Sociologija

Курс:
Увод у студије одрживог развоја (мастер)
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
др Марија Бабовићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
др Јелисавета Петровић доцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У оквиру предавања биће обрађена теоријска становишта о одрживом развоју, као и проблеми односа између привреде, друштва и животне средине, општег здравља, економске равноправности, социјалне кохезије, преовлађујућег стила живота. У оквиру практичне наставе студенти ће анализирати налазе примењених истраживања, као и документе практичне политике у одговарајућим областима одрживог развоја. Осим тога, анализираће одабране проблеме из ове области и предлагати основне методолошке поступке и индикаторе, као и одговарајуће мере практичне политике.
Циљ изучавања курса: Упознавање са најважнијим теоријама, проблемима и узорним истраживањима у области проучавања одрживог развоја (ОР). Усвајање знања о кључним проблемима у економском, социјалном и еколошком аспекту развоја, као и њиховој међусобној вези у ОР.
Предуслови за полагање: Завршене основне академске студије одговарајућег усмерења и усвојене социолошке теорије на мастер нивоу.
Облици наставе: Предавања, вежбе, семинари, дискусије, презентације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Harris, M.J. et al. (2001) A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions, Island Press, London.
Цвејић, С, Бабовић, М, Пудар, Г. (2011) Студија о хуманом развоју: Србија 2011, УНДП, Београд.
Цвејић, С, Бабовић, М, Богданов, Н, Петровић, М, Вуковић, О. (2010) Социјална искљученост у руралним областима Србије, УНДП, Секонс, Београд.
Милановић, Б. (2006) Одвојени светови. Мерење глобалне неједнакости. Београд: Програм за развој Уједињених нација
Cifrić, I. (1989) Socijalna ekologija. Zagreb: Globus
Сен, А. (2002) Развој као слобода. Београд: Филип Вишњић
Вељковић, Н. (2006) Економија и екологија - изазов будућности. Теме, Вол. ХХХ, бр. 3.
Meadows, D.H. et al (1974). Granice rasta. Zagreb: Stvarnost
Gorz, A. (1982) Ekologija i politika. Beograd: Prosveta.
Babovic, M. (1989) „Granice društvenog razvitka“, Ranković, M. (ur.), Deformacije i granice društvenog razvitka, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1989.
Dyson, T. (2005) On Development, Demography and Climate Change:The End of the World as We Know it? Population and Environment, Vol. 27, No. 2.
Elliot, J. (2006) An Introduction to Sustainable Development, Routledge
Collier P (2007) The bottom billion. Oxford University Press
Sachs J (2005) The end of poverty. Penguin.
Alcock, P. (2006) Understanding Poverty, third edition, Basingstoke: Palgrave/ Macmillan
↑↑↑