог мајчинства угрожава жену, Загреб: Алгоритам: 33 – 70. Петровић, Д. (2015) „Кад би била на пустом острву – Анализа дискурса о атaчмент парентингу“, у Политике родитељства, Чигоја и ИСИФФ, Београд: 189 – 205. Elizabeth Beck-Gernsheim (1992) »Everything for the Child – for Better or Worse?« , u U. Bjonberg (ed.) European Parents in the 1990s« New York, London: Transaction Publishers: 59 – 83 Филм: We Need to Talk about Kevin (2011)

10. недеља
предавање - Очинство као конструкт и пракса
Доц. Драган Станојевић

10. недеља
вежбе - Анализа традиционалног, модерног и савременог, „новог“ очинства
Станојевић, Д., (2018) Ново очинство у Србији, ИСИ ФФ, Београд, стр. 135-171 Станојевић, Д., (2018) Ново очинство у Србији, ИСИ ФФ, Београд, стр. 248-279

11. недеља
предавање - Уравнотежење радног и породичног живота
Доц. Драган Станојевић

11. недеља
вежбе - Модалитети уравнотежења радног и породичног живота у савременој породици
Бабовић, М. (2010) Родне економске неједнакости у компаративној перспективи: Европска унија и Србија, СУСЦГ, ИСИФФ, СеКонС, Београд, стр. 208-241 (стање у ЕУ и Србији). Voydanoff, P. (2005): “Towards a conceptualisation of perceived work-family fit and balance: A demands and resources approach“, Journal of Marriage and Family 67: 822–836.

12. недеља
предавање - Једнородитељске породице у савременом друштву – дискурси и проблеми
Проф. Смиљка Томановић

12. недеља
вежбе - Једнородитељске породице у Србији
Томановић, С. (2013): „Динамика настанка једнородитељских породица“, у: С. Томановић, М. Љубичић, Д. Станојевић: Једнородитељске породице у Србији – социолошка студија, Београд: Чигоја штампа и Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета: 93 – 107. Томановић, С. (2013): „Свакодневни контекст родитељства“, у: С. Томановић, М. Љубичић, Д. Станојевић: Једнородитељске породице у Србији – социолошка студија, Београд: Чигоја штампа и Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета: 107 - 121.

13. недеља
предавање - Интергенерацијски односи: трансфери, солидарност, конфликт
Проф. Смиљка Томановић

13. недеља
вежбе - Интергенерацијски односи у породицама у Србији
Brannen, J. (2006) „Cultures of intergenerational transmission in four-generation families”, Sociological Review, Vol 54 (1): 133 – 154.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Anđelka Milić: Sociologija porodice, Čigoja,2007.
Anđelka Milić i ostali Vreme porodica, Čigoja i ISI FF, 2010.
A. Milić, S. Tomanović, prir. Porodice u Srbiji danas u komparativnoj perspektivi, ISI FF, 2009.
Општа допунска литература
Tomanović, Ljubičić, Stanojević: Jednoroditeljske porodice u Srbiji – sociološka studija Čigoja i ISI FF, 2014.
Tomanović, Stanojević, Ljubičić, Postajanje roditeljem u Srbiji, ISI FF 2016. Proseminarska literatura
↑↑↑