Sociologija

Курс:
Интерактивна настава (мастер)
У оквиру предмета: Интерактивна настава
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Теоријска настава Полазишта за конципирање савремене наставе: сазнања о учењу, захтеви образовању данас и функције наставе, педагошки одговори на различитости и школски неуспех. Планирање и реализација интерактивне наставе: Принципи интерактивне наставе (активност ученика, заснивање на искуству, значај мотивације и атмосфере узајамног поштовања, индивидуализација и диференцијација у настави, образовање кроз сарадњу). Планирање, реализација, праћење и подршка као компоненте наставе и њихов међусобни однос. Оријентири за планирање наставе (ученици, циљеви, садржаји, исходи, друштвени контекст). Однос циљева, садржаја и начина реализације наставе. Наставне стратегије, облици организације, методе и технике наставе као оквир за поучавање – учење и као комуникацијски оквир у настави. Критеријуми за избор метода и техника рада у настави. Различити типови активности: загревајуће, уводне, градивне, завршне. Артикулација активности у току наставног процеса: од евокације до рефлексије.
Циљ изучавања курса: Разумевање основних идеја и теоријских полазишта за конципирање савремене наставе и оспособљавање за планирање, реализацију и евалуацију интерактивне наставе.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: Учење кроз учешће у интерактивној настави и испитивању сопственог искуства; дискусије и дебате, практичне активности,вођење портфолиа.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Брофи,Џ., Настава, Педагошко друштво Србије, 2004;
Jensen,E., Super-nastava, Educa, Zagreb, 2003; Kyriacou, Temeljna nastavna umijećа, Educa, Zagreb, 2001;
Роедерс, П., Интерактивна настава, ИПА, Београд, 2003;
Павловић-Бренеселовић, Д., Павловски,Т., Интерактивна обука, ИПА, Београд, 2000;
Terhart,E., Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb, 2001;
Приручни наставни материјал
↑↑↑