Sociologija

Курс:
Одрживи локални развој (мастер)
У оквиру предмета: Одрживи локални развој
Предавачи: др Мина Петровићредовни професор
др Јелисавета Петровић доцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Ispituju se ekonomske, socijalne, ekološke i kulturne dimenzije održivog razvoja u lokalnim (urbanim, ruralnim, regionalnim) okvirima, gde dobijaju neposredni smisao življene održivosti. Lokalni endogeni razvoj u doba refleksivne modernosti i globalizacije društva razmatra se posredstvom koncepata „mesno utemeljenih potreba“, (re)teritorijalizacije i glokalizacije (razvojna posebnost, diverzifikacija-hibridizacija), teritorijalnog kapitala (posebno identitetska i institucionalna dimenzija, i dimenzije socijalnog i kulturnog kapitala). Analizom Lokalne Agende 21, Alborške povelje ili Povelje europskih gradova i mjesta o održivosti, razmatraju se tematska područja svih dimenzija integralnog pojma održivosti, kontekstualizuju razvojni rizici i konflikti u lokalnoj zajednici, raspravlja o izboru indikatora, i dominantnim strateškim pristupima (socijalno učenje, inovativnost, brendiranje,razvoj pametnih gradova). Iskustvo u Srbiji poredi se sa iskustvima drugih društava.
Циљ изучавања курса: Razvijanje teorijskih i metodoloških sposobnosti za kritičko razmatraje pretpostavki održivog razvoja endogenih resursa lokalnih zajednica u kontekstu savremenog, globalnog društva.
Предуслови за полагање: Poznavanje osnova opšte sociološke teorije i metodologije. Poželjna je upoznatost sa istraživanjima iz oblasti sociologije okruženja, sociologije naselja, ekonomske sociologije, sociologije kulture.
Облици наставе: Predavanja i vežbe, radionice, prezentacije; Izrada eseja na jednu od tema kursa; Polaganje završnog usmenog ispita koji se sastoji od jednog pitanja i razgovora o napisanom eseju.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Avlijaš, S, et al (2011) The political-economy of decentralisation and regional policy in Serbia (e-format)
Bowen, S. 2011. The Importance of Place: Re-territorialising Embeddedness, Sociologia Ruralis, Vol 51, Number 4: 325-348.
Marsden, Terry(2006) ’Denial or diversity? creating new spaces for sustainable development’, Journal of Environmental Policy & Planning, 8: 2, 183 — 198
Bridger, Jeffrey C.; Luloff, A. E. (2001). Building the Sustainable Community: Is Social Capital the Answer? Sociological Inquiry, Vol. 71, No. 4., Fall 2001, str. 458-472
Ray, Ch. 1999. Endogenous Development in the Era of Reflexive ModernityJournal of Rural Studies, Vol. 15, No. 3, pp. 257-267,
Lummina G. Horlings (2012)Place branding by building coalitions; lessons from rural – urban regions in the Netherlands, Place Branding and Public Diplomacy (2012), Macmillan Publishers Ltd.
McCright, A.M. (eds) 2006. Community and Ecology – Dynamics of Place, Sustainability and Politics. Amsterdam: Elsevier, Ltd.
Zelman, M.G., i Z.Zelman. (2010) Uvod u sociologiju zajednica. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, str. 21-81. (e-format)
Cvejić, S., Đurović, D. (2011) Održivi turizam u funkciji ruralnog razvoja, Beograd: SeCons. (e-format)
Petrović, M. (2010) “O izazovima lokalnog i regionalnog razvoja”, Sociologija, Vol. LII, No 2. Str. 211-215.
Bowen, S. 2011. The Importance of Place: Re-territorialising Embeddedness, Sociologia Ruralis, Vol 51, Number 4: 325-348.
Escobar, A. 2001. Culture sits in places: reflections on globalism and subaltern strategies of localization, Political Geography 20 (2001) 139–174.
Pike, E., Rodriguez-Pose, A. and Tomaney, J.2011. Handbook of Local and Regional Development. Routledge.
Manci, T. et al (2010) Social Sustainability in Urban Areas, Earthscan.
Camagni R., (2008) „Regional competitiveness: Towards a concept of territorial capital“, In Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe, ed. R. Capello, R.P. Camagni, B. Chizzolini, and U. Fratesi, Berlin: Springer, pp. 33-47.
Porter M. (2007) Lokalni klasteri u globalnoj ekonomiji. U Hartli, Dž (ur): Kreativne industrije. Beograd: CLIO, str. 384-395.
Petrović, M. 2012. Kvalitet životne sredine kao dimenzija teritorijalnog kapitala. U Petrović, M. J. Vukelić (ur.) Zaštita životne sredine u Bora i Pančevu: Izazovi participativnog pristupa upravljanjanju okruženjem. Beograd: ISI.
Општа допунска литература
Wolfram, M. (2012), »Deconstructing smart cities: an intertextual reading of concepts and practices for integrated urban and development«, in: Schrenk, M. et als. (eds.), Proceedings REAL CORP 2012 Tagungsband: Re-mixing the city – towards sustainability and resilience?: http://www.corp.at/archive/CORP2012_192.pdf
Ina Horlings and Frans Padt . 2011. Leadership for Sustainable Regional Development in Rural Areas: Bridging Personal and Institutional Aspects, Sustainable Development,
Ina Horlings . 2010. Making sense of place; the urgency for place-based sustainable policies , Paper for the Cardiff International Conference on Sustainable place-making, Cardiff, 29th/30th October 2012.
Vujošević, M. i Petovar, K. (2008) Novi teorijski i metodološki pristupi u izradi strategije održivog regionalnog razvoja. Primer Zlatibosrkog regiona. Beograd: IAUS.
Duxbury, Nancy; Gillete, Eileen (2007). Culture as a Key Dimension of Sustainability: Exploring Concepts, Themes and Models. Creative City Network of Canada – Centre of Expertise on Culture and Community. (http://www. cultureandcommunities.ca/downloads/WP1-Culture-Sustainability. Pdf)
Korff, Ruediger (2003). Local Enclosures of Globalization.The Power of Locality. Dialectical Anthropology, 27, str. 1-18
↑↑↑