Sociologija

Курс:
Привредни развој (мастер)
У оквиру предмета: Привредни развој
Предавачи: др Огњен Радоњићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На курсу ће се студенти упознати са проблематиком привредног развоја данас као и њеном историјском перспективом. У склопу тога ће се анализирати теоријски модели привредног развоја којима се интерпретира путања кретања економије кроз време и идентификују кључни фактори од којих квалитативно и квантитативно зависи привредни развој. Не мање важно, студенти ће се упознати са главним проблемима привредног развоја са којима се сусрећу неразвијене земље као што су: заостатак у продуктивности; заостатак у хуманом капиталу; висок ниво неједнакости и апсолутног сиромаштва; високе стопе раста становништва; већа друштвена раслојеност; доминантно сеоско становништво са интензивном миграцијом из села у град; заостатак у индустријализацији; низак удео индустрије у извозу и неразвијеност тржишта.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да упозна студенте са основним теоријским моделима привредног развоја, основним економским показатељима којима се мери привредни развој и основним проблемима са којима се на свом развојном путу сусрећу неразвијене економије.
Предуслови за полагање: Положен испит из основа макро и микроекономије.
Облици наставе: Један семестар 2 часа предавања недељно. Предавања ће се изводити на табли и путем PowerPoint презентација.
План курса:

1. недеља
предавање - УВОД У ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
1.1. Предмет проучавања 1.2. Важност привредног развоја 1.3. Кључна питања привредног развоја

2. недеља
предавање - МЕРЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
2.1. Основни индикатори a. Реални доходак b. Здравство c. Образовање 2.2. Холистичке мере привредног развоја a. Традиционални индекс људског развоја b. Нови индекс људског развоја

3. недеља
предавање - ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ (ЗУР)
3.1. Заостатак у продуктивности 3.2. Заостатак у хуманом капиталу 3.3. Виши ниво неједнакости и апсолутног сиромаштва 3.4. Више стопе раста становништва 3.5. Већа друштвена раслојеност 3.6. Доминантно сеоско становништво са интензивном миграцијом из села у град 3.7. Заостатак у индустријализацији и низак удео индустрије у извозу 3.8. Неразвијеност тржишта

4. недеља
предавање - ЗУР ДАНАС У ПОРЕЂЕЊУ СА РЗ У ЊИХОВОЈ РАНОЈ ФАЗИ РАЗВОЈА
4.1. Наслеђе капитала и људских ресурса 4.2. Релативни ниво пер капита дохотка и БДП-а 4.3. Климатске промене 4.4. Становништво, расподела, раст 4.5. Улога миграције радне снаге кроз историју 4.6. Улога међународне трговине у привредном развоју 4.7. Научно-технолошка истраживања и развојни потенцијали 4.8. Ефикасност локалних институција 4.9. Конвергенција животног стандарда земаља у развоју и развијених земаља? 4.10. Дугорочни извори компаративног развоја

5. недеља
предавање - ОСНОВНИ МОДАЛИТЕТИ РАЗВОЈА У ИСТОРИЈСКОМ КОНТЕКСТУ
5.1. Историјат светских полова раста a. Антички свет: еманципација и модернизација b. Азијски модел: Кина и Индија (доминација до 15. века) c. Изазов Европе d. Експоненцијални раст: од парне машине до краја XX века e. Амерички изазов: од секте до империје f. Комунистичка парадигма g. Кинески изазов h. Ограничења и предности европске социјалдемократије i. Југославија: самоуправна парадигма j. Благослов ресурса: арапски свет 5.2. Основни модалитети привредног раста и развоја a. Капиталистичка парадигма - либерализам b. Руска парадигма c. Самоуправна прадигма 5.3. Резултат социјалистичке парадигме – диспропорције a. Проиводња – потрошња b. Штедња – инвестиције c. Увоз – извоз d. Незапослени – запослени e. Администрација – приватна производња f. Разменски сецтор – неразменски сецтор g. Центар – периферија h. Ултрабогати – ултрасиромашни i. Умрли - рођени

6. недеља
предавање - ОСНОВНИ МОДАЛИТЕТИ РАЗВОЈА У ИСТОРИЈСКОМ КОНТЕКСТУ
5.1. Историјат светских полова раста a. Антички свет: еманципација и модернизација b. Азијски модел: Кина и Индија (доминација до 15. века) c. Изазов Европе d. Експоненцијални раст: од парне машине до краја XX века e. Амерички изазов: од секте до империје f. Комунистичка парадигма g. Кинески изазов h. Ограничења и предности европске социјалдемократије i. Југославија: самоуправна парадигма j. Благослов ресурса: арапски свет 5.2. Основни модалитети привредног раста и развоја a. Капиталистичка парадигма - либерализам b. Руска парадигма c. Самоуправна прадигма 5.3. Резултат социјалистичке парадигме – диспропорције a. Проиводња – потрошња b. Штедња – инвестиције c. Увоз – извоз d. Незапослени – запослени e. Администрација – приватна производња f. Разменски сецтор – неразменски сецтор g. Центар – периферија h. Ултрабогати – ултрасиромашни i. Умрли - рођени

7. недеља
предавање - ТЕОРИЈА ПРИВРЕДНОГ РАСТА И РАЗВОЈА ОД 16. ДО 19. ВЕКА
6.1. Меркантилизам 6.2. Физиократизам 6.3. Adam Smith 6.4. Thomas Robert Malthus 6.5. David Ricardo 6.6. Karl Marx

8. недеља
предавање - ТЕОРИЈЕ ЛИНЕАРНОГ ПРИВРЕДНОГ РАСТА
7.1. Walt Rostow: стадијуми раста 7.2. Harrod-Domar-oв модел раста

9. недеља
предавање - ТЕОРИЈЕ СТРУКТУРАЛНИХ ПРОМЕНА
8.1. Lewis-ова теорија развоја 8.2. Теорија структуралних промена и шаблона развоја

10. недеља
предавање - ТЕОРИЈЕ РАЗВОЈА НА БАЗИ СПОЉНЕ ЗАВИСНОСТИ
9.1. Неоколонијални модел зависности 9.2. Модел погрешне парадигме 9.3. Теза дуалног развоја

11. недеља
предавање - НЕОКЛАСИЧНА КОНТРАРЕВОЛУЦИЈА
10.1. Неокласични модел раста Roberta Solow-а 10.2. Сличности и разлике између различитих теорија раста и развоја 10.3. Компоненте привредног раста

12. недеља
предавање - МОДЕРНЕ ТЕОРИЈЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
11.1. Теорије равномерног развоја a. BIG PUSH теза b. Murphy-Shleifer-Vishny модел 11.2. Michael Kremer-ова О-Ринг теорија привредног развоја: грешка у координацији 11.3. Новокласична теорија ендогеног привредног раста 11.4. Посткејнзијанска теорија ендогеног привредног раста 11.5. Hausmann-Rodrik-Velasco модел развоја

13. недеља
предавање - МОДЕРНЕ ТЕОРИЈЕ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
11.1. Теорије равномерног развоја a. BIG PUSH теза b. Murphy-Shleifer-Vishny модел 11.2. Michael Kremer-ова О-Ринг теорија привредног развоја: грешка у координацији 11.3. Новокласична теорија ендогеног привредног раста 11.4. Посткејнзијанска теорија ендогеног привредног раста 11.5. Hausmann-Rodrik-Velasco модел развоја

14. недеља
- - КОЛОКВИЈУМ

15. недеља
- - УСМЕНИ ИСПИТ
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Michael P. Todaro and Stephen C. Smith (2012), Economic Development, 11th edition, Boston: Addison-Wesley
Општа допунска литература
E. Wayne Nafziger (2006), Economic Development, 4th edition, Cambridge: Cambridge University Press.
Erik Rejnert (2006), Globalna ekonomija. Kako su bogati postali bogati i zašto siromašni postaju siromašniji, Beograd: Čigoja štampa.
↑↑↑