Sociologija

Курс:
Статистика у друштвеним истраживањима - закључивање (осн.)
Предавачи: др Слободан Цвејићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
Ирена Петровићасистент
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: У оквиру теоријске наставе студенти ће се упознати са изворима званичне статистике, са процедуром прикупљања, контроле, приказивања и публиковања података, као и са начином дефинисања индикатора и њиховом употребом за дескриптивну или компаративну анализу. У оквиру практичне наставе студенти ће вежбати претрагу извора званичне статистике, избор одговарајућих индикатора и представљање истраживачких налаза.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају са изворима званичне статистике и начином прикупљања, представљања и публиковања званичних статистичких података, као и са могућностима њихове употребе за описивање и анализирање друштвених појава.
Предуслови за полагање: Услов за похађање овог курса је познавање рада са претраживачем интернета одслушан курс ’Статистика у друштвеним истраживањима - основе’.
Облици наставе: Један семестар, 15 недеља, настава се изводи путем предавања, вежби и студентских презентација.
План курса:

1. недеља
предавање - Upoznavanje sa ciljevima kursa, načinom rada i ispitnim obavezama

1. недеља
вежбе - Podela u timove i raspodela obaveza za semestar

2. недеља
предавање - Ciljevi, svrha, nosioci i standardi institucionalne i zvanične statistike

2. недеља
вежбе - Pretraga dostupnih domaćih i stranih izvora zvanične statistike

3. недеља
предавање - Veliki statistički sistemi

3. недеља
вежбе - Pretraga dostupnih domaćih i stranih izvora zvanične statistike

4. недеља
предавање - Metodologija popisa

4. недеља
вежбе - Pretraga dostupnih domaćih i stranih izvora zvanične statistike

5. недеља
предавање - Metodologija velike ankete - anketa o radnoj snazi

5. недеља
вежбе - Razmatranje različitih indikatora, skala, mogućnosti za poređenje

6. недеља
предавање - obnavljanje pređenog gradiva, priprema za kolokvijum

6. недеља
- - kolokvijum

7. недеља
предавање - European Social Survey - Anketa evropskih društava

7. недеља
вежбе - Pretraga i analiza odgovarajućih izvora zvanične statistike

8. недеља
предавање - European Social Survey - Anketa evropskih društava

8. недеља
вежбе - Izlaganje grupne prezentacije

9. недеља
предавање - Statistika ekonomskog razvoja (BDP, konkurentnost, zaposlenost, struktura privr)

9. недеља
вежбе - Pretraga i analiza odgovarajućih izvora zvanične statistike

10. недеља
предавање - Statistika ekonomskog razvoja (BDP, konkurentnost, zaposlenost, struktura priver

10. недеља
вежбе - Izlaganje grupne prezentacije

11. недеља
предавање - Siromaštvo i socijalna isključenost

11. недеља
вежбе - Pretraga i analiza odgovarajućih izvora zvanične statistike

12. недеља
предавање - Siromaštvo i socijalna isključenost

12. недеља
вежбе - Izlaganje grupne prezentacije

13. недеља
предавање - Indeks ljudskog razvoja - HDI

13. недеља
вежбе - Pretraga i analiza odgovarajućih izvora zvanične statistike

14. недеља
предавање - Indeks ljudskog razvoja - HDI

14. недеља
вежбе - Izlaganje grupne prezentacije

15. недеља
предавање - sumiranje pređenog gradiva, priprema za završni ispit

15. недеља
вежбе - završni ispit
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Крстић, Г. и Д.Шошкић (2012). Економска статистика. Београд: Економски факултет, стр. 11-50.
Методолошко упутство за организаторе, инструкторе и друге учеснике у попису, Београд: РЗС, доступно на http://media.popis2011.stat.rs/2011/obrasci/Metodolosko-uputstvo.pdf
Анкета о радној снази 2017 - методолошко упутство. Београд: РЗС, доступно на http://www.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/49/05/ARS_metodolosko_uputstvo_2017.pdf
↑↑↑