Sociologija

Курс:
Основе социологије организације - општи курс
Предавачи: др Марија Бабовићредовни професор
др Душан Мојићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Одређење домена и предмета социологије организације и основних теоријско-методолошких оријентација; прецизирање теоријских и примењених значења појмова организације и радне организације, структуре организације, релевантне околине организације, организацијске културе, моћи у организацији, савремених типова радних организација; анализа проблема организацијске ефикасности, руковођења, друштвених сукоба и начина њиховог превазилажења; осврт на главне трендове у мењању савремених радних организација.
Циљ изучавања курса: Омогућити студентима да упознају савремена социолошка знања о својствима организација, чиниоцима њиховог уобличавања и структурирања, о актерима који делују унутар организација, о трендовима у мењању организација. Та знања треба да воде стицању стручности за уочавање, изучавање, па и решавање друштвених проблема који прате рад људи у организацијама.
Предуслови за полагање: Основна знања из социолошке теорије (Увода у социологију, Савремене социолошке теорије).
Облици наставе: Један семестар, 15 X 2 часа предавања и 15 X 2 часа семинарских вежби.
Обавезе студената: Студенти су дужни да редовно похађају наставу, да активно учествују у вежбама и да напишу семинарски рад, уз претходну усмену презентацију рада на семинарској вежби.
Начин оцењивања рада и резултата: Активно учествовање у настави (до 10 поена), семинарски рад (до 20 поена), колоквијум (до 20 поена) и завршна провера знања (до 50 поена).
План курса:

1. недеља
предавање - Особености социолошког приступа у изучавању организација
-

1. недеља
семинар - Увод у семинарску наставу

2. недеља
предавање - Структурирање организације - формална и неформална структура
-

2. недеља
семинар - Упоредна анализа структура савремених организација

3. недеља
предавање - Релевантна околина организације
-

3. недеља
семинар - Емпиријска истраживања односа организације и околине

4. недеља
предавање - Организацијска култура
-

4. недеља
семинар - Студија случаја култура појединих организација

5. недеља
предавање - Детерминанте организацијског обликовања и мењања
-

5. недеља
семинар - Фактори организационе структуре

6. недеља
семинар - Расправа о темама за колоквијум

6. недеља
- - Колоквијум

7. недеља
предавање - Типови радних организација
-

7. недеља
семинар - Развојни циклуси организација

8. недеља
предавање - Особине партиципативних организација
-

8. недеља
семинар - Савремени облици и праксе партиципације запослених

9. недеља
предавање - Односи моћи у радним организацијама
-

9. недеља
семинар - Савремена изучавања прерасподела моћи у организацијама

10. недеља
предавање - Руковођење радним организацијама
-

10. недеља
семинар - Стилови руковођења и организацијска ефикасност

11. недеља
предавање - Друштвени сукоби у радним организацијама
-

11. недеља
семинар - Савремени модели превазилажења сукоба у организацијама

12. недеља
предавање - Савремене тенденције у мењању радних организација
-

12. недеља
семинар - Емпиријска изучавања промена радних организација

13. недеља
предавање - Својства организација у условима информатичких технологија
-

13. недеља
семинар - Мрежне организације

14. недеља
семинар - Припрема за испит

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Болчић С. 2003. Свет рада у трансформацији. Београд: Плато, стр. 76-89, 101-119, 129-141, 142-160, 90-100, 182-192, 228-241, 250-283, 284-322
Обрадовић Ј., Рус В., Жупанов Ј. 1975. Производне организације и самоуправљање II. Загреб: Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу, стр. 36-51.
Дамјановић М. 1990. Менаџерска револуција. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, стр. 176-202
Јанићијевић Н. 1997. Организациона култура. Нови Сад: Ulixes; Београд: Економски факултет, стр. 38-46
Јанићијевић Н. 2002. Организационе промене и развој. Београд: Економски факултет, стр. 14-30
Castells M. 2000. Uspon umreženog društva. Zagreb: Golden marketing, str. 184-211
Општа допунска литература
Ранковић М. 1986. Промене и развитак друштвених организација. Београд: ИСИ ФФ
Обрадовић Ј. (уредник) 1982. Психологија и социологија организације. Загреб: Школска књига, VII-XIII
Watson T. 2000. Sociology, Work and Industry. London: Routledge, pp. 233-330
Morgan G. 1986. Images of Organization. London: Sage, pp. 321-344
↑↑↑