Sociologija

Курс:
Социологија глобализације (осн.)
У оквиру предмета: Социологија глобализације
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: С обзиром да постоји мноштво области које се доводе у везу са глобализацијом, овај курс је фокусиран на анализу везе између глобализације с једне и економског, политичког, културног подсистема и природног окружења с друге стране. Конкретно курс обухвата следеће теме: 1 преглед тема и упознавање са литературом; дефинисање основних појмова 2 ривалска схватања глобализације 3 глобална економија 4 глобалне неједнакости 5 глобализација и друштвене класе 6 политичка глобализација 7 глобализација и демократија 8 глобализација културе 9 глобализација и идентитет 10 анти и алтер глобализацијски покрети 11 глобализација и природно окружење 12 политички одговори на глобализацију и будућност глобализације 13 Србија и ЕУ у глобалном добу
Циљ изучавања курса: упознавање са: различитим схватањима места које појам глобализација заузима у анализи друштвене стварности; различитим објашњењима настанка и развоја глобализације; покретачким силама глобализације; последицама које она оставља у различитим областима
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: предавања и анализа академских текстова, филмова и статистичких података везаних за теме предавања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Вулетић, Владимир. 2006. Глобализација - актуелне дебате. Зрењанин.
Милановић, Бранко. 2007. Два лица глобализације. Београд. Архипелаг
Гиденс, Ентони. 2005. Одбегли свет, Београд, Архипелаг
Вулетић, Владимир. 2003. Глобализација - мит или стварност, Београд, Завод за уџбенике
Martell, Luke. 2010. The Sociology of Globalization, Polity
Ritzer, George. 2011. Globalization - the Essentials. Wiley-Blackwell
Lechner, Frank, 2009. Globalization - The Making of World Society. Wiley-Blackwell
Coleman, William & Sajed, Alina. 2013. Fifty Key Thinkers on Globalization. Routledge
Шива, Вандана. 2006. Ратови за воду, Загреб, ДАФ
Шолте, Јан Арт. 2009. Глобализација - критички увод, Подгорица, ЦИД
Held, D. &McGrew, A. & Goldblat, D. Perration, J. 2000. Global Transformation - Politics, Economics and Culture, Polity Press
Durrschmidt Jorg & Taylor, Graham 2007. Globalization, Modernity and Social Change, Palgrave
Sassen, Saskia. 2007. A Sociology of Globalization. New York, London. W.W.Norton&Company
Мандер, Џ. и Голдсмит, Е. 2003. Глобализација - аргументи против, Београд, Клио
Печулић, Мирослав. 2002. Глобализација - два лика света. Београд. Гутенбергова галаксија
Хатон, Вил и Гиденс, Ентони. 2003. На ивици - живети са глобалним капитализмом, Београд, Плато
↑↑↑